Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2018-03-08
N2018/01643/SUBT
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Trafikverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

  1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

  2. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2018–2021 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast
   – den 17 januari 2018,
   – den 16 februari 2018,
   – den 2 maj 2018,
   – den 29 juli 2018, och
   – den 8 november 2018.

  3. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2018–2021 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2021 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  4. Uppföljningen av den investeringsplan som finns i bilaga 2 och den investeringsbudget som finns i bilaga 3 till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2018 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2019–2020.
  5. Trafikverket ska redovisa användningen av de medel om 13 miljoner kronor som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

  6. Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

  7. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
  8. Trafikverket ska redovisa vad som föranlett eventuellt utnyttjande av anslagskrediten på anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.
  9. Trafikverket ska redovisa en bedömning av hur verksamheten sammantaget har påverkat andelen transporter som utförs med olika trafikslag.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb i staten

Trafikverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Trafikverket, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Trafikverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Moderna beredskapsjobb inom ramen för satsningen på ökad trygghet och säkerhet på järnvägsstationer 

Trafikverket ska inom ramen för satsningen på ökad trygghet och säkerhet på järnvägsstationer eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända. Återrapportering ska ske i den redovisning som Trafikverket ska lämna till Statskontoret senast den 3 april 2018 gällande hur myndigheten bidragit till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

3. Krigsplacering av personal
Trafikverket ska senast den 31 december 2018 krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och beakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

4. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Trafikverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
 • Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr JU2015/09669/SSK).

5. Tjänster i Trafikverkets fibernät 

Trafikverket ska i sitt fibernät, i områden där det inte redan finns en fungerande marknad för elektroniska kommunikationer, erbjuda kapacitetstjänster på grossistnivå på konkurrensneutrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån kapaciteten inte behövs för Trafikverkets egna behov. Trafikverket ska vid behov inhämta information från Post- och telestyrelsen. Trafikverket ska redovisa genomförandet av uppdraget i samband med årsredovisningen. 

6. Kortare handläggningstider för ledningsrättsärenden 

Trafikverket ska korta handläggningstiderna för ledningsrättsärenden. Trafikverket ska redovisa vidtagna insatser under 2017 och 2018 och vilken effekt dessa har haft för att korta handläggningstiderna. Trafikverket ska redovisa uppdraget i samband med årsredovisningen. 

7. Sveriges exportstrategi

Trafikverket ska, inom ramen för Sveriges exportstrategi, bidra internationellt med kunskap om sitt verksamhetsområde. 

8. Miljöåtgärder

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2017 för att 2018 kunna höja takten i genomförandet av miljöinvesteringar i befintlig transportinfrastruktur. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 31 januari 2018.

9.Redovisning av åtgärder som syftar till att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden

Trafikverket ska till följd av regeringens utökade satsningar på främjande av kollektivtrafik i landsbygd under perioden 2018–2020 samråda med regionalt utvecklingsansvariga aktörer om vad som kan uppnås i respektive län och redogöra för åtgärder som syftar till att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2018.

10. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur har använts under 2018. Den samlade redovisningen ska avse beslutade stöd och förväntade resultat samt innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter fortskrider. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 mars 2019. Trafikverket ska till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) löpande under 2018, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/landsting, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång.

11. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering

Trafikverket ska, med utgångspunkt från tecknade avtal, för 2018 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2019 till 2021, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Redovisningen av medfinansiering från landstingen ska även innefatta förvaltningar och bolag som landstingen ansvarar för.
Redovisningen ska innefatta medfinansiering av såväl namngivna åtgärder med en total projektkostnad över 50 miljoner kronor som medfinansiering av åtgärder med en total projektkostnad under 50 miljoner kronor. Redovisningen ska avse åtgärder som ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och åtgärder som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Redovisningen ska även omfatta erhållen eller förväntad medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, för åtgärder som omnämns ovan. Redovisningen ska vidare i denna del omfatta under 2018 genomförda återbetalningar av förskotteringar och för åren 2019 till 2021 planerade återbetalningar av förskotteringar. Här avses även återbetalning av förskotteringar som erhölls före 2018. I fall där medfinansiering sker i form av marköverlåtelser eller motsvarande ska Trafikverket redovisa i vilka kommuner detta sker. Trafikverket ska anpassa sin redovisning till regeringens kommande beslut om fastställelse av den nya nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029 och åtgärder som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Redovisningen ska lämnas i samband med årsredovisningen. 

12. Historiska fordon

Med beaktande av implementeringen av det fjärde järnvägspaketet ska Trafikverket utreda förutsättningarna för att framföra historiska järnvägsfordon på det allmänna statliga järnvägsnätet. Trafikverket ska i sitt arbete samråda med Transportstyrelsen. Av redovisningen ska framgå vilka krav som finns och vilka nya krav som kan komma att ställas. Där så är möjligt ska Trafikverket lämna förslag till åtgärder för att minimera kraven utan att äventyra trafiksäkerheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juni 2018.

13. Regional strategi

Trafikverket ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014-2020. Trafikverket ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och lämnas till Tillväxtverket senast den 27 april 2018. 

14. Klimatanpassning

Trafikverket ska redovisa hur genomförande av Handlingsplan för Trafikverkets klimatanpassningsstrategi fortskrider. Redovisningen ska inkludera vilka klimatscenarier Trafikverket utgått från i sina analyser, vilka åtgärder som genomförts samt en övergripande tidplan och identifiering av hinder och möjligheter för handlingsplanens fullständiga genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2018.

15. Högnivåkonferens om självkörande fordon

Trafikverket ska under våren 2018 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att planera och genomföra ett europeiskt högnivåmöte om självkörande och uppkopplade fordon. I uppdraget till Trafikverket ingår att ansvara för det praktiska genomförandet av konferensen, vilket innefattar hyra av konferenslokal och förtäring. Trafikverket ska föra en dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samt andra berörda aktörer i genomförandet av uppdraget. Kostnaderna för uppdraget ska belasta anslaget 1:3 Trafikverket. Högst 1 000 000 kronor får användas för detta ändamål.

I bilaga 4 redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket25 458 601
ap.6Investeringar i regional plan (ram)2 851 414
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 330 237
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)312 136
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 018 101
ap.8Bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar (ram)350 000
ap.9Civilt försvar (ram)13 000
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)14 438 032
ap.10.1Väginvesteringar (ram)5 423 539
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)8 404 758
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)560 255
ap.10.4Luftfartsinvesteringar (ram)49 480
ap.11Övriga investeringar (ram)3 507 484
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)2 507 484
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)1 000 000
ap.12Övrig verksamhet (ram)1 968 434
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 151 932
ap.12.2Forskning och innovation (ram)342 202
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)474 300
Disponeras av Kammarkollegiet27 193
ap.1Kammarkollegiet (ram)2 193
ap.5Bidrag till kommuner för kostnader kopplat till fordonsmålvakter (ram)25 000
Disponeras av Transportstyrelsen9 000
ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen (ram)9 000
Disponeras av Luftfartsverket9 000
ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket (ram)9 000
Disponeras av Sjöfartsverket9 000
ap.3Civilt försvar - till Sjöfartsverket (ram)9 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kammarkollegiet

Medel från delposten får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.2 Civilt försvar - till Luftfartsverket

Från anslagsposten får Luftfartsverket disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.3 Civilt försvar - till Sjöfartsverket

Från anslagsposten får Sjöfartsverket disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.4 Civilt försvar - till Transportstyrelsen

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.5 Bidrag till kommuner för kostnader kopplat till fordonsmålvakter

Medlen på anslagsposten får disponeras först efter beslut av regeringen. 

ap.6 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från anslagsposten för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Trafikverket får använda medel från delposten för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3–4 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Trafikverket ska från delposten betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Trafikverket ska från delposten betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Delposten får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.8 Bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar

Medlen på anslagsposten får disponeras först efter beslut av regeringen.

ap.9 Civilt försvar

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.10.1 Väginvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över
50 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över 50 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (dnr N2003/05566/IR) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Från delposten får Trafikverket disponera medel till utgifter för ersättning till fordonsinnehavare avseende utrustning inklusive installation som säkerställer funktionen hos tågfordonens befintliga telekommunikationssystem för talkommunikation och som säkerställer funktionen hos befintlig ombordutrustning för signalsäkerhetssystemet ERTMS. Utgifter för sådan ersättning till fordonsinnehavare får totalt uppgå till högst 120 000 000 kronor.

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 50 000 000 kronor.

ap.10.4 Luftfartsinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för ett statligt investeringsbidrag för ombyggnad av Sälens flygplats.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad under
50 000 000 kronor.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar av sjöfartsinvesteringar där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor och åtgärderna utförs i stora och strategiska farleder och slussar.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från delposten ska Trafikverket avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för åtgärder i Nationalstadsparken. Sammanlagt får totalt högst 75 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten får Kommerskollegium rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Från delposten ska Trafikverket avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Från delposten ska Trafikverket disponera medel om minst 295 000 000 kronor för infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd.

Från delposten ska Trafikverket disponera minst 50 000 000 kronor för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Åtgärderna kan bestå dels av förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet, dels av statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna ska planeras i samråd med Gotlands kommun.

Från delposten får Trafikverket använda upp till 15 000 000 kronor för investeringar i anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

Från delposten ska Trafikverket disponera medel upp till 139 000 000 kronor till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader som har uppstått för identitetskontroller med stöd av förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat under 2016 fram till och med den 3 november samma år.

Från delposten ska Trafikverket disponera 122 500 000 kronor till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader som har uppstått för identitetskontroller med stöd av förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat under perioden den 4 november 2016 fram till och med den 3 maj 2017 vilket även i mån av utrymme inkluderar ersättning för avvecklingskostnader från den 4 maj 2017 fram till den 4 augusti 2017.

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Från delposten får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. För denna myndighetsutövning får Trafikverket disponera högst 4 000 000 kronor. Från delposten får Trafikverket även disponera medel för att utvärdera stödet. För detta ändamål får Trafikverket disponera högst 1 000 000 kronor.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Från delposten får Trafikverket disponera medel för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska trafikantveckan.

Från delposten ska Trafikverket efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Totalt högst 12 600 000 kronor får rekvireras för detta ändamål.

Från delposten ska Trafikverket finansiera kostnader som följer av regeringsbeslut som har bäring på regeringens arbete för ökad och säker cykling. Medel får betalas ut till andra myndigheter efter rekvisition eller till andra aktörer i form av bidrag i de fall där finansiering enligt regeringsbeslutet uttryckligen ska ske från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och upp till det belopp som där specificeras. Sammanlagt får totalt högst 4 600 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för arbete i enlighet med 4 d § i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder. 

Från delposten får Trafikverket disponera högst 2 000 000 kronor för den inledande planeringen av Världshälsoorganisationens (WHO) globala trafiksäkerhetskonferens som genomförs under våren 2020. 

Från delposten får Trafikverket disponera högst 200 000 kronor för att bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med Sveriges ordförandeskap i BEATA (Barents Euro Arctic Transport Area) styrkommitté.

Från delposten får Trafikverket disponera högst 1 000 000 kronor för att under våren 2018 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att planera och genomföra ett europeiskt högnivåmöte om självkörande och uppkopplade fordon som ska genomföras juni 2018. I uppdraget till Trafikverket ingår att ansvara för det praktiska genomförandet av konferensen, vilket innefattar hyra av konferenslokal, förtäring, tolkning, säkerhetsarrangemang m.m. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samt andra berörda aktörer.

ap.12.2 Forskning och innovation

Från delposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget ska minst 55 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Från anslagsposten finansieras bidrag till Inlandsbanan med 149 700 000 kronor och avgift till Öresundsbrokonsortiet med 324 600 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket21 301 306
ap.1Vidmakthållande väg (ram)12 972 698
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)10 662 701
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 183 980
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 126 017
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)8 149 593
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)8 149 593
ap.4Forskning och innovation (ram)179 015
Disponeras av Skogsstyrelsen46 000
ap.3Enklare vägar till gröna jobb - Till Skogsstyrelsen (ram)46 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 12 580 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för kommunikationer till Holmön.

Från delposten får Trafikverket disponera upp till 10 000 000 kronor för inventering och planering av personalintensiva underhållsåtgärder längs det statliga vägnätet som Trafikverket beställer av Skogsstyrelsen. Med dessa medel ska Trafikverket också ombesörja bortforsling av restprodukter som uppstår med anledning av dessa åtgärder. Trafikverket ska till Skogsstyrelsen redovisa en prognos för den årliga kostnaden senast den 1 september 2018.

Från delposten ska Trafikverket disponera medel om minst 200 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för drift och underhåll av anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Från delposten får Trafikverket disponera medel till åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Från delposten får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 3 145 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Från delposten ska Trafikverket disponera medel om minst 100 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat järnvägsunderhåll i landsbygd.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av gällande lagstiftning för järnvägstrafik.

Från delposten ska Trafikverket reservera 682 000 000 kronor. Regeringen har för avsikt att återkomma med besked om hur medlen får användas.

Från delposten får Trafikverket disponera upp till 4 000 000 kronor för inventering och planering av personalintensiva underhållsåtgärder längs det statliga järnvägsnätet som Trafikverket beställer av Skogsstyrelsen. Med dessa medel ska Trafikverket också ombesörja bortforsling av restprodukter som uppstår med anledning av dessa åtgärder. Trafikverket ska till Skogsstyrelsen redovisa en prognos för den årliga kostnaden senast den 1 september 2018.

Från delposten ska Trafikverket använda 44 300 000 kronor för en ambitionshöjning avseende trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på järnvägsstationer. Medlen ska användas för fler stationsvärdar och en utökning av antalet stationer som har bevakning och kameraövervakning.

ap.3 Enklare vägar till gröna jobb - Till Skogsstyrelsen

Från anslagsposten får Skogsstyrelsen disponera 46 000 000 kronor för kostnader för åtgärder som beställs av Trafikverket. Av dessa medel ska 20 000 000 kronor användas för åtgärder längs det statliga vägnätet och
26 000 000 kronor för åtgärder längs det statliga järnvägsnätet. Exempel på åtgärder längs det statliga väg- och järnvägsnätet är slyröjning och främjande av biologisk mångfald m.m. Syftet ska vara att ge sysselsättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Närmare om uppdraget framgår av regeringens beslut den 7 december 2017 i ärende N2017/07501/KSR.

ap.4 Forskning och innovation

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 386 846
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 386 846

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Anslagsposten får användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL). De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de två organisationerna medför får inte överskrida 4 000 000 kronor per år.

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för två översyner, dels gällande hur laddinfrastruktur längs större vägar kan främjas, dels gällande förutsättningarna för fossilfrihet för statligt ägda fartyg, t.ex. vägfärjor och lotsbåtar. Högst 5 000 000 kronor får användas för respektive översyn.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket167 313
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)147 813
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)9 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

Trafikverket ska reservera de ytterligare medel om 84 800 000 kronor som tillförts anslagsposten 1 för att säkerställa att flygskatten inte innebär ökade driftsunderskott vid icke-statliga flygplatser i Norrland.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens förordning (EG) 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster eller kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket930 000
ap.1Trafikavtal (ram)930 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

De ytterligare medel om 30 000 000 kronor som tillförts anslagsposten ska Trafikverket använda för utökad nattågstrafik till och från Jämtland.

Anslagsbehållning som får disponeras 2018 får användas först efter beslut av regeringen.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket150 000
ap.5EU-stöd, TEN (ram)150 000

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom det äldre regelverket om finansiering på området för Transeuropeiska nätverk för transporter, TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. 

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 518 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 518 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för sjöfartsstöd som lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.166Inget0
ap.2270Inget0
ap.3270Inget0
ap.4270Inget0
ap.50Inget0
ap.6142 570Allt0
ap.7.19 364Inget0
ap.7.260 543Inget0
ap.80Inget0
ap.9390Inget0
ap.10.1271 277Allt0
ap.10.2506 238Allt0
ap.10.328 012Allt0
ap.10.42 474Allt0
ap.11.1125 374Allt0
ap.11.230 00010 %0
ap.12.134 4983 %0
ap.12.210 2663 %0
ap.12.314 229Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1359 881Allt0
ap.1.235 519Allt0
ap.1.333 781Allt0
ap.2.1481 488Allt0
ap.30Allt0
ap.45 3703 %0
1:3 Trafikverket
ap.241 6053 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3285Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.127 90015 0000
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.54 500Allt0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.181 600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.65 854 0002 316 0001 978 0001 560 0002050
ap.7.15 416 000415 000401 0004 600 0002050
ap.7.249 603 0002 567 0002 551 00044 485 0002050
ap.10.17 093 5003 788 5002 205 00002050
ap.10.233 839 0007 659 00010 520 00015 659 9462050
ap.10.31 5001 500002050
ap.11.13 665 0001 608 0001 356 000701 0002050
ap.11.2700 000700 000002050
ap.12.17 0007 000002050
ap.12.250 00029 00021 00002050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.114 074 0004 848 0003 883 0005 144 6002022
ap.1.21 253 000654 000536 00063 0002022
ap.1.3880 000880 000002022
ap.2.112 448 0004 326 0003 037 0004 884 8002022
ap.490 00047 00025 00015 9002022
1:7 Trafikavtal
ap.15 545 000853 000866 0003 576 7002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, landsting eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 635 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 291 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)39 300 000
- varav INVESTERING39 300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2018 en låneram om
3 635 000 000 kronor i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 291 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 39 300 000 000 kronor under budgetåret 2018.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal–Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.


3. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

4. Högst 13 500 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Övrigt

1. Trafikverket får finansiera vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 000 000 kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen beslutat om byggstart genom bidrag från kommuner, landsting eller företag. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 3 250 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom bidrag från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 2 000 000 000 kronor fram till 2025. De intäkter från medfinansiering av åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 får uppgå till högst 3 500 000 000 kronor fram till 2025.

2. Trafikverket får finansiera vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 000 000 kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen beslutat om byggstart genom förskottering (räntefria lån) från kommuner, landsting eller företag. De medel som räntefritt lånas in till staten för dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 875 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom förskottering från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärder understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 3 200 000 000 kronor fram till 2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur får uppgå till högst 5 300 000 000 kronor fram till 2025.

3. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2018.

4. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

5. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

6. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

7. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

8. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan, Övrig verksamhet och Räntor och återbetalning av lån under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

9. Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella delposter under anslaget överskrids.

10. Trafikverket får planerat utnyttja kredit om 86 000 000 kronor på anslagsposten 10.2 Järnvägsinvesteringar och 197 000 000 kronor på anslagsposten 2.1 drift, underhåll och trafikledning på järnväg för investeringar samt underhåll och reinvesteringar av el- och teleanläggningar.

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 3 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.      

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 889 228
2018-02-253 889 228
2018-03-253 889 228
2018-04-253 889 228
2018-05-253 889 228
2018-06-253 889 228
2018-07-253 889 228
2018-08-253 889 228
2018-09-253 889 228
2018-10-253 889 228
2018-11-253 889 228
2018-12-253 889 228
Summa46 670 736
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.9Civilt försvar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.10.4Luftfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration
Till Luftfartsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25750
2018-02-25750
2018-03-25750
2018-04-25750
2018-05-25750
2018-06-25750
2018-07-25750
2018-08-25750
2018-09-25750
2018-10-25750
2018-11-25750
2018-12-25750
Summa9 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luftfartsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket
Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 833
2018-02-253 833
2018-03-253 833
2018-04-253 833
2018-05-253 833
2018-06-253 833
2018-07-253 833
2018-08-253 833
2018-09-253 833
2018-10-253 833
2018-11-253 833
2018-12-253 837
Summa46 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.3Enklare vägar till gröna jobb - Till Skogsstyrelsen
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25750
2018-02-25750
2018-03-25750
2018-04-25750
2018-05-25750
2018-06-25750
2018-07-25750
2018-08-25750
2018-09-25750
2018-10-25750
2018-11-25750
2018-12-25750
Summa9 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Förare222 56852 876541 043490 35450 689326 133
Banavgifter001 821 0001 821 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0040040000
Summa222 56852 8762 362 4432 311 75450 689326 133
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-4 7661 50092 00090 0002 000-1 266
Utbildning-9 3191 83455 50053 6001 900-5 585
Materialservice27 2204 304932 000927 7004 30035 824
Elförsäljning001 128 8001 128 80000
Fastighetsförvaltning0094 50094 50000
Övriga uppdrag001 0001 00000
Uthyrning av reservbroar13 301-3 0001 5005001 00011 301
Förvaltning av järnvägsfordon152 27723 99073 20047 40025 800202 067
Teletjänster och it34 33020 03561 90051 60010 30064 665
Uthyrning förarprovsbilar123 67516 51369 90048 80021 100161 288
Summa336 71865 1762 510 3002 443 90066 400468 294
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110018 00018 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för Trafikverkets ordinarie anslag.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2018 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras160 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 89 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2018 beräknas uppgå till 15 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2018 beräknas uppgå till 42 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2018 beräknas uppgå till 14 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Magnus Axelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konsumentverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Nämnden mot diskriminering
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statskontoret
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: