Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2018-07-05
Fi2018/00586/DF
Fi2018/01499/DF
Fi2018/02509/RS (delvis)
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för digital förvaltning
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:123, prop. 2017/18:99 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för digital förvaltning.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning av utgiftsprognos

Myndigheten ska i Hermes redovisa en prognos med tillhörande kommentarer för 2018. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognosen ska lämnas den 8 november 2018.

3

Uppdrag

Nationellt införande av eIDAS-förordningen

Myndigheten ska vidta stödjande åtgärder avseende ikraftträdandet av de bestämmelser om ömsesidigt erkännande av anmälda system för elektronisk identifiering som ska börja tillämpas i september 2018 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, den s.k. eIDAS-förordningen. Bestämmelserna innebär att svenska myndigheter, kommuner och landsting måste kunna ta emot andra länders e-legitimationer i sina e-tjänster. Vid utförandet av uppdraget ska det arbete som har utförts av E-legitimationsnämnden tas tillvara. Myndigheten ska senast den 31 mars 2019 redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet).

Krav på elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Myndigheten ska vidta förberedande åtgärder med anledning av att lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling träder i kraft den 1 april 2019. De förberedande åtgärderna kan avse bl.a. informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till dessa. Vid utförandet av uppdraget ska det arbete som har utförts av Ekonomistyrningsverket tas tillvara. Myndigheten ska senast den 31 mars 2019 redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet).

Myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Myndigheten ska ingå en överenskommelse med Skatteverket om att Skatteverket ska sköta driften av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser (Mina meddelanden), dock längst t.o.m. den 31 december 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:18

Myndigheten för digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning28 400
ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter (ram)28 400

Villkor för anslag 1:18

ap.11 Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:18 Myndigheten för digital förvaltning
ap.110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för digital förvaltnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-09-257 100
2018-10-257 100
2018-11-257 100
2018-12-257 100
Summa28 400
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för digital förvaltnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Stöd för lärande och kunskapsuppbyggnad0010010000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Sumbat Sarkis
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Finansdepartementet/BA, S3 och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret