Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2018-04-19
M2018/01198/Ee
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 21, bet. 2017/18:NU3, rskr. 2017/18:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens energimyndighet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Vägledning för statliga myndigheter

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.

Samordning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att stödja de kommunala och regionala aktörerna i arbetet med att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I myndighetens arbete ska särskilt fokus läggas vid glesbygdskommunernas fortsatta möjlighet att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning.

Jämställdhet

Statens energimyndighet ska redogöra för hur den arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom myndigheten och i energisektorn.

Energiunionen och EU:s klimatpolitiska rättsakter

Statens energimyndigheten ska redogöra för hur myndigheten bidragit i arbetet med Energiunionen och rättsakterna i EU:s klimatpolitiska ramverk.

Samhällsekonomiska analyser

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat och avser att arbeta med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv energipolitik.

Samverkan med Tillväxtverket och Verket för innovationssystem

Statens energimyndighet ska redovisa hur samverkan med Tillväxtverket och Verket för innovationssystem (Vinnova) ska utvecklas för att ta tillvara synergier i myndigheternas verksamheter och för att undvika överlappningar i syfte att bättre bidra till målen för närings-, energi- och den regionala tillväxtpolitiken.

Förstärkning av totalförsvaret

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel om 10 miljoner kronor (7 miljoner kronor till anslag 1:1 resp. 3 miljoner kronor till anslag 1:8), som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Sekonderingar av personal

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som tillförts myndigheten för sekonderingar av personal i syfte att stärka relationen till medelinkomstländer med ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser. I redovisningen ska det beskrivas hur satsningen bidrar till att stärka samarbetet inom utveckling av policyramverk, forskning och innovation men även export- och investeringsfrämjande.

Klimatforskning

Statens energimyndighet ska i samband med årsredovisningen redovisa klimatforskningen med utgångspunkt i det förslag som Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad (Formas) och Statens energimyndighet har redovisat i sin gemensamma rapport "Hur bidrar klimatforskningen till att nå klimatmålen?" daterad den 31 maj 2013.

Offentlig upphandling

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Särskilt om prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.
– den 17 januari
– den 16 februari
– den 2 maj
– den 29 juli
– den 8 november

2

Organisationsstyrning

Krigsplacering av personal

Statens energimyndighet ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Svenskt ordförandeskap i Gröna klimatfonden

Statens energimyndighet ska stödja Regeringskansliet under Sveriges medordförandeskap i den Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF) under 2018. Myndigheten ska bistå med expertstöd inom policyutveckling på miljö- och klimatområdet samt bedömningar av klimatfinansieringsprojekt.

Svenskt värdskap för Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

Statens energimyndighet ska under 2018 bistå Regeringskansliet i arbetet med att planera, genomföra, kommunicera och följa upp ministermötena inom Clean Energy Ministerial och Mission Innovation, samt arrangemanget Nordic Clean Energy Week som äger rum mellan den 21-25 maj 2018.

3

Uppdrag

Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar

Statens energimyndighet får i uppdrag att hantera beräkning och utbetalning av medel till kommuner för underlättande av vindkraftsetableringar i enlighet med de beräkningsgrunder som ges i förordning. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Informationsplattform för solel

Statens energimyndighet får i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en lättanvänd informationsplattform för solel som gör det enklare för den som vill installera solceller. Plattformen ska utgöra ett nav för offentlig information relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad.

Myndigheten ska ta fram och tillgängliggöra relevant information, statistik, och analyser för att tillgodose olika aktörers informationsbehov om solelens roll idag och i det framtida energisystemet. All nödvändig information för den enskilde ska, så långt möjligt, finnas samlad på plattformen. Informationsplattformen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett resurseffektivt bidrag från solel i energisystemet. Exempelvis bör kunskapsplattformen även omfatta information om tillämpning av efterfrågeflexibilitet och kringutrustning till solcellsanläggningar så som lager och styrutrustning som kan skapa förutsättningar för ett mer flexibelt energisystem.

En delrapportering om plattformens omfattning och målgrupper ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 3 april 2018.

Myndigheten ska i detta arbete inhämta synpunkter och tillvarata kunskaper från utredningen (M 2017:04) om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer, Forum för smarta elnät, Energi- och klimatrådgivarna, samt med relevanta myndigheter såsom Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät och Boverket.

Förenklad hantering av statligt stöd till solceller

Statens energimyndighet får i uppgift att utreda hur ansökningsförfarandet och administrationen av investeringsstödet för solceller ska kunna förenklas såväl för dem som investerar i solceller som för dem som administrerar stödet. I uppdraget ingår även att utreda om eventuella andra förändringar av stödet såsom t.ex. det maximala stödbeloppet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 augusti 2018.

Program för energieffektivisering i industrin (Energisteget)

Statens energimyndighet ska under 2018-2020 ge stöd för att främja energieffektivisering i företag i industrisektorn, i enlighet med förordning som beslutas av regeringen. En avstämning ska ske med Regeringskansliet senast den 2 maj 2018. En utvärdering av stödets kostnadseffektivitet och samhällsekonomiska konsekvenser ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 juni 2021.

Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt

Som en del i omställningen till en fossilfri transportsektor och ett mer transporteffektivt samhälle som bidrar både till transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål och energipolitiska mål görs en satsning som främjar att transporter nyttjas effektivare, så att energianvändning och klimatpåverkan från transporter kan minska.

Statens energimyndighet ges i uppdrag att i dialog med Boverket, Trafikverket, länsstyrelserna och aktörer med regionalt utvecklingsansvar planera och genomföra insatser i form av (i) stöd för ökat digitalt arbetssätt, (ii) samverkan för samordnad varudistribution, (iii) metoder för att genom den fysiska planeringen nå transporteffektivitet, (iv) rådgivning och utbildningsinsatser samt (v) finansiellt stöd för åtgärder eller demonstrationer. En utvärdering av satsningens effekt på energianvändningen ska förberedas vid satsningens införande. En första utvärderingsrapport ska bifogas slutrapporten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2021.

Lokal- och regional kapacitetsutveckling

Statens energimyndighet ska under 2018–2020 genomföra insatser för att främja det strategiska arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional nivå. Myndigheten ska särskilt arbeta för att uppmuntra och stödja offentliga organ på lokal och regional nivå att bl.a. genom policyrådgivning arbeta strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Medlen ska i huvudsak användas för utveckling och implementering av metoder och processer kring energiomställning och minskad klimatpåverkan i relation till miljöbalken, plan- och bygglagstiftningen samt upphandlingslagstiftningen (i likhet med Energimyndighetens tidigare program Uthållig kommun), samt till informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika lokala, regionala och centrala offentliga aktörer. Dessa medel är ett komplement till det av regeringen införda statliga stödet för specifika klimatinvesteringar, det s.k. Klimatklivet. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Samordningsuppdrag för alternativa förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur

Statens energimyndighets befintliga uppdrag om att samordna utbyggnad av laddinfrastruktur utvidgas till att inkludera infrastruktur för förnybara drivmedel generellt. Uppdraget ska rapporteras i årsredovisningen.

Precisering av uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter om totalförsvarsplanering

Statens energimyndighet ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
 • Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019.

Energiindikatorer

Statens energimyndighet ska ta fram indikatorer på energiområdet, vilka kan tjäna som underlag för uppföljning av de energipolitiska målen. Indikatorerna ska årligen uppdateras och vid behov vidareutvecklas. I rapporten 2018 ska även en indikator tas fram avseende elproduktion från kraftvärme som visar om elen producerats med förnybara eller fossila bränslen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20  maj varje år. Rapporten som lämnas i  maj 2019 ska även redovisa utvecklingen uppdelad på de tre energipolitiska grundpelarna; ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel

Statens energimyndighetska två gånger om året redovisa en prognos över energianvändningen och energitillförseln i Sverige. Den första prognosen ska göras för innevarande år och de två kommande åren (rapporten under 2018 avser därmed 2018, 2019 och 2020) och rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 mars varje år. Den andra prognosen ska göras för åren de tre kommande åren (rapporten under 2018 avser då 2019, 2020 och 2021) och rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 17 juli varje år.

Årsrapport om svensk-norska elmarknaden

Rubriken ändras enligt nedan. 

Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet

Statens energimyndighetska ge förslag på grundtermer och justeringstermer och redovisa underlag för beräkning av avvikelser. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 18 maj 2018.

Kontrollstation 2019 elcertifikat

1. Stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030

Statens energimyndighet ska analysera och ge förslag på utformningen av en så kallad stoppmekanism som ska bidra till måluppfyllelsen och försägbarhet till marknadsaktörerna före och efter det nya målåret 2030. Enligt överenskommelsen med Norge ska en stoppmekanism införas i Sverige innan den 31 december 2020. Uppdraget syftar till att definiera en tidsfrist eller annan gräns för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat. Analysen ska omfatta olika alternativ, däribland en volymrelaterad stoppmekanism, och dess för- och nackdelar jämfört med att införa en tidsfrist. I utredningen ingår även att beskriva konsekvenser för elcertifikatmarknadens funktion och för olika marknadsaktörer av den stoppmekanism som myndigheten föreslår ska införas.

2. Ny tilldelningsperiod

Statens energimyndighet ska utreda om det bör ställas krav på att det ska ha gått en viss tidsperiod efter att tilldelningen av elcertifikat har upphört innan en ny tilldelningsperiod får påbörjas efter omfattande ombyggnation. Analysen ska omfatta hur ett sådant krav skulle fungera tillsammans med en stoppmekanism för det nya 2030 målet. I utredningen ingår att ta fram ett eventuellt förslag till hur lång tidsperioden ska vara, att föreslå lämplig tidpunkt för ikraftträdande av eventuella nya regler samt att beskriva konsekvenser av olika förslag inklusive att inte ändra regelverket.

3. Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre

Statens energimyndighet ska i enlighet med propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (prop. 2016/17:179 s. 19) bevaka om det har skett tilldelning av elcertifikat när det rörliga elpriset (spotpriset) i Sverige är noll eller lägre samt analysera eventuella effekter på elmarknaden vid en sådan händelse.

Samtliga tre uppdrag för kontrollstation 2019 ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 december 2018. Myndigheten ska, i relevanta delar, föra en dialog med norska myndigheter.

Förslag till Sveriges nationella energi- och klimatplan

Statens energimyndighet ska med utgångspunkt i det förslag som redovisades i rapporten Förslag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan (dnr M2017/02332/Ee) ta fram ett förslag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan enligt Annex I i enlighet med förslag till förordning om styrningen av energiunionen (KOM[2016] 759 slutlig). I uppdraget ingår att löpande följa arbetet inom EU. Vid framtagande av scenarier ska hänsyn tas till kraven i EU-förordning nr 2013/525 (MMR) och klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). Uppdraget ska genomföras i samarbete med Naturvårdsverket för de delar som omfattas av utsläpp och upptag av växthusgaser och SMHI för delar som omfattar anpassning till klimatförändringar. Boverket, Energimarknadsinspektionen, och Affärsverket svenska kraftnät ska bistå Energimyndigheten i relevanta delar, och Energimyndigheten ska i relevanta delar stämma av underlaget med Konjunkturinstitutet.

Uppdraget, planen inklusive resultatet av konsultation med relevanta aktörer, ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 november 2019. En delrapportering av nulägesanalys och scenarier ska lämnas den 2 maj 2019.

Klimatanpassning

Statens energimyndighet ska i samband med risk- och sårbarhetsanalysen som redovisas enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap även redovisa en analys av klimatförändringarnas påverkan på energisystemet (en klimat- och sårbarhetsanalys) med utgångspunkt i rapporten Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet (ER 2009:33) som togs fram tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät. Myndigheten ska även identifiera åtgärder samt roller och ansvar för att åtgärder för att minska sådana sårbarheter kan komma till stånd.

Alliance for Urban Sustainability

Statens energimyndighet ska redovisa resultaten av samarbetet Alliance for Urban Sustainability och de erfarenheter som Uppdrag om samordning av svenskt deltagande i The Global Sustainable Cities Network  (dnr N2012/3137/E) givit. Fokus i redovisningen bör läggas på de erfarenheter som inhämtats om vad som fungerat och inte fungerat i att utveckla internationella nätverk för att främja städers roll i energiomställningen. Myndigheten ska även föreslå hur en möjlig fortsättning kan utformas. I och med slutrapporteringering ska uppdraget (dnr N2012/3137/E) bedömas som avslutat. Redovisningen ska inkluderas i den rapport om Exportstrategin som ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2019.

Långsiktig strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Statens energimyndighet ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Myndigheten ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43301. Underlagen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 27 februari 2018 respektive den 14 december 2018. Den första rapporten ska utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2017 samt en översiktlig bedömning av om överkompensation för 2018 riskerar att uppkomma utifrån relevanta påverkansfaktorer såsom råvarupriser. Den andra rapporten ska innehålla en utvidgad marknadsanalys och en översiktlig bedömning av om överkompensation förekommit för första delen av 2018. Båda rapporterna ska innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden.

Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43302. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 16 mars 2018 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2017.

Därutöver ska myndigheten ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 35586. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 2 maj 2018 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens energimyndighet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag om effektiviseringsinsatser i statsförvaltningen

Statens energimyndighet ges i uppdrag att genomföra särskilda satsningar på effektiviseringar i sin verksamhet 2018. De effektiviseringsinsatser som genomförs ska syfta till att förbättra resultaten i kärnverksamheten. Statens energimyndighet ska redovisa resultatet av uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 dec 2018. Regeringen avser också ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att stödja myndigheten i genomförandet av detta uppdrag. Erfarenheterna från uppdraget ska bidra till ESV:s arbete med att ta fram ett metodstöd för effektiviseringar i staten. Myndigheterna ska gemensamt identifiera relevant arbetsprocess eller område för uppdraget.

Årsrapport om svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Statens energimyndighet ska årligen ta fram en rapport om den svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 juni varje år.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet313 389
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (ram)313 389

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets verksamhetskostnader.

Anslagsposten ska finansiera:

 1. utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden,
 2. utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD,
 3. utgifter för eget deltagande i EU:s program,
 4. verksamheten vid myndigheten som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, och
 5. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Statens energimyndighet ska använda högst 8 000 000 kronor för samordning av energiomställningen i transportsektorn samt infrastruktur för alternativa förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur.

Statens energimyndighet ska använda högst 10 000 000 kronor för en informationsplattform för solenergi.

Statens energimyndighet ska använda högst 5 000 000 kronor för sekonderingar av personal. Vidare ska Statens energimyndighet använda högst 7 000 000 kronor för arbete med civilt försvar.

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma  radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 26 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet218 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)153 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)65 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för 

 1. teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt utveckling av metoder för marknadsintroduktion, stöd till miljöskyddsåtgärder och miljöstudier samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilda demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader,
 3. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter samt utveckling av metoder, mät- och provningsstandarder, verktyg och system,
 4. provning av elutrustning eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 5. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, 
 6. finansiering av EU-projekt och insatser i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv,
 7. finansiering av internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet,
 8. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
 9. kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten, utvärdering och uppföljning av verksamheten,
 10. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och energihushållning,
 11. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg och system för energieffektivisering, effektiv resursanvändning och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, små och medelstora företag, barn och ungdomar samt insatser som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå,
 12. informationsinsatser kring samt utveckling och tillhandahållande av metoder, modeller och standardavtal för energitjänster samt
 13. att ge stöd att främja energieffektivisering i företag i industrisktorn enligt förordning som beslutas av regeringen (Energisteget). 

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas.

Projekt avseende teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

Demonstrationsprojekt under punkten 2 ska avse nybyggnad, ombyggnad och renovering av lågenergibyggnader med större geografisk spridning än vad som hittills gällt för byggande av lågenergibyggnader i Sverige.

Högst 25 000 000 kronor ska användas för ”Program för energieffektivering i industrin" (Energisteget). Högst 3 000 000 kronor av dessa medel får avsättas för programanknutna kostnader inklusive utvärdering.

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning och förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning användas. Anslagsposten får också användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, samt genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslaget får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet10 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)10 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, investeringar för att främja energi från förnybara energikällor, energiinfrastruktur och miljöstudier. Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga avseende experimentell utveckling. Anslagsposten får användas för webbportalen www.vindlov.se. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 477 723
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 432 723

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsbeloppet får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också användas för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2015/16:66.

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Anslagsposten får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med RISE Research Institutes of Sweden AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

Minst 85 000 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden.

Statens energimyndighet ska använda högst 10 000 000 kronor till Forum för smarta elnät. Medel får betalas ut till andra myndigheter som deltar i arbetet efter rekvisition. Högst 2 000 000 kronor av avsatta medel får betalas ut till Energimarknadsinspektionen efter rekvisition.

Högst 3 000 000 kronor ska användas för uppdrag nr 9. i relgeringsbrevet för 2017 Främjande av privata investeringar i energiteknik genom bl.a. Mission Innovation.

Högst 5 000 000 kronor får användas för att stödja förberedelser och genomförandet av aktiviteter i samband med 2018 års ministermöten inom Clean Energy Ministerial och Mission Innovation.

1:5

Planeringsstöd för vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet85 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)15 000
ap.2Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar (ram)70 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten ska användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

ap.2 Vindkraftspremie till kommuner för vindkraftsetableringar

Anslagsposten ska användas för ett stöd till kommuner i enlighet med förordningen om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar. Högst 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stödet.

1:7

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet936 000
ap.4Stöd till solceller, biogas och energilagring (ram)936 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län39 000
ap.1Energiteknik - del till LST Örebro (ram)39 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energiteknik - del till LST Örebro

Medel får användas för att täcka länsstyrelsernas administrativa kostnader knutna till utbetalning av medel i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi .

ap.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi  samt förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten.

Av anslagets tillgängliga medel 2018 får högst 876 000 000 kronor användas till solcellsstöd. Av dessa får högst 7 600 000 kronor användas för administrativa kostnader anknutna till stödet.

Medel får användas för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill får myndigheten genomföra en satsning på kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring, exempelvis genom genomförande av innovationsupphandlingar. Högst 60 000 000 kronor ska avsättas för dessa ändamål.

 

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet3 000
ap.2Elberedskap - till STEM (ram)3 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Elberedskap - till STEM

Anslagsposten ska användas för åtgärder som förstärker totalförsvaret.

1:9

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet19 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)19 328
Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet56 000
ap.1Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (ram)56 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län34 000
ap.2klimat, energiomst. - del till LST Örebro (ram)34 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Anslagsposten får användas för att främja att offentliga aktörer på lokal och regional nivå samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Anslagsposten får även användas för insatser som främjar att transporter nyttjas mer effektivt.

ap.2 klimat, energiomst. - del till LST Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län ska till länsstyrelserna från anslagsposten utbetala högst 25 000 000 kronor som stöd för länsstyrelsernas arbete med att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan, utifrån de regionala klimat- och energistrategierna. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna bestäms av Länsstyrelsen i Örebro län.

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till Länsstyrelsen i Dalarnas län för utgifter för samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energi- och klimatomställning.

Resterande medel får användas till bidrag till andra lokala och regionala aktörers medverkan i utvecklingen av förnyade regionala energi- och klimatstrategier.

Beslut om stöd till respektive länsstyrelse ska förenas med rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsernas beslut om bidrag till andra lokala och regionala aktörer ska förenas med en rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar i samverkansavtal som träffas mellan respektive länsstyrelse och en annan lokal eller regional aktör.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.19 4013 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.17 650Inget0
ap.20Inget0
ap.33 250Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1300Inget0
1:4 Energiforskning
ap.12 250Inget0
ap.1142 081Inget0
1:5 Planeringsstöd för vindkraft
ap.1550Inget0
ap.22 000Inget0
1:7 Energiteknik
ap.10Inget0
ap.428 881Inget0
1:8 Elberedskap
ap.20Inget0
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.329Inget0
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.11 680Inget0
ap.21 020Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:2 (2014) Regionala och lokala insatser för energieffektivisering
ap.1 (2014)ram
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.1 (2017)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.1120 00050 00040 00030 0002021
ap.365 00040 00020 0005 0002021
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.110 0005 0005 000
2020
1:4 Energiforskning
ap.18 0008 000002023
ap.113 442 0001 492 0001 550 000342 2852023
1:5 Planeringsstöd för vindkraft
ap.120 00010 00010 000
2020
ap.250 00030 00020 000
2020
1:7 Energiteknik
ap.450 00050 000

2019
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.236 00018 00018 000
2020
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.190 00045 00045 000
2020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2526 116
2018-02-2526 116
2018-03-2526 116
2018-04-2526 116
2018-05-2526 116
2018-06-2526 116
2018-07-2526 116
2018-08-2526 116
2018-09-2526 116
2018-10-2526 116
2018-11-2526 116
2018-12-2526 113
Summa313 389
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter181-2001501500-19
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)001001010
Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat20 0314 0009 8007 5002 30026 331
Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el3 6673 4008 8009 200-4006 667
Summa23 8797 20018 76016 8501 91032 989
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet46601501500466
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Kvot- och förseningsavgifter enligt 6 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat25520-17 5001 00001 000-16 500
Lagring- och förseningsavgifter enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja2811008000800800
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-1 4142 4895 0004 0001 0002 075
Avgifter enligt 6 § i förordningen (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet2811001201212
Summa-1 414-15 0116 8124 0002 812-13 613
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Villkor

Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)

Statens energimyndighet får disponera de intäkter myndigheten tar ut med stöd i 4 och 5 §§ förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter och däck, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Avgiften ska täcka myndighetens kostnader för tillsynsprovning i de fall produkten inte uppfyller ställda krav.

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 15 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 222 Straffavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Maria Åhs
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA, E2, SFÖ, ESA, SKA, K, OU
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/FH, GA, HI
Försvarsdepartementet/MFI
Socialdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/F
Miljö- och energidepartementet/MM, KL
Näringsdepartementet/FÖF, RTS, IFK, KSR, SUBT, TIF, PBB, MRT, SK
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försvarsmakten
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Havs- och vattenmyndigheten
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kammarkollegiet
Konjunkturinsitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kronobergs läns landsting
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Norrbottens läns landsting
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
RISE Resarch Institutes of Sweden AB
Sametinget
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Skåne läns landsting
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statskontoret
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Trafikverket
Trafikanalys
Upphandlingsmyndigheten
Uppsala läns landsting
Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04)
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting