Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2018-06-07
Ju2018/03249/SIM
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Migrationsverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 8 Migration (prop. 2017/18:1 utg.omr. 8, bet. 2017/18:SfU4, rskr. 2017/18:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Migrationsverket ska bidra till att säkerställa en långsiktig hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Migrationsverkets huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för effektivare handläggningsprocesser

Handläggningstiderna för ansökningar om asyl ska förkortas väsentligt i syfte att vistelsetiderna i mottagningssystemet ska bli så korta som möjligt. Handläggningstiderna för ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning och för arbete och studier ska vara så korta som möjligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Handläggningsprocesserna ska göras mer kostnadseffektiva genom införandet av ändamålsenliga processer för olika segment och genom digitaliserat och automatiserat handläggningsstöd.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • måluppfyllelse och effekterna av genomförda åtgärder för att korta handläggningstider för asyl, ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd, för studier eller på grund av anknytning.
 • hur arbetet med den myndighetsgemensamma processtandarden har utvecklats inklusive arbetet med att utveckla respektive handläggningsprocess i enlighet med standarden. Effekter i form av ökad enhetlighet och produktivitet samt i vilken utsträckning standarden utgör grunden för myndighetens it-utveckling ska särskilt beaktas.
 • effekter av genomförda åtgärder för förbättrade systemstöd i handläggningen tillsammans med en bedömning av möjligheten till utökad digitalisering och automatisering av prövningen av uppehålls- och arbetstillstånd. 
 • en utbildnings- och kompetensförsörjningsstrategi, både per handläggningsprocess och övergripande för hela myndighetens verksamhet.
 • hur myndigheten följt upp och analyserat metoder och incitament för att åstadkomma ett ökat självmant återvändande så snart som möjligt efter ett lagakraftvunnet beslut.

 • hur uppföljningen har utvecklats när det gäller den sammantagna processen med utlandsmyndigheterna avseende ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier och anknytning.

Mål för digitalisering - verksamhetsinvesteringar och samverkan med andra myndigheter

En strategisk plan för digital verksamhetsutveckling ska finnas vid myndigheten. Planen ska ta hänsyn till de behov och förutsättningar som finns i handläggningsprocesserna och innehålla avvägningar kring vilka delar av verksamheten som bör digitaliseras samt i vilken omfattning och i vilken prioriteringsordning. Informationssäkerhet ska särskilt beaktas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • vilken effekt de fem största verksamhetsinvesteringarna i digitalt systemstöd som redovisas i investeringsbudgeten i regleringsbrevet för 2017 och 2018 har fått och förväntas få för verksamheten.
 • hur Migrationsverket i digitaliseringsarbetet har underlättat informationsöverföring mellan myndigheten och andra berörda myndigheter.
 • en bedömning ska göras av den förväntade nyttan i förhållande till investeringskostnaden.

Mål för boendebeståndet och planering inför bosättning

Migrationsverket ska ha kostnadseffektiva asylboenden. Boendebeståndet ska ha en lämplig geografisk placering och en så hög beläggningsgrad som möjligt med hänsyn till verksamhetens behov. 

Migrationsverket ska föra en dialog med kommunerna inför upprättande eller avveckling av asylboenden. En nära dialog ska föras med kommunerna när det gäller planering inför anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning. Tiden från uppehållstillstånd till bosättning i kommun ska vara så kort som möjligt och nyanlända ska när det är möjligt, inom ramen för kommuntalen, anvisas till samma kommun som de bott i under asyltiden.

Återrapportering

Måluppfyllelse och genomförda insatser ska redovisas. Myndigheten ska särskilt redovisa åtgärder som vidtagits och effekter som uppnåtts för att minska antalet anvisningar som avbrutits.

Mål för återvändandet

Migrationsverket ska inom ramen för myndighetens uppgifter vidta de åtgärder som krävs för att de som ska återvända lämnar landet. Särskilt fokus ska läggas på arbete för att klarlägga personers identitet, en utökad och effektiv användning av uppsikt, en effektiv användning av förvar samt effektivisering av återvändandeprocessen efter laga kraft. Migrationsverket ska även vidta åtgärder för en ökad samverkan med berörda myndigheter, bl.a. rörande Migrationsverkets och Polismyndighetens samarbete kring överlämningar av beslut om av- och utvisning för verkställighet. Det är särskilt angeläget att Migrationsverket stödjer Polismyndighetens verkställighetsarbete vid utvisning på grund av brott genom tillgängliggörande av förvarsplatser, med fortsatt beaktande av intresset att upprätthålla ordning och säkerhet i förvarslokalerna.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • åtgärder som vidtagits och effekter som uppnåtts för att öka återvändandet. Redovisningen ska vara uppdelad i lämpliga segment. Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla den information som ges till Polismyndigheten i ärenden som överlämnats för verkställighet.
 • hur arbetet med övervakning av tvångsvisa verkställigheter har utvecklats samt övergripande arbetssätt och omfattning av genomförda övervakningsresor.
 • åtgärder som myndigheten vidtagit tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården för att uppnå enhetlighet i rapporteringen av statistik för återvändande och förvar. Kontinuerliga avstämningar ska ske med Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Mål för fördjupat barnrättsperspektiv

Migrationsverket ingår i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017-2019. De fördjupade erfarenheter om arbetet med barnets rättigheter som myndigheten får inom ramen för kunskapslyftet ska omhändertas av och få genomslag i myndighetens verksamhet och handläggningsprocesser.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

 • hur erfarenheterna från kunskapslyftet om barnets rättigheter omhändertas och vilka åtgärder som har vidtagits för att kunskapslyftet ska få genomslag inom myndighetens verksamhet.
 • vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att öka asylsökande flickors och pojkars kunskaper om och förståelse för asylprocessen och dess olika steg.

Granskningar avseende mänskliga rättigheter

Migrationsverket ska redovisa hur slutsatser i FN:s kommitte för de mänskliga rättigheternas och Europadomstolens granskningar av myndigheten avseende mänskliga rättigheter har beaktats i verksamheten. 

Möjligheten för asylsökande m.fl. att delta i insatser

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att beakta möjligheten för asylsökande m.fl. att delta i insatser inom ramen för länsstyrelsernas samordnande uppdrag.

Upphandling enligt kollektivavtalsenliga villkor

Migrationsverket ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap 2-5 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoskommentarer ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och för berörda anslag på utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast kl.12 samma dag den

 • 17 januari,
 • 16 februari,
 • 2 maj,
 • 29 juli samt
 • 8 november.

Prognoserna ska baseras på operativa data där sådana är tillgängliga i myndighetens system. Prognoserna ska innehålla uppgifter om dygnskostnader per individ för ensamkommande barn och unga respektive övriga asylsökande, fördelat per kostnadspost och boendeform där detta är relevant. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel för respektive anslag och budgetår i prognosperioden. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. I prognoskommentarerna ska också redovisas olika utgiftsscenarier baserat på differentierade antagande. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder.

Effekter på DAC-beräkningen ska utförligt beskrivas enligt ovan i prognoskommentarerna, inklusive olika utgiftsscenarier baserat på differentierade antaganden.

Prognoserna för berörda delar av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ska utförligt beskrivas enligt ovan i prognoskommentarerna, inklusive olika utgiftsscenarier baserat på differentierade antagnaden.

Prognoserna lämnas i Hermes.

3

Uppdrag

1. Uppföljning och analys av handläggningsprocesser

Produktionsplaner för respektive handläggningsprocess ska redovisas. Produktionsplanerna ska vara nedbrutna och resurssatta per segment. Resultatindikatorer och nyckeltal, inklusive för rättslig kvalitet och service och tillgänglighet, ska utvecklas och redovisas för varje handläggningsprocess. Avvikelserapportering ska ske samt analyseras i samband med prognos och  i årsredovisningen för 2018. Konsekvenser av eventuella avvikelser ska framgå. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2018.

2. Förvarskapacitet

Migrationsverket ska öka antalet ordinarie platser och antalet beredskapsplatser i förvar. Antalet fövarsplatser ska vid utgången av 2018 uppgå till minst 456. I planeringen för utökningen av förvarsplatser ska Migrationsverket beakta närheten till utreseorter och behovet av förvarsplatser i norra Sverige för ett effektivare återvändande. Migrationsverket ska även beakta och analysera andra faktorer som kan bidra till att kostnaden per förvarsplats minskar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 maj 2018.

3. Effektivisering i BP18

Migrationsverket ska i enlighet med vad som anges i budgetpropositionen för 2018 genomföra årliga effektiviseringar om 200 miljoner kronor, i form av framför allt produktionsökningar, under 2018 t.o.m. 2020. En plan för hur effektiviseringarna ska realiseras ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 16 februari 2018. 

4. Återflöde från projektfinansierade med EU-medel

Migrationsverket ska genomföra en kartläggning av i vilken utsträckning projekt som under 2014-2017 finansierats via anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar har bidragit till minskade utgifter på övriga anslag på statens budget. Kartläggningen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 25 mars 2018.

5. Civilt försvar

5.1 Migrationsverkets arbete med civilt försvar bedrivs med utgångspunkt i regeringens planeringsanvisningar (Ju2015/09669/SSK) och det särskilda ansvar myndigheten har enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. I arbetet med civilt försvar ska särskilt följande områden prioriteras:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap när det gäller försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
 • Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

5.2 Migrationsverket ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

6. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Migrationsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

7. Analys av viseringsavhopp

Migrationsverket ska analysera orsakerna till och omfattningen av viseringsavhopp, lämna återkoppling och rekommendationer om utvecklingsinsatser till berörda utlandsmyndigheter samt vid behov genomföra utvecklingsinsatser inom myndighetens egna ansvarsområden. Migrationsverket ska även redovisa hur kvaliteten i handläggningen av viseringar kan följas upp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 17 september 2018.

8. Pågående uppdrag

För pågående uppdrag, se bilaga 2.

9. Avgiftsbelagd verksamhet

Migrationsverket lyder under avgiftsförordningen (1992:191). Migrationsverket ska inkomma med en redovisning gällande avgiftsbelagd verksamhet. Redovisningen ska innehålla intäkter och kostnader för myndighetens avgiftsbelagda verksamheter uppdelade i lämpliga segment för åren 2014-2017 och prognostiserade intäkter och kostnader för åren 2018-2021 för dessa segment. Vidare ska det av redovisningen framgå hur produktivitetsförändringar och andra effektiviseringar bedöms påverka kostnadstäckningen för avgiftsbelagd verksamhet under prognosperioden. Slutligen ska redovisningen till regeringen, utifrån principen om full kostnadstäckning, innehålla en redogörelse för vilka avgiftsnivåer som är lämpliga för de sökande som inte är undantagna avgiftsskyldigheten. Eventuella begränsningar för justeringar av avgifternas nivåer som föreligger i form av exempelvis EU-lagstiftning och domar ska beaktas i redovisningen om lämpliga avgiftsnivåer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 5 april 2018.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket5 315 835
ap.1Migrationsverket (ram)5 315 835

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till Migrationsverkets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för utgifter för förvarslokaler och resor som möjliggör asylsökandes deltagande i tidiga insatser.

Migrationsverket ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Migrationsverket ska betala 361 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten får högst 114 000 000 kronor användas för utökning av antalet förvarsplatser.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket8 101 000
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)6 401 000
ap.3Boende för asylsökande (ram)1 700 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslagsposten får användas till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar,
 • ersättningar enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet samt
 • ersättningar enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Migrationsverket får utbetala ersättning upp till ett belopp om 40 000 000 kronor enligt 14 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Migrationsverket får utbetala ersättning upp till ett belopp om 11 000 000 kronor enligt 3 a § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket12 980
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)2 000
ap.5Återvandringsbidrag (ram)100
ap.8Anhörigresor (ram)10 880
Disponeras av Kammarkollegiet64 935
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)62 000
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket305 000
ap.2Migrationsverket (ram)305 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet150
ap.1Regeringskansliet (ram)150

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning för offentligt biträde och tolk enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartmentet.

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716)

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården261 000
ap.2Kriminalvården (ram)261 000
Disponeras av Migrationsverket87 202
ap.1Migrationsverket (ram)87 202
Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.4Regeringen (ram)1 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ut ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört, samt.

 • kostnader för Migrationsverket som uppstår i samband med övervakning av tvångsvist återvändande. För detta ändamål får användas högst 7 000 000 kronor.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Av anslagsposten ska högst 22 000 000 kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Migrationsverket får med stöd av 17§ andra stycket i anslagsförordningen (2011:223) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst 10 000 000 kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, Polismyndigheten eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § andra stycket i anslagsförordningen (2011:223).

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket155 450
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)155 450

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Anslagsposten får också användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl- och migrations- och integrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. Högst 60 000 000 kronor får användas till dessa ändamål.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 010 Bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden samt 012 Beviljat nödbistånd från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket195 000
ap.2Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. (ram)195 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. Medel ska betalas ut senast den 28 februari 2018 enligt lista i bilaga 1.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1159 4753 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2320 000Inget0
ap.385 050Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.130Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.14Inget0
ap.230 500Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.10Inget0
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.6ram
ap.7ram
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.3ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 8 Migration

Migrationsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.2218 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)796 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget återfinns i bilaga 3

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25442 986
2018-02-25442 986
2018-03-25442 986
2018-04-25442 986
2018-05-25442 986
2018-06-25442 986
2018-07-25442 986
2018-08-25442 986
2018-09-25442 986
2018-10-25442 986
2018-11-25442 986
2018-12-25442 989
Summa5 315 835
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0010 00010 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Svenskt medborgarskap25110090 00080 00010 00010 000
Tillståndsansökningar2511000000
varav arbetstillstånd25110075 000152 000-77 000-77 000
varav studerandetillstånd25110018 00035 000-17 000-17 000
varav anknytning25110024 000428 000-404 000-404 000
Pass (främlingspass och resedokument)2511008 10008 1008 100
Summa00215 100695 000-479 900-479 900
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.

På regeringens vägnar
Heléne Fritzon
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, TOT, SFÖ, K
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgälden