Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2018-07-05
N2018/04053/SUBT
N2018/03821/KLS (delvis)
N2017/02017/BB m.fl.
Se bilaga 1
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Boverket inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 18, bet. 2017/18:CU1, rskr. 2017/18:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Boverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Boverket ska i Hermes redovisa prognoser för anslag och anslagsdelar som Boverket har dispositionsrätt till med tillhörande kommentarer för åren 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör Boverket även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel.

Prognoserna ska lämnas i Hermes

– den 17 januari,

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

Upphandling

Boverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utsläpp från arbetsmaskiner

Boverket ska redovisa hur myndigheten genom information, vägledning eller på andra sätt verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser från arbetsmaskiner.

3

Uppdrag

1. Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen. Boverket ska utveckla sin tillsynsvägledning avseende risken för skred, ras och erosion (jfr 11 kap. 10 § andra stycket 5 plan- och bygglagen [2010:900]). Syftet med uppdraget är att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

Tillsynsvägledningen bör klargöra vilket underlag som behövs för länsstyrelsernas prövning och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande till risken för skred, ras och erosion. Tillsynsvägledningen bör utformas med hänsyn till sådana intressen som är viktiga från allmän synpunkt, bl.a. behovet av en motståndskraftig och långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och en god hushållning med mark- och vattenområden. Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut ska bistå Boverket i arbetet med att ta fram tillsynsvägledningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

2. Förebilder för handläggningstider

Boverket ska sammanställa, redovisa och tillgängliggöra goda exempel på kommuner som klarar plan- och bygglagens krav på handläggningstider som länsstyrelserna i enlighet med uppdrag Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet i länsstyrelsernas regleringsbrev ska redovisa till Boverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juni 2018.

3. Analysera reglerna för enkelt avhjälpta hinder

Boverket ska analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras. Analysen ska innehålla en bedömning om reglerna för enkelt avhjälpta hinder är ändamålsenligt utformade. Vidare ska Boverket göra en bedömning av behovet av att införa krav på tillsynsplan för byggnadsnämnderna motsvarande vad som i dag finns för länsstyrelserna och Boverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

4. Vägledning om funktionshindersperspektivet i översiktsplaneringen

Boverket ska ta fram vägledning för kommunerna om hur funktionshindersperspektivet bör behandlas i kommunens översiktsplan. För att stödja och stärka kommunernas arbete med tillgänglighetsfrågor inom översiktsplaneringen ska Boverket ta fram en vägledning som stöd för kommunerna i hur tillgänglighet, delaktighet och funktionshindersperspektiv ska kunna implementeras i kommunens översiktsplan. Boverket ska i samband med uppdragets genomförande inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2018.

5. Vägledning om återbostadisering

Boverket ska komplettera sin vägledning om ändring av byggnader, särskilt om tillämpningen av reglerna vid ändrat användningssätt såsom återbostadisering. Syftet är att ta fram ytterligare vägledning och kunskapsunderlag inom området återbostadisering, för att höja kunskapsnivån och förbättra tillämpningen av befintligt regelverk. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2018.

6. Uppdrag att följa utvecklingen på andrahandsmarknaden

Boverket ska följa upp utvecklingen på andrahandsmarknaden avseende bl.a. marknadens omfattning och hyresnivåer. Resultatet ska analyseras och ställas i relation till kvinnor och mäns disponibla inkomster och utvecklingen på övriga bostadsmarknaden. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur en återkommande uppföljning bör genomföras i syfte att kunna följa utvecklingen över tid. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

7. Uppdrag att kartlägga och beskriva konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrierna i andra länder

Boverket ska beskriva konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrierna i andra länder, särskilt inom EU, när det gäller konkurrens och kostnadsutveckling inom bygg- och byggmaterialindustrierna, i synnerhet med avseende på bostadsbyggandet. I uppdraget ligger också att redovisa hur man i dessa länder verkar för en sund konkurrens inom sektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den senast den 30 november 2018.

8. Parkeringstal som effektivt verktyg vid planering

Boverket ska sammanställa, redovisa och tillgängliggöra information och belysa med goda exempel kring hur användningen av markyta i städer kan effektiviseras och stadsmiljön förbättras genom aktivt användande av parkeringstal som verktyg. Materialet ska rikta sig mot kommuner som vill arbeta aktivt med planeringstal som ett medel för att uppnå ett hållbart resande. Vägledningen ska omfatta bland annat flexibla parkeringstal och även parkeringstal för cykelparkering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

9. Vägledning om lämplighetsbedömning och lokaliseringsprövning

Boverket ska ta fram en vägledning om den lämplighetsbedömning och lokaliseringsprövning som sker i detaljplaneprocessen utifrån 2 kap. plan- och bygglagen, enligt vad som föreslagits av Boverket i rapport 2017:24 Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan. Syftet med vägledningen är att ge kommunerna bättre möjligheter att arbeta med planering för en minskad klimatpåverkan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2018.

10. Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som myndigheten får från länsstyrelserna i enlighet med uppdragen i länsstyrelsernas regleringsbrev om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen som ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2019. Boverket ska även sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas och länsstyrelsernas tillsynsarbete samt Boverkets tillsynsvägledning. Boverket ska därtill redovisa konsekvenserna av införandet av 3 kap. 27–29 §§ plan- och byggförordningen samt analysera och redovisa sin bedömning av om dessa bestämmelser är ändamålsenligt utformade. Analysen ska utgå från länsstyrelsernas redovisning av hur den kommunala tillämpningen ser ut och synpunkter ska inhämtas från Folkhälsomyndigheten. Boverket ska även i samband med uppföljningen av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen särskilt analysera och redovisa kommunernas tillämpning av artskyddsförordningen (2007:845) inom ramen för detaljplaneprocessen. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2019.

11. Tillförlitlig, aktuell och transparent hyresstatistik

Boverket ska överväga hur det kan skapas bättre förutsättningar för en tillförlitlig, aktuell och transparent hyresstatistik avseende förstahandshyror. Boverket ska i samband med uppdraget inhämta synpunkter från relevanta aktörer, t.ex. parterna på hyresmarknaden och Statistiska centralbyrån. I uppdraget ingår att ta ställning till hur sådan statistik bör samlas in, sammanställas och publiceras samt vem eller vilka som är mest lämpade att ansvara för detta. I uppdraget ingår även att bedöma vilka variabler och vilken geografisk indelning som är möjlig och mest ändamålsenlig att publicera statistiken utifrån. Individbaserad statistik ska redovisas könsuppdelat. Utgångspunkten ska vara att statistiken ska kunna presenteras på ett sådant sätt att den ger god ledning om hyrorna och dess utveckling. I sina överväganden ska myndigheten bl.a. ta hänsyn till aspekter såsom uppgiftslämnarbörda och kostnad samt nytta för samhälle och individ. Boverket ska vid behov föreslå de författningsändringar som övervägandena föranleder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

12. Rapport om kostnadsoptimal metod

Boverket ska beräkna kostnadsoptimala nivåer enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda. De beräknade kostnadsoptimala nivåerna ska därefter jämföras med gällande krav på byggnaders energiprestanda enligt Boverkets byggregler, samt med de krav på byggnaders energiprestanda som planeras träda i kraft 2021. Boverket ska följa den ram som framgår av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadsemelemnt.  Beräkningar, indata och antaganden ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2018.

13. Dricksvatten

Boverket ska genomföra en kartläggning av vilka åtgärder som är genomförda respektive behöver genomföras för att säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning i frågor om fysisk planering. En aktiv fysisk planering är en viktig del i arbetet med en framtida trygg dricksvattenförsörjning från täkt till kran. Uppdraget omfattar de ansvarsområden som ligger inom ramen för Boverkets verksamhet: fysisk planering för byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområde, byggande och förvaltning av bebyggelse.  Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

14. Moderna beredskapsjobb

Boverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Boverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Boverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

15. Regional strategi

Boverket ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Boverket ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Boverkets pågående uppdrag.

16. Vägledning om livscykelanalyser

Boverket ska utveckla vägledningen om livscykelanalyser för byggnader med inriktning på byggherrar och projektörer enligt vad som föreslagits i Boverkets rapport Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan, rapport 2018:5. Uppdraget ska redovisas i Boverkets årsredovisning för 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket94 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m. (ram)94 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad, för undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag med ekonomiska svårigheter, för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad och för stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)43 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslaget avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:4

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket284 039
ap.1Förvaltningskostnader (ram)243 039
ap.10PBL kompetensinsatser (ram)15 000
ap.4Digital plan- och byggprocess (ram)10 000
ap.8God inomhusmiljö (ram)16 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 263
ap.13Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)0
ap.3Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)4 263
Disponeras av Lantmäteriet20 000
ap.11Digitalt kunskapslyft (ram)20 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Anslagsposten får användas för genomförandet av det svenska ordförandeskapet i den multilaterala organisationen Visions and Strategies around the Baltic Sea (VASAB) (dnr N2016/07459/PBB).

3. Anslagsposten får användas för att göra eurokoderna och övriga standarder inom byggområdet tillgängliga.

4. Anslagsposten får finansiera driften av den kontaktpunktverksamhet som infördes under 2013 för att bl.a. svara på frågor om regler för byggprodukter som ska säljas på den svenska marknaden.

5. Anslagsposten får användas för genomförande av och myndighetsuppgifter knutna till marknadskontroll av byggprodukter.

6. Av anslagsposten ska 10 000 000 kronor användas för att finansiera nationellt informationscentrum för hållbart byggande.

7. Av anslagsposten får 4 000 000 kronor användas för att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna (dnr N2017/04673/PBB).

8. Av anslagsposten får 15 000 000 kronor användas för att finansiera ett förstärkt arbete kring arkitektur.

9. Anslagsposten får användas för att täcka det kvarvarande underskottet i administrationen av förvärvsgarantieran.

10. Av anslagsposten får 800 000 kronor användas för Boverkets deltagande i Nordiska ministerrådets arbete med harmonisering av byggregler mellan de nordiska länderna i enlighet med deklaration från det nordiska bygg- och bostadsministermötet den 29 maj 2018.

ap.3 Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.4 Digital plan- och byggprocess

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdrag att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen digitalt (dnr N2017/07543/PBB).

ap.8 God inomhusmiljö

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö (dnr N2017/07419/PBB).

ap.10 PBL kompetensinsatser

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (dnr N2016/07801/PBB).

ap.11 Digitalt kunskapslyft

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (dnr N2017/07544/PBB).

ap.13 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket978 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus (ram)478 000
ap.2Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (ram)500 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.3Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Anslagsposten får användas för stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. 1 000 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

ap.2 Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Anslagsposten får användas för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. 3 500 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets merkostnader för att administrera stödet.

ap.3 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

1:8

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket1 395 000
ap.1Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (ram)1 395 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Av anslaget får 500 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

1:9

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket3 179 000
ap.3Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)3 179 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län36 000
ap.5Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)36 000

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsposten får användas för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Av anslagsposten får 7 000 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

ap.5 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Riksdagen har i Vårändringsbudgeten för 2018 tillfört anslaget 15 000 000 kronor. Av dessa ska 3 000 000 kronor tillföras Länsstyrelsen i Stockholms län för vidareutveckling av ett enhetligt arbetssätt och uppbyggnad av särskilda resurser till stöd för samtliga länsstyrelser och 11 000 000 kronor ska fördelas till samtliga länsstyrelser efter sammanlagd ärendemängd från det att stödet infördes. 

1:10

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket31 500
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)31 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 500
ap.2Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder mot radon i småhus i enlighet med bestämmelserna i förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i småhus. 2 500 000 kronor får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget. 5 000 000 kronor får användas för informationsinsatser om bidraget.

ap.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.

1:11

Innovativt och hållbart byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket75 000
ap.1Innovativt och hållbart byggande (ram)75 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Innovativt och hållbart byggande

Anslagsposten får användas för bidrag i enlighet med förordningen om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder. 3 000 000 kronor får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 Boverket
ap.18 6773 %0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.1003 %0
ap.110Inget0
ap.1303 %0
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande
ap.10Inget0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.30Inget0
ap.50Inget0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:11 Innovativt och hållbart byggande
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Boverket
1:4 ap.51:4 ap.1100 %
1:4 ap.71:4 ap.1100 %
1:4 ap.91:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Boverket
ap.2ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.9ram
1:4 (2015) Innovativt byggande
ap.1 (2015)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.143 00010 00010 00023 0002026
1:4 Boverket
ap.130 00010 00010 00010 0002021
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.1140 00070 00050 00020 0002021
ap.2260 000165 00060 00035 0002021
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.34 500 0003 000 0001 000 000500 0002021
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.120 00015 0004 0001 0002021
1:11 Innovativt och hållbart byggande
ap.175 00015 00050 00010 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. Boverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2018 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst ett belopp om 8 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2523 603
2018-02-2523 603
2018-03-2523 603
2018-04-2523 603
2018-05-2523 603
2018-06-2523 603
2018-07-2523 736
2018-08-2523 736
2018-09-2523 736
2018-10-2523 736
2018-11-2523 736
2018-12-2523 741
Summa284 039
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Förvaltningskostnader
1:4 ap.4Digital plan- och byggprocess
1:4 ap.8God inomhusmiljö
1:4 ap.10PBL kompetensinsatser

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Kreditgarantier36 4813 7318 0236 6231 40041 612
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Per Hollander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 2, 2018-07-05

Diarienummerförteckning

N2018/04053/SUBT
N2018/03821/KLS (delvis)
N2017/02017/BB
N2016/06417/BB (delvis)