Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2018-04-19
A2018/00931/ARM
A2018/00212/ARM (delvis)
A2018/00498/ARM (delvis)
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:6 gällande Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Med anledning av att Myndigheten för arbetsmiljökunskap inrättas beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivna anslag. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:6

Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (ram)0
Disponeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap18 800
ap.2Arbetsmiljöcentrum - till Myndigheten för arbetsmiljökunskap (ram)18 800

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Anslaget får användas för Myndigheten för arbetsmiljökunskaps förvaltningsutgifter. Medlen får endast användas efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-05-252 350
2018-06-252 350
2018-07-252 350
2018-08-252 350
2018-09-252 350
2018-10-252 350
2018-11-252 350
2018-12-252 350
Summa18 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.2Arbetsmiljöcentrum - till Myndigheten för arbetsmiljökunskap
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Angelica Kauntz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/OFA/ESA
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Justitiedepartementet/L6
Näringsdepartementet/IASB/IFK
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Kulturdepartementet/DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Socialstyrelsen
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret
Utredningen för inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
Föreningen Svenskt näringsliv
Landsorganisationen i Sverige
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Tjänstemännens Centralorganisation
Sveriges företagshälsor