Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2018-05-17
UD2018/08163/FH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 2:3 och 2:4 Exportfrämjande verksamhet resp. Investeringsfrämjande
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet315 200
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)282 500
ap.5Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser (ram)10 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)12 700
ap.8Internationell standardisering (ram)3 000
ap.9Kommunikationsplattform om svensk design (ram)7 000
Disponeras av Svenska institutet12 300
ap.4Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)12 300
Disponeras av Tillväxtverket18 500
ap.10Uppdrag enligt regerings exportstrategi (ram)18 500
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet36 389
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)20 889
ap.6Projektexportfrämjande (ram)10 000
ap.3Expo 2020 (ram)5 500

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2018.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Expo 2020

Anslagsposten får användas för att möjliggöra det svenska deltagandet på världsutställningen Expo 2020.

ap.4 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

För genomförandet av uppdrag enligt regeringens exportstrategi. Uppdragen regleras i regleringsbrev till Svenska institutet.

ap.5 Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser

De anslagna medlen får användas till att hel- eller delfinansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser på strategiska marknader. Stödet förvaltas av Swedfund International AB.

Av de anslagna medlen får högst 2 000 000 kronor användas för administrationskostnader för hanteringen av stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser i enlighet med villkoren för stödet.

Medlen utbetalas vid ett tillfälle efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2018. Medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 december 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

Swedfund International AB ska i årsredovisningen redogöra för hur medlen har förvaltats under året genom att redovisa vilka projektförberedande och projektunderstödjande insatser som erhållit stöd, i vilka länder, gentemot vilken beställare samt vilken procentandel av den totala kostnaden för de projektförberedande och projektunderstödjande insatserna som Swedfund International AB har finansierat. Vidare ska Swedfund International AB redovisa hur stor andel av de medel som förvaltas som har intecknats och till vilket budgetår. De administrativa kostnaderna för hanteringen av stödet ska likaså redovisas. En bedömning ska också göras av huruvida de genomförda projektförberedande och projektunderstödjande insatserna bidragit till att hållbarhetskriterier beaktats i den projektförberedande fasen inför upphandling.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och andra typer av offentligt upphandlade affärer.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.8 Internationell standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund får använda 3 000 000 kronor under 2018 för ökat deltagande och engagemang i internationell standardisering och för åtagande av sekretariatsansvar på för Sverige strategiskt viktiga områden enligt tidigare beslut (UD 2016/09162/HI). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning med en redogörelse för hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till ovan angivna beslutsnummer.

ap.9 Kommunikationsplattform om svensk design

Visit Sweden AB får använda 7 000 000 kronor under 2018 för uppdraget att utveckla en kommunikationsplattform om svensk design (UD2016/09160/FH). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. V.S. VisitSweden AB ska senast den 15 februari 2019 redovisa hur långt man kommit i genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.10 Uppdrag enligt regerings exportstrategi

För genomförandet av tidigare beslutade uppdrag till Tillväxtverket:

  • Uppdrag att samordna arbetet med att inrätta regionala exportcentra (UD2015/08173/FIM)
  • Uppdrag att utveckla verksamt.se med export- och internationaliseringsinformation (UD2016/02749/FIM)
  • Uppdrag att utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna (UD2017/14035/FH)

Uppdraget att inrätta regionala exportcentra utökas med målet att regionala exportcentra ska inrättas i alla svenska län och regioner under 2018. För detta får högst 15 000 000 kronor användas under 2018. Detta uppdrag ska samordnas med uppdraget om att utveckla verksamt.se för vilket högst 3 000 000 kronor får användas under 2018. Tillväxtverket ska senast den 28 december 2018, i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa genomförandet av uppdragen.

För uppdraget att utveckla statistik för de kulturella kreativa näringarna får Tillväxtverket använda högst 500 000 kronor under 2018. För detta uppdrag gäller att Tillväxtverket senast den 15 december 2018 ska redovisa hur långt man kommit i genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).

I övrigt gäller de tidigare besluten.

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet72 772
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)72 772
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.1Invest. främj. - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och 67 772 000 miljoner kronor ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2018.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.133 450Inget0
ap.2506Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
2:4 Investeringsfrämjande
ap.10Inget0
ap.35 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Näringsdepartementet, FF
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Tillväxtverket
Sveriges export- och investeringsråd
V.S. VisitSweden AB