Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 2

2018-01-25
N2017/07765/SK
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 22 december 2016, den 13 april 2017 och den 13 december 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

− Hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

− Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och en bedömning av hur myndighetens insatser bidragit till att nå målet för utgiftsområdet.

− Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för kärnprocesserna: Rådgivning och kommunikation; Områdesskydd; Ekonomiskt stöd; Tillsyn; Inventering; Uppföljning; Utvärdering; Statistik; Policyutveckling; Uppdragsverksamhet. Redovisningen ska skilja på verksamheterna rådgivning och tillsyn i enlighet med regeringens tillsynsbegrepp.

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med ett nationellt skogsprogram.

Samverkansprocess skogsproduktion

Skogsstyrelsen ska redovisa hur arbetet med samverkansprocessen för en ökad produktion och tillväxt inom ramen för ett hållbart och variationsrikt skogsbruk fortlöper, både avseende arbetsprocess och de resultat som uppnås.

Samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Genomförande av EU:s klimat- och energipolitik

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bistått Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför och under förhandlingar om genomförandet av EU:s klimat- och energiramverk till 2030 och EU:s energiunion.

Skog och vilt

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser som myndigheten har gjort för att bidra till en regional älgförvaltning där älgstammen är i balans med sina betesresurser.

Jämställdhet i skogsbruket

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att stärka kvinnor som är skogsägare och kvinnor som är verksamma i skogen, i syfte att skapa en jämställd skogssektor.

Beslut om skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen ska redovisa vilka beslut myndigheten har fattat vid prövning av skogsbruksåtgärder enligt artskyddsförordningen (2007:845) och 18 § skogsvårdslagen (1979:429).

Fältbesök vid avverkningsanmälningar

Skogsstyrelsen ska redovisa sitt arbete med fältverksamhet vid avverkningar, både kvalitativt och kvantitativt.

Prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för 2017−2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

− 18 januari, 

− 17 februari, 

− 3 maj, 

− 31 juli, och 

− 25 oktober 2017.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket och anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet.

3

Uppdrag

1. Föreskrifter för anläggning av skog

Skogsstyrelsen ska, med hänsyn tagen till regeringens ambition om en växande bioekonomi och ett fossilfritt Sverige, vid behov revidera föreskrifter för anläggning av skog på produktiv skogsmark så att de understödjer skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö. I uppdraget ingår att se över uppföljningen av föryngringarnas kvalitet från såväl produktions- som miljösynpunkt så att ett hållbart brukande av skogar kan uppnås. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

2. Moderna beredskapsjobb

Skogsstyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Skogsstyrelsen ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Senast den 31 mars 2017 ska myndigheten återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur Skogsstyrelsen avser att lägga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen under 2017.

Skogsstyrelsen ska även lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

3. Målbilder för miljöhänsyn

Skogsstyrelsen ska redovisa hur det gemensamma arbetet med implementering av målbilder för god miljöhänsyn fortlöper hos myndigheten, branschen och hos andra intressenter. Resultaten i form av uppmätt miljöhänsyn i skogsbruket ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2017.

4. Skogens sociala värden

Skogsstyrelsen ska redovisa hur skogssektorns befintliga verktyg kan användas för att bevara och utveckla skogens sociala värden. I uppdraget ingår att analysera och vid behov utveckla styrmedel, exempelvis föreskrifter och allmänna råd för hänsyn till skogens sociala värden vid skogsbruksåtgärder. Målbilderna för hänsyn till friluftsliv och rekreation ska beaktas i uppdraget. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen402 982
ap.1Förvaltningskostnader (ram)402 982

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007–2013 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020 och med tillämplig nationell lagstiftning.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen321 540
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)32 673
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)262 867
ap.3Nationellt skogsprogram (ram)26 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter samt informera om och ge råd om hyggesfritt skogsbruk, samt för utvärdering.

Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av myndigheten i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 38 000 000 kronor.

ap.3 Nationellt skogsprogram

Medel till nationellt skogsprogram får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.112 0893 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.162 00023 00023 00016 0002021
ap.232 0003 0003 00026 0002021
ap.326 0009 0009 0008 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifterna i tabellen om infrianden är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2533 582
2017-02-2533 582
2017-03-2533 582
2017-04-2533 582
2017-05-2533 582
2017-06-2533 582
2017-07-2533 582
2017-08-2533 582
2017-09-2533 582
2017-10-2533 582
2017-11-2533 582
2017-12-2533 580
Summa402 982
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Skogliga tjänster-6661 000125 000125 0000334
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster-28 13624 161250 000249 0001 000-2 975
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet8 707-3 0008 0008 200-2005 507
Tjänsteexport0050050000
Summa-20 09522 161383 500382 7008002 866
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-1155035031040-25
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

Underskott i resultatområde Arbetsmarknadsrelaterade tjänster får finansieras med anslagsmedel från förvaltningsanslaget med 4 500 000 kronor.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Linda Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret