Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2018-06-28
U2018/02877/BS(delvis)
U2018/02971/UF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:89, prop. 2017/18:99 utg.omr. 17, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Ungdomspolitik

Myndigheten ska under 2018 särskilt prioritera frågor som rör ungas etablering i arbets- och samhällslivet samt ungas fritid, makt och organisering.

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av i vilken utsträckning myndigheten når sina målgrupper samt hur målgrupperna bedömer myndighetens insatser. Vidare ska myndigheten redovisa effekter av sina insatser där så är möjligt.

Politiken för det civila samhället

Myndigheten ska under 2018 särskilt prioritera att inhämta erfarenheter från och sprida kunskaper till strategiskt utvalda målgrupper inom offentlig sektor om metoder för dialog och samverkan med organisationer i civilsamhället. 

Förstärkningen av myndighetens kunskapsuppdrag på anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn ska prioritera ovan uppdrag samt:

— stärkt kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklings- och förtydligat informationsarbete inom relevanta myndigheter,

— ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i civila samhället, samt

— utvecklat kunskapsstöd till civila samhället om det offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag m.m.

Bidragshantering

Myndighetens bidragshantering ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Återrapportering

Myndigheten ska särskilt redovisa och analysera kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som myndigheten ansvarar för. Vidare ska myndigheten redovisa omfattningen och resultatet av de kontrollinsatser som myndigheten genomfört för att säkerställa att statsbidraget används enligt regelverket.

Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar, såväl inom utgiftsområde 17 som inom övriga utgiftsområden, redovisa prognoser för 2018—2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas senast den

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

Upphandling

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

UNGDOMSPOLITIK

 1. Myndigheten ska vara nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+, Ung och aktiv samt Solidaritetskåren.
 2. Myndigheten ska delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). Myndigheten ska bidra till genomförandet av ordförandeskapet i JWGY 2017—2019.
 3. Myndigheten ska representera Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK).
 4. Myndigheten ska under perioden 2018—2020 vara förvaltningsorgan för ett ordförandeskapsprojekt som inleds i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
 5. Myndigheten ska genomföra en undersökning av ungdomars attityder och värderingar. Denna undersökning bör liksom de tidigare attityd- och värderingsstudier som myndigheten har genomfört omfatta attityder och värderingar när det gäller livsåskådningsfrågor, demokrati, utbildning, arbete, kultur, fritid och hälsa. Resultatet ska redovisas uppdelat på ålder och kön. Studiens resultat ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2019.

Etablering i arbets- och samhällslivet

 1. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2016/05627/UF) sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa och unga som varken arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas i samverkan mellan olika aktörer. Myndigheten ska sprida kunskapen till aktörer som arbetar med frågan, i enlighet med vad som anges i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.
 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2016/05627/UF) analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Analysen ska bidra till fördjupad kunskap om unga kvinnors och unga mäns olika förutsättningar och om villkoren för unga nyanlända och unga med funktionsnedsättning, i enlighet med vad som framkommer i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Myndigheten ska utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som underlättar ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.
 3. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2016/05627/UF) i samarbete med Boverket ta fram förslag till hur ungdomars möjlighet att ordna egen bostad ska förbättras, särskilt i de områden där ungdomar har svårt att etablera ett eget boende och för målgruppen unga nyanlända. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Fritid, organisering och välmående

 1. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2016/05627/UF) sprida goda exempel om hur det unga civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända kvinnor och män och andra unga kvinnor och män. Myndigheten ska också tillgängliggöra information för det unga civilsamhället kring möjligheterna att erhålla finansiering för sådan verksamhet. Verksamheter som inriktar sig på svenskinlärning, långsiktigt mentorskap samt verksamheter riktade till unga ensamkommande ska särskilt lyftas fram. Myndigheten ska också inkludera unga nyanländas perspektiv i genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2018.
 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut hantera eventuella återkrav avseende 2017 års statsbidrag för sommarlovsaktiviteter samt redovisa sina övriga insatser kopplat till stödet. Slutredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018.
 3. Myndigheten ges i uppdrag att fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Stödet bör ta sin utgångspunkt i olika verksamheters behov av stöd och utveckling för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2018.

Makt och delaktighet

 1. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2016/05627/UF) sprida kunskap om olika påverkansmodeller, stimulera deltagande i den lokala demokratin och utveckla jämlika och tillgängliga informationskanaler. Myndigheten ska rikta sig till alla unga, men särskilt till unga nyanlända, unga med funktionsnedsättning och unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 april 2018.
 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2014/03352/UC) stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2018.
 3. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2014/03843/UC) tillsammans med Barnombudsmannen stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär och hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män. Myndigheterna ska lämna en gemensam slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018.

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

 1. Myndigheten ska fördela bidrag för studier om det civila samhället på samma sätt som tidigare år i samarbete med myndighetens vetenskapliga beredningsgrupp. Myndigheten ska redovisa de studier som fått medel från myndigheten. Myndigheten disponerar för ändamålet 4 058 000 kronor enligt regleringsbrev för 2018 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn, ap. 6 Studier inom identifierade behovsområden, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

 2. Myndigheten ska betala ut medel för verksamhet inom ramen för en överenskommelse om en  stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå (Ku2018/00152/D).. Myndigheten ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Myndigheten disponerar för ändamålet medel enligt regleringsbrev för 2018 avseende anslag 13:5 Insatser inom ideella sektorn, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

 3. Myndighetens rapport om civila samhällets villkor ska utarbetas i samråd med representanter från det civila samhället. Uppföljningsrapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 22 maj 2018.

 4. Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna och har i uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska bl.a. fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska särskilt främja deltagande från aktörer som hittills inte sökt stöd inom programmet. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera 350 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.23 Ett Europa för medborgarna, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

 5. Myndigheten ska upprätthålla en dialog i linje med ambitionen i Forumkonferens i enlighet med propositionen om politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55).

Demokrati

 1. Myndigheten ska genomföra skolval 2018, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7—9 i samband med de allmänna valen 2018. Särskild vikt ska läggas vid att tillgängliggöra skolval för skolor i socioekonomiskt svaga områden. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera genomförandet av skolval 2018. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 6 500 000 kronor för 2018 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.4 Valdeltagande — skolval 2018, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Beloppet inkluderar utgifter för valsedlar och administrativa kostnader. En mindre del av medlen får även användas för förberedelser av skolval i samband med Europaparlamentsvalet 2019 i linje med regeringsbeslut 2017 (Ku2017/01611/D). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2019. Vid genomförandet av skolval 2018 ska myndigheten samråda med Valmyndigheten och Statens skolverk samt med andra relevanta aktörer inom det civila samhällets organisationer.

 2. Myndigheten ska fördela stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018. Verksamheten ska inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Myndigheten ska ta fram anvisningar för fördelning av stödet. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera fördelningen av stödet. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 10 000 000 kronor för 2018 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.9 Valdeltagande — stöd till organisationer och kommuner, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Av dessa medel får myndigheten använda högst 1 500 000 kronor för administrativa kostnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2019.

 3. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Ku2017/02470/D) översätta och sprida en vägledning för hur kommuner kan samverka med organisationer för att förebygga våldsbejakande extremism. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2018.

 4. Myndigheten ska enligt vad som anges i propositionen Politisk information i skolan (prop. 2017/18:17) uppdatera och se över sitt stödmaterial om politisk information i skolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2018.
 5. Myndigheten ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier disponera   1 000 000 kronor för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen.

Mänskliga rättigheter

 1. Myndigheten ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga. Dessa insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd. För att underlätta samarbetet utses årligen en sammankallande myndighet. Under 2018 är Statens kulturråd sammankallande myndighet. Myndigheten (MUCF) ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Myndigheten ska lämna en redovisning med en bedömning av uppnådda resultat och effekter. Redovisningen ska lämnas i samband med årsredovisningen för 2018. Redovisningen ska utgå från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Ku2016/01669/DISK) utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera högst 1 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. 

 3. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Ku2016/01243/DISK) under 2016–2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, däribland arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingår även att fördela stöd enligt förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. För uppdraget får myndigheten disponera totalt 2 550 000 kronor, varav minst 1 900 000 kronor ska fördelas i bidrag. Kostnaderna ska belasta anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ap.10 Organisering inom det civila samhället, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Jämställdhet

 1. Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015—2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat i årsredovisningarna 2016—2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017.
 2. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut (S2015/05768/JÄM) främja användningen av effektiva våldsförebyggande program. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 3 april 2018.
 3. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut (S2016/02759/JÄM) genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. För uppdragets genomförande under 2018 får myndigheten använda högst 5 000 000 kronor, varav 3 500 000 kronor ska utbetalas till Stockholms läns landsting. Uppdraget förlängs och utöver vad som angivits i regeringsbeslutet ska myndigheten, i samråd med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO vid Stockholms läns landsting, Statens skolverk, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Jämställdhetsmyndigheten, genomföra utbildningsinsatser med koppling till en digital plattform. Kostnaderna ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Myndigheten ska lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2019. Myndigheten får därutöver i enlighet med regeringsbeslut (S2018/01830/JÄM) använda högst   2 000 000 kronor för att förstärka uppdraget. Förstärkningen ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Av medlen avser 1 000 000 kronor ytterligare insatser med koppling till den digitala plattformen Youmo.se samt förstärkning av vägledningen Youmo i praktiken för att spegla det utvecklingsarbete av Youmo.se som sker under 2018. Återstående medel ska utbetalas till Inera AB, som driver Youmo.se, för att utveckla Youmo.se i de delar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och lagstiftning på området, däribland sexköpslagstiftningen. I övrigt gäller de villkor som anges för det tidigare givna uppdraget (se regleringsbrev för budgetåret för 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder).

UPPDRAG ENLIGT FÖRORDNING

Ungdomspolitik

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar se vidare under anslag 12:3, ap.3 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer se vidare under anslag 12:2, ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Redovisningen av fördelningen av bidrag ska utöver vad som anges i 29 § i förordningen innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla en samlad uppställning av antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Demokrati

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund får myndigheten disponera högst 18 905 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder, ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin får myndigheten disponera högst 15 000 000 kronor, varav högst 1 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.15 Värna demokratin, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. I prövningen av bidraget ska synpunkter inhämtas från det nationella centrumet mot våldsbejakande extremism som inrättas vid Brottsförebyggande rådet (Brå).
 3. För utgifter med anledning av förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter får myndigheten disponera högst 4 500 000 kronor, varav högst 350 000 kronor får användas för administration och uppföljning, enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
 4. För utgifter med anledning av förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet får myndigheten disponera 6 600 000 kronor, varav högst 600 000 kronor får användas för administration av bidraget, enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.21 Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Mänskliga rättigheter

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering får myndigheten disponera högst 29 000 000 kronor, varav högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Myndigheten ska senast den 1 juni 2018 lämna en redovisning av hur bidraget använts samt om möjligt redovisa bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans får myndigheten disponera högst 14 320 000 kronor, varav högst 320 000 kronor får användas för administration, enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.1 Stöd för verksamheter som motverkar rasism och liknande former av intolerans, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 3. För utgifter med anledning av förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck får myndigheten disponera högst 9 298 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

ÖVERGRIPANDE STYRNING

1. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2017/03456/UF) genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Växjö där myndigheten ska ha sitt säte. Myndigheten ska senast den 1 april 2018 redovisa till Regeringkansliet (Utbildningsdepartementet) de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas den 1 april 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

2. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit avseende myndighetens bidragshantering mot bakgrund av de förslag som Statskontoret redovisat i rapporten Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2017:13 (U2017/03808/UF). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2018.

3. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

MUCF ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning, enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor43 813
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)43 813

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 300
ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ram)5 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor237 140
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)3 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)161 180

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2018 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+, Ung och aktiv samt Solidaritetskåren. I genomförandet av uppdraget avseende Erasmus+, Ung och aktiv ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa att det sker en internrevision av EU-programmen Erasmus+, Ung och aktiv samt Solidaritetskåren.

ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter med anledning av nationell och internationell verksamhet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala högst 5 800 000 kronor till LSU — Sveriges Ungdomsorganisationer. För 2018 får LSU använda högst 700 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2018. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. LSU ska senast den 31 mars 2019 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av vad medlen använts till och redovisa effekter i förhållande till syftet med stödet. Till redovisningen ska revisors granskning av verksamheten bifogas.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medel under anslagsposten får användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). 

ap.8 Forskning om ungdom

Medel under anslagsposten ska användas för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd (FORTE). Rådet ska för dessa medel under 2018 särskilt prioritera insatser för spridning av forskning om ungas levnadsvillkor. Rådet ska senast den 31 mars 2018 respektive den 31 mars 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) redovisa insatserna som genomförts på ungdomsforskningens område under 2017 respektive 2018. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade medel under 2018 ska redovisas mot anslag.

Myndigheten ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del.

Myndigheten ska utlysa och fördela 21 180 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor81 000
ap.1Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)9 500
ap.3MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)21 500
ap.5Statsbidrag fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet (ram)50 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Särskilda insatser - till Kammarkollegiet (ram)500
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)3 500

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för regeringens prioriterade ungdomspolitiska åtgärder.

Medel på posten får användas för följande uppdrag:

 • genomföra och redovisa åtgärder avseende utveckling av bidragshanteringen,
 • stödja aktörer, särskilt kommuner, som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar,
 • stödja den öppna fritidsverksamheten och erbjudande av fortbildning och kunskapshöjande insatser,
 • genomföra en attityd- och värderingsstudie,
 • uppdatera stödmaterial avseende politisk information i skolan,
 • verka för att ett ungdomsperspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet samt stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting,
 • i samarbete med Boverket ta fram förslag till hur ungdomars möjlighet att ordna egen bostad ska förbättras,
 • genomföra satsningar med koppling till EU-kommissionens prioritering vad gäller unga migranter och flyktingar,
 • sprida goda exempel om hur det unga civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända kvinnor och män och andra unga kvinnor och män,
 • sprida kunskap om olika påverkansmodeller, stimulera deltagande i den lokala demokratin och utveckla jämlika och tillgängliga informationskanaler,
 • stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna,
 • tillsammans med Barnombudsmannen stärka och sprida kunskap om ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

ap.2 Särskilda insatser - till Kammarkollegiet

Medel under anslagsposten ska användas för regeringens prioriterade ungdomspolitiska åtgärder.

 • För utgifter för samordning och utbildning av ungdomsorganisationer samt för att förmedla kontakter mellan organisationerna när det gäller insatser i mottagandet av asylsökande och unga nyanlända får LSU — Sveriges Ungdomsorganisationer disponera högst 500 000 kronor. Utbildningsinsatserna bör särskilt inriktas på att främja mötesplatser, nätverk och mentorskap mellan unga nyanlända och andra ungdomar. LSU ska i genomförandet av uppdraget samråda med MUCF. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. LSU ska senast den 31 januari 2019 lämna en ekonomisk redovisning och en redovisning av resultaten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.3 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar

Medel under anslagsposten ska användas för åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

 • För att fördela statsbidrag enligt förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar får myndigheten disponera högst 18 000 000 kronor, varav högst 850 000 kronor får användas för administrativa kostnader.
 • För utgifter med anledning av uppdrag att sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas i samverkan mellan olika aktörer får myndigheten disponera högst 200 000 kronor.
 • För utgifter med anledning av uppdrag att analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv får myndigheten disponera högst 350 000 kronor.
 • För sammanställningar, erfarenhetsåterföring och spridning av myndighetens insatser för unga som varken arbetar eller studerar får myndigheten disponera högst 2 950 000 kronor.

ap.4 Unga som varken arbetar eller studerar

Medel under anslagsposten ska användas för åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

 • För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan får Statens skolverk använda högst 3 000 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019.
 • För utgifter för granskning av kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2018 får Statens skolinspektion använda högst 500 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 31 augusti 2018. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019.

ap.5 Statsbidrag fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet

Medlen får användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.12 8573 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.120Inget0
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.172 00072 000

2019
ap.12140 000140 000

2019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 401
2018-02-253 401
2018-03-253 401
2018-04-253 401
2018-05-253 401
2018-06-253 401
2018-07-253 901
2018-08-253 901
2018-09-253 901
2018-10-253 901
2018-11-253 901
2018-12-253 902
Summa43 813
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Matilda Wärmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU, REV
Justitiedepartementet/KRIM, SIM
Utrikesdepartementet/EC
Socialdepartementet/FS, FST, JÄM, SAM, SF
Finansdepartementet/BA, OFA ESA, OFA K, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI, GV, S
Näringsdepartementet/BT SUBT
Kulturdepartementet/D, DISK, KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statens kulturråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Valmyndigheten
Stockholms läns landsting
Inera AB
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Landsting