Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2018-02-15
N2018/01052/RTS
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för budgetåret 2017 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2016/17:1 utg.omr. 19, bet. 2016/17:NU2, rskr. 2016/17:104).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2016, den 15 juni 2017 och den 7 december 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos landstingen i Skåne, Västra Götalands, Uppsala, Östergötlands, Hallands, Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Kronobergs, Jämtlands, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län framgår av villkorsbesluten för dessa organ.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 485
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 485
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län585
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)585
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 877
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 877
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 148
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 148
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 264
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 264
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län2 425
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)2 425
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 161
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 161
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 370
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 370
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län12 014
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)12 014
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län957
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)957
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län569
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)569
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 098
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 098
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län4 498
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)4 498
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län31 134
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)31 134
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län4 465
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)4 465
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län5 775
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)5 775
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län5 995
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)5 995
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län71 900
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)71 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 875
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)6 875
Disponeras av Tillväxtverket1 344 485
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 344 485
ap.24.1Tillväxtverket (ram)401 043
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)41 054
ap.24.3Gotlands kommun (ram)36 025
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)18 183
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)66 120
ap.24.6Uppsala läns landsting (ram)11 140
ap.24.7Östergötlands läns landsting (ram)21 807
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)28 032
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)10 811
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)46 701
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)15 508
ap.24.12Jönköpings läns landsting (ram)24 021
ap.24.13Örebro läns landsting (ram)39 853
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Gävleborgs läns landsting (ram)84 835
ap.24.16Kronobergs läns landsting (ram)17 775
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Jämtlands läns landsting (ram)113 905
ap.24.19Västmanlands läns landsting (ram)29 562
ap.24.20Västernorrlands läns landsting (ram)109 725
ap.24.21Norrbottens läns landsting (ram)130 625
Disponeras av Kammarkollegiet12 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)12 237

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:21

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1, 3, 9, 13, 16 och 20) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.7, 24.9, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16, 24.18–24.21) för ändamålen 1 och 2.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.21) för ändamålen 3 och 4. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

 • Anslagsposterna 2, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 7 och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 1, 18, 19 och 21: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 9, 24.6, 24.11 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.19: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 20, 24.2, 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna: 24.10, 24.14 och 24.17: 1 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.5, 24.15, 24.18,  24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2017 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

Tillväxtverket får göra utbetalningar till innovationskluster i enlighet med 20 § i den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

Medel från anslagsposten får betalas ut till Länsstyrelsen i Stockholms län, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis.  

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 7 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och högst 7 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområdet ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.

6. Insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län

Minst 10 000 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).

ap.24.3 Gotlands kommun

Minst 10 000 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1848Inget0
ap.258Inget0
ap.3387Inget0
ap.4114Inget0
ap.5126Inget0
ap.6242Inget0
ap.7216Inget0
ap.8137Inget0
ap.91 201Inget0
ap.1095Inget0
ap.1156Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.14209Inget0
ap.15170Inget0
ap.163 113Inget0
ap.17446Inget0
ap.18577Inget0
ap.19599Inget0
ap.207 190Inget0
ap.212 062Inget0
ap.221 223Inget0
ap.24.140 104Inget0
ap.24.24 105Inget0
ap.24.33 602Inget0
ap.24.41 818Inget0
ap.24.56 612Inget0
ap.24.61 114Inget0
ap.24.72 181Inget0
ap.24.82 803Inget0
ap.24.91 081Inget0
ap.24.104 670Inget0
ap.24.111 551Inget0
ap.24.122 402Inget0
ap.24.133 985Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.158 484Inget0
ap.24.161 778Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.1811 390Inget0
ap.24.193 236Inget0
ap.24.2010 973Inget0
ap.24.2111 687Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.110 0003 1001 7001 3002023
ap.25002525002020
ap.36 5001 07073002023
ap.41 5004501504332024
ap.52 0007004001192024
ap.63 0008008009452024
ap.73 0001 0007004002024
ap.923 00011 0006 3162 0002024
ap.102 0009003002402020
ap.111 00050

2019
ap.126 0001 5001 5004132020
ap.1345 00021 00010 0004 0002020
ap.144 0001 8001 48002020
ap.153 0001 3008007002024
ap.1655 00026 0007 0005 1352020
ap.177 0004 00086902022
ap.1812 0005 0005 00002021
ap.1910 0005 0003 815
2020
ap.2090 00050 52912 0002 5642020
ap.2120 00010 0005 00002024
ap.24.1750 000307 000236 000137 0002024
ap.24.260 00045 0002 22102024
ap.24.3100 00043 00036 00021 0002024
ap.24.410 0001 50050002024
ap.24.5100 00050 00032 0007 2132024
ap.24.612 0002 9001 95702024
ap.24.752 00021 80717 0009 9862024
ap.24.860 00026 00515 60210 4022024
ap.24.923 0009 0009 0005 0002024
ap.24.10110 00039 00035 00027 6112024
ap.24.1118 00015 508002024
ap.24.1260 00022 00019 00012 0002024
ap.24.1355 00020 00016 0009 8092024
ap.24.1480 00032 00028 00020 0002024
ap.24.15160 00050 00050 00047 9792024
ap.24.1635 00015 00011 0005 9692024
ap.24.17135 00040 00035 00059 6962024
ap.24.18200 00075 00065 00041 1942024
ap.24.1945 00027 00015 0001 1022024
ap.24.20220 00076 94365 95176 9432024
ap.24.21250 000100 00080 00070 0002024
ap.22110 5004 0002 0002 6152021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativ.

I tabellen nedan framgår det belopp som maximalt får infrias mot bemyndigande 2018.

Anslagspost

Åtaganden som maximalt får infrias mot bemyndigande år 2018

ap. 1

8 485

ap. 2

585

ap. 3

3 877

ap. 4

1 148

ap. 5

1 264

ap. 6

1 010

ap. 7

2 161

ap. 8

1 370

ap. 9

12 014

ap. 10

957

ap. 11

569

ap. 12

3 480

ap. 13

29 840

ap. 14

2 098

ap. 15

1 705

ap. 16

31 134

ap. 17

4 465

ap. 18

5 775

ap. 19

5 995

ap. 20

71 900

ap. 21

6 875

ap. 24.1

400 000

ap. 24.2

41 054

ap. 24.3

36 025

ap. 24.4

18 183

ap. 24.5

66 120

ap. 24.6

11 140

ap. 24.7

21 807

ap. 24.8

28 032

ap. 24.9

10 811

ap. 24.10

46 701

ap. 24.11

15 508

ap. 24.12

24 021

ap. 24.13

39 853

ap. 24.14

44 760

ap. 24.15

84 835

ap. 24.16

19 190

ap. 24.17

53 000

ap. 24.18

113 905

ap. 24.19

32 355

ap. 24.20

109 725

ap. 24.21

130 625

ap. 22

12 237

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2018–2022 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6 Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:21) samt ändamålen 1–3 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands respektive Västerbottens län.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Marijana Carlsten
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Näringsdepartementet/FF, IFK och BSÄ
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen