Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2018-06-28
M2018/01881/S (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:20 Industriklivet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115, prop. 2017/18:99 utg.omr. 20, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedanstående anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:20

Industriklivet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet300 000
ap.1Industriklivet (ram)300 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Industriklivet

Anslaget får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp, såsom forskning, förstudier och investeringar. Medel på anslagsposten fördelas enligt förordningen om stöd för åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Myndigheten får också besluta om statligt stöd för särskilda ändamål som förutsätter en anmälan till kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt.

Energimyndigheten får använda högst 5 000 000 kronor för sina administrativa kostnader, stöd till Regeringskansliet samt kostnader för kommunikation kopplade till Industriklivet.

Myndigheten ska årligen med utgångspunkt i redan påbörjat arbete inom ramen för uppdraget att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser (dnr N2016/06369/IFK) göra en sammanställning och analys över nuläget och förutsättningar vad gäller olika sektorers utsläpp, deras respektive potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling på området. Sammanställningen ska redovisas till till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober.

Myndigheten ska också för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, ska lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:20 Industriklivet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Industriklivet
ap.1300 000100 000125 00075 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Johan Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och jordsbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket