Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2018-06-28
U2018/02571/GV
U2018/02633/GV
U2018/02877/BS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Centrala studiestödsnämnden
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 15, bet. 2017/18:UbU2, rskr. 2017/18:122, prop. 2017/18:99 utg.omr. 15, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435, prop. 2017/18:252 utg.omr. 15, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Centrala studiestödsnämndens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Myndigheten ska särskilt redovisa hur handläggningstiderna för ärenden som avser studiehjälp för studier utomlands och lärlingsersättning har utvecklats och vilka insatser som vidtagits för att förkorta handläggningstiderna.

Studiemedel

Myndigheten ska särskilt redovisa hur handläggningstiderna för ärenden som avser studier utomlands har utvecklats och vilka insatser som vidtagits för att förkorta handläggningstiderna.

Studiestartsstöd

Myndigheten ska särskilt redovisa erfarenheter av handläggning och administration av ärenden om studiestartsstöd.

Återbetalning och återkrav

Myndigheten ska särskilt redovisa hur myndigheten har intensifierat arbetet med att förbättra återbetalningen från främst utlandsbosatta låntagare. Myndigheten ska senast den 15 augusti lämna en redovisning över utvecklingen under det första kalenderhalvåret.

Studiesociala frågor

Myndigheten ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation.

Hemutrustningslån

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att öka antalet återbetalare av lån.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. Myndigheten ska vid nedanstående tillfällen även lämna prognoser över kreditreserven. Prognoserna lämnas senast den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november.

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, nyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2017. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Utgiftsprognoser för anslaget 1:13 Lån till körkort inom utgiftsområde 14 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Upphandling

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

  1. Myndigheten ska följa utvecklingen av studiestartsstödet. Myndigheten ska särskilt följa upp och utvärdera kommunens rekryteringsarbete samt om kommunen har hållit uppföljningssamtal med den studerande. Uppföljningen ska även omfatta viktiga erfarenheter när det gäller utvecklingen av studiestartsstödet. Myndigheten ska lämna en delredovisning senast den 31 mars 2018. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2019.

  2. Myndigheten ska följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik. I uppföljningen ska myndigheten särskilt fokusera på om det högre bidraget har haft en rekryterande effekt till dessa utbildningar. Redovisningen ska avse tiden fram t.o.m. den 30 juni 2018. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2018. Myndigheten ska på motsvarande sätt fr.o.m. den 1 juli 2018 följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. Uppdraget i denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2019.

  3. Myndigheten ska genomföra riktade informationsinsatser om villkoren för studiestartsstödet i syfte att bistå i arbetet med att öka antalet studerande med studiestartsstöd. Myndigheten ska redovisa det arbete som har genomförts för att utveckla och förstärka informationen om studiestartsstödet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2019.

  4. Myndigheten ska i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra en riktad informationsinsats till målgruppen för det nya statliga körkortslånet i syfte att öka kännedomen om lånet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

  5. Myndigheten ska göra en kartläggning av vilka försörjningskällor som utrikes födda kvinnor har använt sig av under sina studier och beskriva hur dessa samspelar med bestämmelserna inom studiestödssystemet inklusive hur det påverkar de ekonomiska förutsättningarna för utrikes födda kvinnor att studera. I uppdraget ingår att samverka med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018. 

Pågående uppdrag

  1. Myndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetat under 2017 för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden. Återrapporteringen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2018.
  2. Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur arbetet med jämställdhetsintegrering avses att bedrivas under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i årsredovisningarna för 2016–2018. En delredovisning ska även lämnas den 22 februari 2018, som ska beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
  3. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

  4. Myndigheten ska i enlighet med tidigare regeringsuppdrag den 14 september 2017 (U2017/03656/GV) redovisa uppdrag om att förbereda införandet av ett statligt lån för körkortsutbildning (körkortslån) så att sådana lån ska kunna lämnas av myndigheten fr.o.m den 1 september 2018. Uppdraget ges med förbehåll för dels riksdagens beslut enligt förslag i budgetpropositionen för 2018, dels regeringens och riksdagens beslut om en proposition om körkortslån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 augusti 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 169 761
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 054 661
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (ram)115 100

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

 

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

 

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden16 370 643
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)9 501 307
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)3 646 828
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)3 116 143
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)132 085
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)303 200
ap.2.7Studiebidrag, vissa lärarstuderande (ram)95 400
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 752 508
ap.4Tilläggsbidrag (ram)470 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år och till vissa studerande i åldrarna 20–24 år som läser vidare efter introduktionsprogram i gymnasieskolan.

ap.2.7 Studiebidrag, vissa lärarstuderande

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 980 444 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2018. Beloppet har minskats med 213 209 000 kronor på grund av det regleringsbelopp som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2015 för anslagen 1:2 Studiemedel och 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 878 700
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)545 761
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 317 439
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)15 500

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastas och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden140 582
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)140 582
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)14 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)13 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:7

Studiestartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden909 000
ap.1Studiestartsstöd (ram)909 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Studiestartsstöd

Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. 

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden875 376
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)875 376

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1198 833Inget0
ap.25 755Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1474 715Inget0
ap.2.2155 957Inget0
ap.2.36 454Inget0
ap.2.514 960Inget0
ap.2.74 770Inget0
ap.30Inget0
ap.423 500Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.127 288Inget0
ap.265 872Inget0
ap.3775Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.17 029Inget0
ap.20Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1696Inget0
ap.4.249Inget0
ap.54Inget0
1:7 Studiestartsstöd
ap.145 450Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.143 4683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)336 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)223 000 000
- varav SPECIAL223 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudgeten i bilaga 1 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

 

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2572 448
2018-02-2572 448
2018-03-2572 448
2018-04-2572 448
2018-05-2572 448
2018-06-2572 448
2018-07-09857
2018-07-2573 305
2018-08-2573 305
2018-09-2573 305
2018-10-2573 305
2018-11-2573 305
2018-12-2573 306
Summa875 376
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter256200802 0000802 000802 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens kostnader.  

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag för aviseringsavgifterna inom verksamheten för hemutrustningslån som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.  

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Per Anders Nilsson Strandberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, JÄM, SF
Finansdepartementet, BA, DF
Arbetsmarknadsdepartementet, A, I
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Folkbildningsrådet
Försäkringskassan
Konjunkturinstitutet
Kronofogdemyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Statskontoret
Universitetskanslersämbetet
Överklagandenämnden för studiestöd
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:4, 2018-06-28

Diarienummerförteckning

U2018/02571/GV
U2018/02633/GV
U2018/02877/BS (delvis)
U2018/02969/GV