Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2018-04-19
A2018/00929/ARM
A2018/00212/ARM (delvis)
A2018/00498/ARM (delvis)
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för arbetsmiljökunskaps verksamhet för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap inrättas den 1 juni 2018.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas senast den 29 juli och den 8 november. 

Samverkan

Myndigheten ska återrapportera på vilket sätt myndigheten samverkat med andra myndigheter rörande kunskapsunderlag och kunskapsspridning på arbetsmiljöområdet. 

3

Uppdrag

Kunskap om framtidens arbetsliv

Nya teknologier skapar möjligheter och utmaningar för framtidens arbetsliv. Arbetstagares kompetens behöver tas tillvara samtidigt som en god arbetsmiljö säkerställs. Det finns ett behov av både lättillgängliga kunskapsöversikter och fördjupad kunskap om hur ett arbetsliv i förändring kan påverka arbetsmiljön och påverka förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Myndigheten får därför i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning inom området och utifrån sin sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. Myndigheten ska också identifiera kunskapsluckor. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2019.

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Myndigheten ska sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2019. 

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Angelica Kauntz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/OFA/ESA
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Justitiedepartementet/L6
Näringsdepartementet/IASB/IFK
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Kulturdepartementet/DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Arbetsgivarverket
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Socialstyrelsen
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret
Utredningen för inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
Föreningen Svenskt näringsliv
Landsorganisationen i Sverige
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Tjänstemännens Centralorganisation
Sveriges företagshälsor