Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2018-06-28
S2018/03827/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 4:5
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18: utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121, prop. 2017/18:99 utg.omr. 9, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen2 389 900
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.5Ökad bemanning (ram)2 000 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)15 200
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)355 700
Disponeras av Boverket395 500
ap.10Investeringsstöd (ram)395 500
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet47 590
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)47 590
Disponeras av Myndigheten för delaktighet4 000
ap.2del till MFD (ram)4 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 500
ap.4Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)4 500

Villkor för anslag 4:5

ap.2 del till MFD

Medlen har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med uppdrag nr. 3 i myndighetens regleringsbrev för 2018 om information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik m.m.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3§ förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13§ samma förordning.

ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas under 2018 av länsstyrelserna för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.5 Ökad bemanning

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2018 för att fortsätta att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 25 juni 2015 (dnr S2015/04636/FST) och uppdrag nr. 5 under rubriken Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016. Socialstyrelsen ska ta fram en fördelningsnyckel för 2018 års stimulansmedel baserad på samma modell som gällde för 2016. Socialstyrelsen får fördela 1 995 000 000 kronor i stimulansmedel till kommunerna och får använda högst  5 000 000 kronor för att fördela, administrera och följa upp satsningen.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel får 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018.

2. 15 500 000 kronor får användas under 2018 för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/02039/FST). Av dessa medel får Stockholms läns äldrecentrum rekvirera 6 220 000 kronor, Region Skåne rekvirera 5 075 000 kronor, Kompetenscentrum Blekinge rekvirera 2 610 000 kronor och Primärvården Nordanstig rekvirera 1 595 000 kronor. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 3 000 000 kronor har efter ansökan tilldelats Swedish Standards Institute i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 mars 2018 om medel för fortsatt utveckling av nationella och europeiska standarder samt sekretariatsansvar.

4. 2 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 april 2018 i ett uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik.

5. 12 000 000 kronor har efter ansökan tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 15 mars 2018 om medel till medlemsstöd 2018 avseende samverkan vid utskrivning från sjukhus.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag II:3 från den 7 maj 2015 (dnr S2015/03491/FST) i ett uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Socialstyrelsen får i enlighet med ovanstående regeringsuppdrag under 2018 fördela 5 700 000 kronor till Svenskt Demenscentrum och 9 500 000 kronor till Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 9 Nationella kunskapscentra. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder och förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Av dessa medel får 500 000 kronor användas av Boverket för eget arbete kopplat till förordningarna.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 4 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 2 om E-hälsa under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018. 

3. 350 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 20 juni 2018 i ett uppdrag om att fördela medel för investeringar i välfärdsteknik.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) under 2018 i enlighet med uppdraget om Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10600 000200 000200 000200 0002021
ap.1270 00035 00035 000
2020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Kompetenscentrum Blekinge
Primärvården i Nordanstig
Region Skåne
Stockholms läns äldrecentrum
European center for social welfare policy
Svenskt demenscentrum
Nationellt kompetenscentrum anhöriga