Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-04-27
S2018/02665/SF
Försäkringskassan
LM Ericssons väg 30 HÄGERSTEN
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121, prop. 2017/18:1 utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124, prop. 2017/18:1 utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska tillämpas med hög kvalitet så att kvinnor och män får rätt ersättning i tid och relevant stöd.

Försäkringskassans uppgifter framgår huvudsakligen av förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland annat genom utveckling och förändring av it-stödet. Vidare ska Försäkringskassan redovisa samverkan med Inspektionen för vård och omsorg.

Mål för sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Försäkringskassan ska verka för att:

 • berörda aktörer vidtar åtgärder så att kvinnor och män ges stöd och förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete, 
 • rätt ersättning ges till rätt person,
 • individen förstår myndighetens beslut,
 • rehabiliteringsbehovet för unga med aktivitetsersättning identifieras och vid behov kartläggs i samverkan med Arbetsförmedlingen i ökad utsträckning.

Därigenom ska Försäkringskassan bidra till att nå samhällsmålet om att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska. Det långsiktiga målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en stabil och låg nivå. Målen ska nås i samverkan med och genom insatser av arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. En del är att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målen. Här ska särskilt framgå hur Försäkringskassan arbetar med att öka antalet avstämnings- och överlämningsmöten samt antalet gemensamma kartläggningar. Vad gäller den del av målet som avser individens förståelse för myndighetens beslut ska Försäkringskassan senast den 27 april 2018 redovisa de insatser som vidtas.

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Det ska även framgå vilka informationsinsatser som Försäkringskassan har genomfört för att uppmuntra föräldrar, som tar ut ett fåtal ersättningsdagar, till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Utveckling av kvalitet och förtroende

Försäkringskassan ska redovisa utvecklingen av kvaliteten i handläggningen av ärenden samt genomförda åtgärder i syfte att
förbättra kvaliteten. Försäkringskassan ska även analysera och redovisa utvecklingen av förtroendet för myndigheten respektive socialförsäkringen. I redovisningen ska genomförda åtgärder i syfte att öka förtroendet ingå.

Intern sjukfrånvaro

Arbetsmiljön i staten ska vara god. Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

Offentlig upphandling

Försäkringskassan ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid följande tidpunkter under 2018:

 • 17 januari
 • 16 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 8 november

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 17 januari)
 • prognostiserat utfall för 2018 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller

3

Uppdrag

Uppdrag

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2018 avseende Försäkringskassan.

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock inte senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utökad information om tandvårdsstöden

Försäkringskassan ska bidra till en mer heltäckande information om tandvårdsstöden genom att utveckla sin befintliga webbplats. Syftet är att öka kännedomen om det statliga tandvårdsstödet och de tandvårdsstöd som administreras och finansieras av landsting (se regeringens proposition 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning). Försäkringskassan ska inhämta synpunkter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Privattandläkarna, Folktandvårdsföreningen och andra berörda aktörer. Försäkringskassan ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur arbetet fortskrider. Informationen ska vara utvecklad senast den 1 september 2018.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. I uppföljningen ingår sjukfallens utveckling liksom utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 8 juni 2018.

Förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en låg och stabil sjukfrånvaro över tid.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd. I denna del av uppdraget ska myndigheterna löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) om utvecklingen. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska intensifiera sitt arbete att tillsammans underlätta övergången samt identifiera och möta behov av insatser och stöd för individen. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 17 maj 2019.

Insatser genom samordningsförbunden

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 17 maj 2019. Försäkringskassan ska även samlat redovisa målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2019.

Uppföljning av reformer för mer tydlighet och aktivitet i sjukersättningen och aktivitetsersättningen                    

Försäkringskassan ska följa upp de bestämmelser om hel sjukersättning från 19 år som trädde i kraft den 1 februari 2017. I redovisningen ska framgå vilka som får aktivitetsersättning respektive hel sjukersättning. Försäkringskassan ska mot bakgrund av övriga delar av reformen redovisa statistik över hur prövotid för studier och vilande sjukersättning och aktivitetsersättning vid arbete används. I redovisningen ska ett jämställdhetsperspektiv integreras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 februari 2019.

Minska risken för rättsförluster i arbetsskadeförsäkringen

Försäkringskassan ska ge individuellt anpassad information till sjukskrivna som kan ha rätt till arbetsskadelivränta. Vidare ska Försäkringskassan utveckla ett läkarutlåtande som ska användas som underlag för bedömning av om en försäkrads arbetsförmåga är nedsatt för minst ett år till följd av ett olycksfall i arbetet eller annan skadlig inverkan i arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 december 2018.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Försäkringskassan ska återrapportera de sjuklönekostnader som arbetsgivare har inrapporterat till Skatteverket för kalenderåret 2017 och de ersättningar som har krediterats arbetsgivarnas skattekonton. Försäkringskassan ska vidare redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av de resultat som en tidigare kvalitetsuppföljning av förmånen har gett (S2017/03474/SF). Återrapporteringen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 augusti 2018.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

 • Försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016–31 december 2017

• En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018

• Försäkringsmedicinska utredningar 2018

Försäkringskassan ska, tillsammans med SKL och i tillämpliga delar Socialstyrelsen, fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018.

Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1 och 2 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018 och lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019. I de fall det framgår av landstingens underlag vilka åtgärder som har vidtagits för att uppmärksamma våld i nära relationer som faktor bakom ohälsa och sjukfrånvaro ska detta särskilt redovisas. Villkor 3 ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska presentera indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. Försäkringskassan ska vidareutveckla indikatorer som syftar till att följa upp hur den ekonomiska familjepolitiken bidrar till ett jämställt föräldraskap. En första delredovisning av resultaten, i tabeller och diagram, ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 maj 2018. Slutredovisning av resultat och analyser, ska ske senast den 11 juni 2018.

Övriga uppdrag

Verksamhetsutveckling

Försäkringskassan ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har skett under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2019.

Det allmänna ombudets verksamhet

En samlad redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2018 inklusive ombudets viktigaste iakttagelser ska lämnas. I redovisningen ska det framgå hur många beslut från Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten som ombudet har överklagat under 2018. I redovisningen ska även framgå hur många prejudicerande domar som ombudet har bidragit till att driva fram. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2019.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Försäkringskassan ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Planering av det civila försvaret

Försäkringskassan ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
 • Översyn av tillämpbarhet och eventuellt behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.
 • Utvecklat samarbete med relevanta privata aktörer.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Krigsplacering av personal

Försäkringskassan ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska Försäkringskassan samverka med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring om införandet av ett it-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/02024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis, senast den sista i månaden efter respektive kvartal

Uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en överföring av utbetalning av lönegaranti och därmed sammanhängande uppgifter

S2017/06346/SF (delvis)

8 januari 2018

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Regleringsbrev för 2017

15 februari 2018

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Regleringsbrev för 2017

22 februari 2018

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2015

Årligen i årsredovisningen 2016-2018 samt en särskild delredovisning 22 februari 2018

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukförsäkringsprocess

S2015/07316/SF

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Regleringsbrev för 2016

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2017/02422/ARM

Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020

Mina meddelanden

Regleringsbrev för 2017 28 februari 2018

Kvaliteten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredningar

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Stärkt allmänt ombud

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Insatser genom samordningsförbunden

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Tillämplig lagstiftning

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2017

19 maj 2018

Statistik inom det internationella området

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

A2017/01962/ARM

Redovisas av Svenska institutet 28 februari 2018 och 1 januari 2019.

Förlängning av uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

A2017/01413/I

28 februari 2019

Uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift

Fi/2017/03257/DF

18 december 2020

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan6 323 939
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)6 323 939

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan465 030
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)465 030

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan263 395
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)263 395

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan25 693 300
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)25 693 300

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka ska redovisas brutto mot anslaget.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan38 810 429
ap.5Boendetillägg (ram)123 695
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)112 034
ap.15Närståendepenning (ram)176 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)16 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)98 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)3 542 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 124 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)168 200
ap.21Sjukpenning (ram)33 450 500

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 17 005 227 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -1 005 227 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 111 078 727 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -13 078 727 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 3 311 733 659 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om 230 266 341 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan46 909 313
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)35 467 000
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)5 234 000
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)32 313
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)6 176 000

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för sysselsättning av vissa personer med sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 6 101 770 943 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om 74 229 057 kronor.

1:3

Handikappersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 384 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 384 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 876 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)213 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)2 663 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 224 001 903 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -11 001 903 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2018 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2017 och 2018.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan33 068
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)32 173
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)895

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 944 191 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -49 191 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Försäkringskassan2 897 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)339 000
ap.4Medicinsk service (ram)55 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)691 000
ap.8Arbetsplatsnära stöd (ram)118 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)1 444 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.4 Medicinsk service

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.8 Arbetsplatsnära stöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av  förebyggande och utredande insatser i syfte att underlätta för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016 till 31 december 2017 (dnr S2016/06220/SF) och försäkringsmedicinska utredningar för 2018 (dnr S2017/07246/SF). Försäkringskassan får köpa försäkringsmedicinska utredningar i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-18 (dnr S2016/07725/SF).

Högst 21 700 000 kronor får utbetalas till SKL för villkor 5 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 9 000 000 kronor får utbetalas till SKL som ersättning för SKL:s arbete med utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samverkan mellan arbetsgivare och/eller företagshälsovården och hälso- och sjukvården.

Högst 8 500 000 kronor får utbetalas till SKL som ersättning för SKL:s arbete med samordning och stöd.

Högst 9 000 000 kronor får användas för utvecklingsinsatser som Försäkringskassan ansvarar för, där syftet är att förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Högst 10 000 000 kronor får utbetalas till Forte för uppdraget Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete, i Fortes regleringsbrev för 2017.

Högst 5 000 000 får utbetalas till Forte för uppdraget Forskning för ökad kunskap om insatsers betydelser för återgång i arbete, i Fortes regleringsbrev för 2018.

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till SKL för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte, delvillkor 6.

Högst 5 000 000 kronor får användas för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte, delvillkor 6.

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan901 000
ap.1Ersättning för höga sjuklönekostnader (ram)901 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Anslagsposten får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Beslutad ersättning för höga sjuklönekostnader ska krediteras stödmottagarnas skattekonton. Skatteverket får rekvirera medel från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska ske i nära anslutning till krediteringstillfället. Försäkringskassan får efter inkommen rekvisition avseende genomförd kreditering av stödmottagarnas skattekonto för ersättning för höga sjuklönekostnader lämna bidrag till Skatteverket.

 

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan8 732 772
ap.1Förvaltningsmedel (ram)8 732 772

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslaget får användas för Försäkringskassans förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten ska högst 7 500 000 kronor användas för det allmänna ombudet och ombudets kansli.  

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 111 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan31 607 039
ap.1Allmänt barnbidrag (ram)27 870 209
ap.2Flerbarnstillägg (ram)3 450 725
ap.3Förlängt barnbidrag (ram)268 305
ap.4Tilläggsbelopp vid familjeförmån (ram)17 800

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Flerbarnstillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för flerbarnstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.3 Förlängt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån

Anslaget får användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan42 958 598
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)3 094 486
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)710 650
ap.9Föräldrapenning (ram)31 256 185
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)63 533
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)7 175 157
ap.12Graviditetspenning (ram)658 587

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 3 184 246 912 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -89 760 912 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 653 682 400 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -56 967 600 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 65 199 889 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -1 666 889 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 861 850
ap.1Underhållsstöd (ram)2 861 850

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska återföras och särredovisas till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 284
ap.1Adoptionsbidrag (ram)23 284

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 264 510
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)386 670
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)3 877 840

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 383 902 212 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om 2 767 788 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 526 437
ap.2Bostadsbidrag (ram)4 526 437

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1316 196Inget0
ap.40Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.123 251Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.126 339Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 284 665Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.56 184Inget0
ap.85 601Inget0
ap.158 800Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1956 200Inget0
ap.208 410Inget0
ap.211 672 525Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 773 350Inget0
ap.6261 700Inget0
ap.71 615Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättning
ap.169 200Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5266 300Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 608Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
ap.145 050Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1261 9833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 393 510Inget0
ap.2172 536Inget0
ap.313 415Inget0
ap.4890Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 562 809Inget0
ap.100Inget0
ap.11358 757Inget0
ap.1232 929Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1143 092Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.1698Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4193 892Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2226 321Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Föräldraförsäkring
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.953 92853 928002019
ap.10979 072959 07220 000
2020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 9 Försäkringsmedicinska utredningar och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppet under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativt.

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:6 Bidrag för hälso- och sjukvården ap. 10 Bidrag till hälso- och sjukvården och som avser åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)349 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)170 000
- varav ÖVRIGT170 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där landstinget har kostnadsansvar enligt lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25727 731
2018-02-25727 731
2018-03-25727 731
2018-04-25727 731
2018-05-25727 731
2018-06-25727 731
2018-07-25727 731
2018-08-25727 731
2018-09-25727 731
2018-10-25727 731
2018-11-25727 731
2018-12-25727 731
Summa8 732 772
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0012 10012 10000
Ersättning från försvaret008 6908 69000
Ersättning från affärsdrivande verk0055055000
Intäkter från pensionsmyndigheten00259 000259 00000
EESSI003 6103 61000
Summa00283 950283 95000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Ersättning från försvaret

Försäkringskassan ska ta ut avgifter för administration av ersättningar till 

- hemvärnsmän som betalas ut enligt förordningen (1997:147) om förmån för hemvärnsmän,

- frivilliga enligt förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga,

- officersaspiranter enligt officersförordningen (2007:1268) och

- rekryter enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av medel i enlighet med förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från ansvarigt försäkringsland i EU/EES, för utbetalningar av aktivitetsstöd och etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser samt för pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 108 kap. 14 a § socialförsäkringsbalken (2010:110) under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Maria Rindeborn Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksrevisionen
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skolverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv