Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2018-06-28
Ku2018/01452/D
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)12 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet121 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)121 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor17 258
ap.5Överenskommelse med det civila samhällets organisationer (ram)7 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 058
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)6 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis betala ut:

30 000 000 kronor till Svenska Röda Korset

30 000 000 kronor till Stockholms stadsmission

25 000 000 kronor till Rädda Barnen

15 000 000 kronor till Svenska kyrkan

9 500 000 kronor till Göteborgs stadsmission

9 500 000 kronor till Skånes stadsmission

Rekvisition ska ske senast den 1 oktober 2018.

Bidraget syftar till att stärka ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Medlen ska användas till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Riks- eller nationella organisationer ansvarar för fördelning av bidraget till lokala och regionala verksamheter. Samtliga riks- eller nationella organisationer ska senast den 1 april 2019 inkomma till Kammarkollegiet med en ekonomisk redovisning av genomförda insatser samt en redogörelse av resultaten. Återrapporteringen ska ske enligt anvisning från Kammarkollegiet. Bidrag som inte nyttjas för ändamålet ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 maj 2019.

Kammarkollegiet får använda högst 1 000 000 kronor för administration och för att i en särskild rapport sammanställa vad medlen har använts till samt en redogörelse av resultaten. Rapporten och en ekonomisk redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 juni 2019.

Högst 1 000 000 kr får betalas ut för delfinansiering av en befolkningsstudie av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition från Ersta Sköndal Bräcke högskola till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2018. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska redovisa uppdraget och hur medlen använts, inklusive en ekonomiska redovisning, i en separat rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast 29 mars 2019. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 1 februari 2019.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Överenskommelse med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för verksamhet inom ramen för en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå med högst 7 200 000 kronor. Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2018.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 058 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Förstärkningen av myndighetens kunskapsuppdrag ska särskilt prioritera:

  • att inhämta erfarenheter från och sprida kunskaper till strategiskt utvalda målgrupper inom offentlig sektor om metoder för dialog och samverkan med organisationer i civilsamhället.
  • stärkt kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklings- och förtydligat informationsarbete inom relevanta myndigheter;
  • ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i civila samhället, samt
  • utvecklat kunskapsstöd till civila samhället om det offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag mm.

Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. MUCF får för ändamålet använda 6 000 000 kronor på anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.7ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Socialdepartementet, FST
Utbildningsdepartementet/UF
Förvaltningsavdelnngen, RK Ekonomi
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Forum för idéburna organisationer med social inriktning
Överenskommelsens kansli