Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-04-19
Ku2018/00477/KL
Ku2018/00982/KL
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksarkivet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Riksarkivet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2018–2021

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 8 november

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Sjukfrånvaro

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten. Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten arbetar med att upptäcka ohälsa.

Skriftliga förfrågningar

Riksarkivet ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att effektivisera arbetet med att besvara skriftliga förfrågningar så att arbetet blir mindre resurskrävande och handläggningstiden blir kortare och mer jämförbar inom myndigheten.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Riksarkivet ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Riksarkivet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2018 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Förvaltningsgemensamma specifikationer

Riksarkivet får under 2018 för sitt uppdrag om förvaltningsgemensamma specifikationer rekvirera högst 2 500 000 kr från anslag 1:18 Digitaliseringsmyndigheten, ap. 1. Rekvireringen ska ske till Kammarkollegiet senast den 1 december 2018 med hänvisning till det diarienummer som anges i detta beslut. Medel som inte utnyttjats ska återbetalas på bankgiro 5052-5781 till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Medel ska användas för att förstärka utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov, i första hand för statliga myndigheter.

Arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Riksarkivet ska samtidigt se över och utveckla formerna för utveckling och förvaltning av de förvaltningsgemensamma specifikationerna i syfte att effektivisera och förenkla arbetet. Riksarkivet ska delredovisa översynen senast den 30 juni 2018 och slutredovisa uppdraget senast den 1 mars 2019. I samband med slutredovisning ska en ekonomisk redovisning lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Uppföljning av strategi för regionalt tillväxtarbete

Riksarkivet ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Riksarkivet ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Myndigheten ska senast den 3 april 2018 återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten hittills har lagt upp sitt arbete och hur myndigheten arbetar vidare med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen 2018.

Riksarkivet ska även senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet11 061
ap.9Riksarkivet (ram)11 061

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet397 785
ap.1Riksarkivet (ram)397 785

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 9 100 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.9331Inget0
6:1 Riksarkivet
ap.111 9333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)142 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-02102 212
2018-04-03102 212
2018-07-02102 211
2018-10-01102 211
Summa408 846
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR3 896-2 5000001 396
Digitaliseringstjänster-3 657-1 55032 50031 0001 500-3 707
Heraldisk uppdragsverksamhet0010010000
Stöd till arkivbildare419125600750-150394
Övrig uppdragsverksamhet711-1753 5003 800-300236
Summa1 369-4 10036 70035 6501 050-1 681
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0029 000029 00029 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 25005 2505 250
Rådgivning till kommuner och enskilda001000100100
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)004 90004 9004 900
Övrigt003000300300
Summa0041 550041 55041 550
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. Ett eventuellt överskott i verksamheten Digitalt tillgängliggörande vid SVAR får användas inom myndighetens verksamhet.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/DF
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/RTS
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Gotlands kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
samtliga landsting
samtliga länsstyrelser