Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2018-06-28
UD2017/03909/KH
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20470/KH
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Folke Bernadotteakademin (FBA).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

FBA ska redovisa prognoser för 2018–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

Upphandling

FBA ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Informationssäkerhet

FBA ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Riktade insatser i länderna inom det Östliga partnerskapet

FBA ska bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder och områden inom det Östliga partnerskapet med inriktning på
rättstatsstärkande verksamhet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och reform av offentlig förvaltning, där FBA har en
komplementär roll i förhållande till andra svenska myndigheter. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet(Utrikesdepartementet).

3

Uppdrag

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Myndigheten ska bland annat genom ett redaktörskap stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet av Sveriges rapport avseende genomförande och uppföljning av handlingsplanen.

Jämställdhetsintegrering

FBA har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur jämställdhetsintegrering under 2016-2018 ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2016-2017.

Morderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

FBA ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

FBA erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin72 000
ap.4Biståndsverksamhet (ram)72 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Strategin för hållbar fred

Högst 15 miljoner kronor får användas till genomförandet av strategin för hållbar fred, inklusive stöd för internationella forskararbetsgrupper. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

FBA ska inom ramen för strategin i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) förvalta, utveckla och genomföra verksamhet med det svenska medlingsnätverket för kvinnor, vars medlemmar utses av regeringen. 

FBA ska inom ramen för strategin prioritera följande nationella och lokala situationer: Syrien och Tchadsjöregionen. 

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan och Myanmar samt Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier. Medlen kan användas till förvaltningskostnader direkt kopplade till strategigenomförandet.

För en ökad flexibilitet under strategiperioden medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Fördelning av medel till organisationer

Medlen får användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationell fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska organsationer och stiftelser som verksamhetsstöd eller projektstöd. Myndigheten ska föredela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Internationella avtal

FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller säga upp befintliga avtal för verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin123 955
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)123 955

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.13 7183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2510 330
2018-02-2510 330
2018-03-2510 330
2018-04-2510 330
2018-05-2510 330
2018-06-2510 330
2018-07-2510 330
2018-08-2510 330
2018-09-2510 330
2018-10-2510 330
2018-11-2510 330
2018-12-2510 325
Summa123 955
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Johan Hellman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Utrikesdepartementet-IU
Utrikesdepartementet-RS
Finansdepartementet-BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi