Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2018-06-28
U2018/02877/BS
(delvis)
U2018/02963/S
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125, prop. 2017/18:99 utg.omr. 16, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Skolforskningsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Återrapportering

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsområde.

Upphandlingsuppdrag

Skolforskningsinstitutet ska redovisa i årsredovisningen för 2018 hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

den 17 januari,
den 16 februari,
den 2 maj,
den 29 juli, och
den 8 november 2018.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Redovisningen ska hänföras till skol- eller verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Av redovisningen bör framgå hur verksamheten har fördelats på olika typer av insatser, t.ex. på systematiska översikter och andra typer av forskningssammanställningar, insatser för att sprida resultatet av myndighetens arbete samt utlysning och fördelning av forskningsmedel.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen som anges i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2017 och 2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Skolforkningsinstitutet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:17

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet23 756
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)23 756

1:18

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet18 543
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)18 543

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.103 %0
1:18 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Praktiknära skolforskning
ap.137 50018 50011 5007 5002021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 980
2018-02-251 980
2018-03-251 980
2018-04-251 980
2018-05-251 980
2018-06-251 980
2018-07-251 980
2018-08-251 980
2018-09-251 980
2018-10-251 980
2018-11-251 980
2018-12-251 976
Summa23 756
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Göran Wennborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting