Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2018-05-17
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Dalarnas län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 900
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr