Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2018-05-24
S2018/03235/FS
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Patient- och brukarperspektivet

SBU ska redovisa hur myndigheten under året har arbetat med patient- och brukarperspektivet i verksamheten.

Upplysningstjänst för vården

SBU ska redovisa arbetet med en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärderng av det vetenskapliga underlaget på området.

Internationella kunskapsöversikter och utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska och sociala utvärderingar.

Upphandling

SBU ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska i Hermes redovisa prognoser för anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast följande datum:

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli och

8 november 2018.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

1. Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer

SBU ska ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. SBU får för genomförandet använda 3 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

2. Utveckling av Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment (HTA)-nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2019.
SBU får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den
1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

3. Arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

SBU ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska i arbetet samråda med Försäkringskassan. SBU ska redovisa framtagna kunskapssammanställningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningar ska hänvisa till regeringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

4. Moderna beredskapsjobb 

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SBU ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

5. Kunskapsläget avseende ME/CFS

SBU ska vid förfrågan från Socialstyrelsen lämna underlag till Socialstyrelsen angående det uppdrag Socialstyrelsen har fått (S2018/02496/FS) att se över kunskapsläget när det gäller ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome). SBU får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Utveckling av Health Technology Assessment - nätverket

SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment (HTA) - nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018.

2. Stöd och handledning för att hitta och värdera kunskap inom socialtjänsten

SBU ska redovisa uppdraget enligt regleringsbrevet för 2017 från      den 20 december 2016 (S2016/07779/RS) om att bidra med stöd och handledning till befintliga strukturer, som t.ex. FoU-verksamheter och regionala samverkans- och stödstrukturer, för kunskapsutveckling i verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. 

3. Uppdrag att kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård

SBU ska kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård enligt regeringsbeslut I:1 från den 17 augusti 2017 (S2017/04555/FS). Finansiering av uppdraget sker via utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 31 maj 2018. 

4. Uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin

SBU ska ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin enligt regeringsbeslut III:4 från den 15 september 2016 (dnr S2016/05823/FS). Finansiering av uppdraget sker via utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Den första delen av uppdraget har slutredovisats. Den andra delen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2018.

5. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 20162018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland SBU, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och
den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

6. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik        2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland SBU, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering82 724
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)82 724

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 4813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-256 894
2018-02-256 894
2018-03-256 894
2018-04-256 894
2018-05-256 894
2018-06-256 894
2018-07-256 894
2018-08-256 894
2018-09-256 894
2018-10-256 894
2018-11-256 894
2018-12-256 890
Summa82 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Forte
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting