Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2018-03-21
Fi2018/00970/ESA (delvis)
Fi2018/01339/ESA
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens fastighetsverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla för Statens fastighetsverk. Ändringen innebär att det tydliggörs att myndigheten får besluta om investeringar och förvärv upp till ett visst belopp, även om projektet inte finns i investeringsplanen.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens fastighetsverk.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 2,8 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och anläggningar i Riksgäldskontoret. Bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga är inte belånade och undantas från avkastningskravet.

Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden, ska bevaras, användas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.  

Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. 

För kostnadshyresmodellfastigheter (huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet och Historiska Museet) ska myndigheten under 2018, i väntan på en ny kostnadshyresmodell, uppnå full täckning för kostnaderna för kapital, drift, underhåll och administration av de berörda fastigheterna. Resultatet för verksamhetsgrenen ska motsvara den genomsnittliga räntan för myndighetens upplåning i Riksgäldskontoret avseende 2017.

Myndigheten ska vidare: 

– öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet avseende bidragsfastigheter,
– i den utsträckning som det är möjligt, med hänsyn till förutsättningarna för långsiktiga avtal om lokal medfinansiering, utveckla besöksmål i nära samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen,
– i sin verksamhet ta hänsyn till de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken,
– verka för att leva upp till de nationella målen för kulturmiljön,
– förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn,
– verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, storslagen fjällmiljö och levande skogar, och
– verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö.

Återrapportering

Redovisningen ska, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till den nya indelningen i verksamhetsgrenar och införande av komponentavskrivning, innehålla motsvarande uppgifter för de två föregående budgetåren och nyckeltal för att belysa verkets finansiella ställning. Väsentliga avvikelser ska kommenteras.

Myndigheten ska redovisa:

– det ingående respektive utgående bokförda värdet på fastigheterna för respektive verksamhetsgren,
– förändringar av av värdet på tillgångarna (fastigheternas bokförda värde och pågående byggprojekt) för de olika verksamhetsgrenarna jämfört med tidigare år,
– de totala kostnaderna för drift, underhåll och administration avseende marknadshyresfastigheter,
– de totala overheadkostnaderna,
– driftkostnad i kr/kvm per verksamhetsgren,
– underhållskostnad i kr/kvm per verksamhetsgren,
– administrationskostnad i kr/kvm per verksamhetsgren,
– utfall av avkastning i procent,
– direktavkastning per verksamhetsgren,
– driftsnetto i kr/kvm per verksamhetsgren,
– andel uthyrd area i procent per verksamhetsgren,
– ekonomisk vakansgrad för marknadshyresfastigheter,
– hyresintäkt i kr/kvm per verksamhetsgren, och
– soliditet.

I redovisningen ovan ska anges vilken typ av kostnader som ingår i drift, underhåll respektive administration. Overheadkostnader ska ingå i redovisningen för varje verksamhetsgren.

Kategorierna anskaffning och utveckling av nya investeringar samt vidmakthållande av befintliga investeringar ska redovisas separat med totalsiffror per kategori.   

Myndighetens redovisning ska basera sig på verksamhetsgrenarna marknadshyresfastigheter, kostnadshyresfastigheter, bidragsfastigheter och mark.

Myndigheten ska redovisa de försäljningar av fast egendom som överstigit 20 000 000 kronor. Av denna rapportering ska antalet fastigheter respektive resultat av försäljningarna framgå.

Årets överskott, avkastningskrav och inleveranser ska redovisas i en separat tabell.

Myndigheten ska redovisa hur den har bidragit till att uppfylla följande mål:
– de nationella kulturmiljömålen,
– de nationella miljökvalitetsmålen, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, storslagen fjällmiljö och levande skogar,
– de skogspolitiska målen för produktion och miljö, och
– främjandet av samverkan mellan skogsbruk och rennäring.

Myndigheten ska särskilt redovisa hur den arbetar med att minska koldioxidutsläppen från resor och transporter.

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetar och fortsatt avser arbeta för att målen och delmålen i Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Myndigheten ska redovisa det pågående arbetet med en god förvaltningskultur inom myndigheten.

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Markförvaltning ovan odlingsgränsen

Myndigheten ska redovisa arbetet med försäljningsärenden avseende mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Av återrapporteringen ska särskilt framgå antalet inkomna köpförfrågningar, antalet försäljningar som regeringen beviljat och antalet avslutade försäljningar. För avslutade försäljningsärenden ska genomsnittlig handläggningstid efter regeringsbeslut redovisas. Redovisningen ska också innehålla information om storleken på försålda fastigheter och köpeskilling. Hur stort belopp av köpeskillingen som tilldelas samefonden ska redovisas separat. Antalet beviljade försäljningar som inte lett till en slutförd försäljning ska redovisas separat, med en kommentar om orsaken till detta.  

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa, och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli, 8 november 2018.

3

Uppdrag

1. Investeringar

Myndigheten ska dels i samband med budgetunderlaget, dels senast den 14 juni och 11 oktober 2018 redovisa en investeringsplan för 2019–2021 avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Planen ska redovisas för kategorierna marknadshyresfastigheter, kostnadshyresfastigheter, bidragsfastigheter och mark. Objekt för vilka investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, medan mindre objekt får behandlas samlat. Myndigheten ska också vid samma tillfällen redovisa investeringsutfallet jämfört med den fastställda investeringsplanen för 2018–2020. Avvikelser i fråga om utgifter eller tidsförhållanden ska kommenteras för investeringar som överstiger 20 000 000 kronor. Myndigheten ska också vid dessa tillfällen redovisa planen för upplåning för den övriga kreditramen.

2. Utvecklingen av Blasieholmen

Myndigheten ska i den övergripande planeringen kring Blasieholmen verka för att säkerställa Nationalmuseums verksamhet i museibyggnaden samt verka för att säkerställa möjligheten för muséet att i framtiden kunna tillskapa nya ytor på fastigheten.

3. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens fastighetsverk ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

4. Grön infrastruktur inom skogsförvaltning

Statens fastighetsverk ska utveckla sitt arbete med handlingsplaner för en grön infrastruktur på sina skogsfastigheter kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen, bl.a. Levande skogar och Levande sjöar och vattendrag. Syftet är att bevara och utveckla förutsättningarna för den biologiska mångfalden och att vidmakthålla producerande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna ekosystem, där frivilliga avsättningar och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Planen för grön infrastruktur ska baseras på geografisk information där ingående delar klassificeras och behovsanalyseras. Planen ska samordnas med insatser som beslutats i Statens fastighetsverks strategi för hållbart skogsbruk. Myndigheten ska utveckla insatser för ekosystembaserat och hyggesfritt skogsbruk så att de får största möjliga positiva effekt för den biologiska mångfalden. Andelen skog som brukas med hyggesfria metoder bör öka. Hyggesfritt skogsbruk kan komplettera trakthyggesbruk och användas där så är lämpligt utifrån exempelvis miljö-, kulturmiljö-, eller virkesproduktionssynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäringen. I uppdraget ingår även att redovisa hur myndigheten har samverkat med länsstyrelserna i deras uppdrag att utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur samt hur myndigheten har samverkat med Skogsstyrelsen i deras uppdrag med metodutveckling och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2020.

5. Solcellssatsning

Myndigheten ska övergripande redovisa åtgärder samt medelsförbrukning för den satsning på ökad användning av solceller som omfattar 25 000 000 kronor 2018.

6. Underhåll m.m. på Stockholms slott

Myndigheten ska redovisa hur mycket av anslaget för bidragsfastigheter som använts för underhåll på Stockholms slotts fasader samt för att förstärka säkerheten vid slottet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10

Bidragsfastigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens fastighetsverk269 000
ap.1Bidragsfastigheter (ram)269 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidragsfastigheter

Anslaget får användas för utgifter för underhåll av och löpande driftsunderskott för de bidragsfastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar. Anslaget får även användas för utgifter som avser insatser för att utveckla bidragsfastigheter. Anslaget får även användas för utgifter gällande investeringen i samband med uppförandet av en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. För 2018 får 25 000 000 kronor användas för ökade investeringar i syfte att öka användningen av solceller vid myndighetens bidragsfastigheter. Under 2018 får myndigheten också använda 50 000 000 kronor av anslaget för underhållsinsatser och säkerhetshöjande insatser vid Stockholms slott.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:10 Bidragsfastigheter
ap.18 070Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Bidragsfastigheter
ap.150 00050 000002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten får under 2018 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter, som inklusive tidigare gjorda åtaganden leder till utgifter på högst 50 000 000 kronor 2019. Bemyndigandet avser ekonomiska bindningar för enskilda underhållsprojekt där kostnaden överstiger 10 000 000 kronor. Övriga mindre projekt ska betraktas som löpande och ska inte redovisas mot bemyndigandet.

De belopp i tabellen som avser infridade åtaganden 2019 är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)15 200 000
- varav INVESTERING15 200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilagan gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2018 samt genom att jämförelse görs med utfallet för 2016 och 2017. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2019–2021 jämfört med den beslutade investeringsplanen. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens fastighetsverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2522 417
2018-02-2522 417
2018-03-2522 417
2018-04-2522 417
2018-05-2522 417
2018-06-2522 417
2018-07-2522 417
2018-08-2522 417
2018-09-2522 417
2018-10-2522 417
2018-11-2522 417
2018-12-2522 413
Summa269 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens fastighetsverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Bidragsfastigheter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Marknadshyresfastigheter002 389 0001 526 000863 000863 000
Kostnadshyresfastigheter00147 000127 00020 00020 000
Bidragsfastigheter00357 000357 00000
Mark00205 00099 000106 000106 000
Räntor/finansiella kostnader0010 000133 000-123 000-123 000
Uppdrag001 0007 000-6 000-6 000
Summa003 109 0002 249 000860 000860 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndighetens verksamhet ska huvudsakligen finansieras med inkomster från fastighetsförvaltningen. Skadestånd, viten, försäkringsersättningar, bidrag till fastighetsverksamheten och motsvarande ersättningar får disponeras av myndigheten. 

Myndigheten ska den 9 maj, 14 september respektive 14 november 2018 betala in en fjärdedel av avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, och ska betalas senast när årsredovisningen lämnas till regeringen. Inbetalningarna ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning. 

Vid försäljning av fastigheter får belopp motsvarande tillgångens bokförda värde användas för att lösa lån i Riksgäldskontoret. Myndigheten ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Myndigheten ska inte tillämpa begränsningen i 2 kap. 2 § första stycket kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets samlade lån inte väsentligt får avvika från motsvarande tillgångars bokförda värde.

2. Myndigheten ska inte tillämpa 2 kap. 1 § första stycket kapitalförsörjningsförordningen om lånefinansiering av anläggningstillgångar hos Riksgäldskontoret när det gäller bidragsfastigheter. Bidragsfastigheter och förbättringskostnader hänförliga till dessa ska inte lånefinansieras.

För bidragsfastigheterna ska inte bestämmelserna i 5 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar tillämpas.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsbegränsningen i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när den beräknade investeringskostnaden inte överstiger 40 000 000 kronor per projekt. När den beräknade kostnaden överstiger 40 000 000 kronor ska verket lämna över frågan till regeringen för prövning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall då de berörda myndigheterna är överens om villkoren för överföringen och det uppskattade värdet för fastigheten inte överstiger 20 000 000 kronor. Myndigheten ska i årsredovisningen ange de fastigheter för vilka förvaltningsansvaret förts över till en annan myndighet, deras värde och skälen för varje överföring.

2. Myndigheten ska redovisa 1 323 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Elena Roksmann
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten