Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2018-04-19
Ku2018/00477/KL (delvis)
Ku2018/00981/KL
Myndigheten för kulturanalys
Box 188
101 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för kulturanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2018–2021

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 8 november

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

3

Uppdrag

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2018

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål.

 • antal besök per månad och för hela året, uppdelat på besökare upp t.o.m. 18 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent och även fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift,
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete. Myndigheten ska samråda med Riksantikvarieämbetet.

En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 2 maj 2019.

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Myndigheten för kulturanalys ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys14 714
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)14 714

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

Anslagsposten får användas för att finansiera svenskt medlemskap i Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 679
2018-04-253 679
2018-07-253 679
2018-10-253 677
Summa14 714
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet med full kostnadstäckning
Uppdragsverksamhet00707000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Kulturdatabasen001 10001 1001 100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kulturdatabasen

Myndigheten för kulturanalys får disponera avgifterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
samtliga landsting