Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2018-02-01
Ku2017/02711/D
Ku2018/00153/D
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2018-2021

Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 8 november

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Myndigheten ska i sin årsredovisning tydliggöra hur myndighetens arbete i stort har bidragit till att främja religionsfriheten i Sverige.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Myndigheten för stöd till trossamfund ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Värna demokratin

Regeringen förlänger uppdraget till Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till unga kvinnor och män, föräldrar och anhöriga. SST ska senast den 15 oktober 2018 redovisa arbetet med trossamfunden i dessa frågor och vilket stöd som ungdomar, anhöriga och föräldrar har fått och om stödet bedöms vara ändamålsenligt.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 800 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 28 Värna demokratin-SST. SST ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider.

 

Stärka det interreligiösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare

Regeringen förlänger SST:s uppdrag att stärka det interreligösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare (Ku2016/00712/D) till att gälla även för år 2018.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 800 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 28 Värna demokratin-SST. SST ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i årsredovisningen 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Myndigheten för stöd till trossamfund ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Informationsinsatser inför allmänna valen 2018

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de allmänna valen 2018. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. Verksamheten ska inriktas på grupper av röstberättigade med lågt valdeltagande i tidigare allmänna val. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera arbetet med informationsinsatserna och könsuppdela utfallet där det är möjligt.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 700 000 kronor för 2018 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 13 Valdeltagande - SST. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund12 631
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)12 631

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund78 347
ap.1Stöd till trossamfund (ram)78 347
Disponeras av Skatteverket3 572
ap.2Stöd till trossamfund (ram)3 572

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2018.
  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.
  • Myndigheten disponerar vidare maximalt 10 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 17 säkerhetsmedel för bidrag till att förbättra säkerheten i församlingens lokaler i enlighet med 12 § 4. i förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.13783 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 4573 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
9:2 Stöd till trossamfund
ap.146 00023 00023 000
2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)26
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 053
2018-02-251 053
2018-03-251 053
2018-04-251 053
2018-05-251 053
2018-06-251 053
2018-07-251 053
2018-08-251 053
2018-09-251 053
2018-10-251 053
2018-11-251 053
2018-12-251 048
Summa12 631
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, S3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksgäldskontoret