Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2018-01-25
S2018/00527/FS
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för de anslag som myndigheten disponerar, med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Innovation

Socialstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa de åtgärder som vidtagits för att främja innovation inom myndighetens ansvarsområde.

Offentlig upphandling

Socialstyrelsen ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Intern sjukfrånvaro

Socialstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

Låg och stabil sjukfrånvaro

Socialstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till en låg och stabil sjukfrånvaro över tid.

 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Nationell källa för ordinationsorsak 

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i systemet. Socialstyrelsen ska också stödja bred implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och omsorgsverksamheterna. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för ordinationsorsak, aktivt stödja testning och implementering av kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna, bl.a. genom användarstöd i specifika pilotprojekt och vidareutveckling av riktlinjer för kodsystemets användning samt samverka med E-hälsomyndigheten i vidareutvecklingen av det tekniska it-stödet för förvaltning och distribution av kodsystemet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 december 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 200 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

2. Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet

Socialstyrelsen ska utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras (HSLF-FS 2017:37) samt med hänsyn tagen till de behov som finns i samband med införandet av en kommande nationell läkemedelslista. Utredningen ska i möjligaste mån vara i linje med det pågående arbetet för en enhetligare begreppsanvändning inom ramen för Vision 2025. Socialstyrelsen ska även ge användarstöd till E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och SKL/Inera när det gäller frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF) inom läkemedelsområdet. Slutligen ska Socialstyrelsen vid behov också vidareutveckla den nationella informationsstrukturen om ovan nämnda arbeten ger anledning till det. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2019, med en delredovisning senast den 14 december 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 250 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

3. Läkemedelsgenomgångar

Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera myndighetens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar. Med utgångspunkt från resultatet av utvärderingen ska Socialstyrelsen bedöma om det finns skäl att genomföra förändringar, exempelvis när det gäller kraven på att genomföra läkemedelsgenomgångar. Utvärderingen ska omfatta i vilken utsträckning läkemedelsgenomgångar genomförs men också i vilken mån de bedöms bidra till en god läkemedelsanvändning. Vid genomförandet av uppdraget bör Socialstyrelsen bl.a. använda sig av tillgängliga studier som enskilda landsting gjort för att följa upp läkemedelsgenomgångar i den egna befolkningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2019.

4. Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen ska utveckla och tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet med fokus på att minska vårdskadorna. Stödet ska särskilt fokusera på de allvarliga och de mest frekventa vårdskadorna. Utgångspunkten ska vara hälso- och sjukvårdens behov. Uppdraget ska samordnas av Socialstyrelsen och genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten och i samråd med Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), E-hälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt övriga relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska analysera utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2018. Om så behövs ska Socialstyrelsen inhämta uppgifter från SKL, landstingen, kommunerna och övriga myndigheter för att kunna bedöma utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

5. Landstingens handlingsplaner om patientmiljarden

Socialstyrelsen ska sammanställa och analysera de handlingsplaner som landstingen lämnar in med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården (S2017/07321/FS). I uppdraget ingår att beskriva vilka insatser som genomförs för att förbereda för, införa och följa upp skärpt vårdgaranti och patientkontrakt/överenskommelser i verksamheterna och vilka utmaningar som landstingen ställs inför i detta arbete. I uppdraget ingår också att analysera hur arbetet med överenskommelsen behöver utvecklas för att bidra till landstingens förbättrings- och förändringsarbete mot en mer tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska vidare i samråd med landsting och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätta arbetet med att kunna följa patientens väg genom vården, genom exempelvis utveckling av Process-ID, och genom att inleda framtagande av ett nationellt och standardiserat kodverk för kontaktorsaker. Uppdraget att sammanställa och analysera landstingens handlingsplaner ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022, med delredoviningar senast den 30 oktober 2018, 2019, 2020 och 2021. Uppdraget att ta fram ett kodverk för kontaktorsak ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2018. 3 000 000 kronor ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 till Socialstyrelsens disposition. 2 000 000 kronor ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientmiljarden. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

6. Nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi

Socialstyrelsen ska fullfölja uppdraget att ta fram och utvärdera nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi i enlighet med tidigare uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar (S2015/08200/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

7. Kapaciteten i sjukvården

Socialstyrelsen ska analysera vilken kapacitet svensk sjukvård har för att hantera vissa kritiska lägen, som kan uppkomma vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Socialstyrelsen ska även undersöka vilka konsekvenser sådan resursbrist inom sjukvården skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser, såsom vid ett terrorbrott eller en större olycka med många skadade. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018. 

8. Beredskapslagring

Socialstyrelsen ska göra en förnyad bedömning av hur innehållet i myndighetens beredskapslager av läkemedel och medicinteknik bör hanteras framgent. Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i myndighetens rapport från 2010 och utgå från såväl den fredstida krisberedskapen som det återupptagna arbetet med civilt försvar. I uppdraget ingår att pröva om delar av lagren bör avvecklas samt lämna förslag på hur de delar som fortsatt behöver lagerhållas bör hanteras på kort och lång sikt. Uppdraget ska utgå från de behov som finns inom hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och totalförsvarets verksamheter. I den mån innehållet i lagren behövs för andra syften än medicinska ska myndigheten utreda förutsättningarna att föra över ansvaret för dessa produkter till annan statlig huvudman. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018.

9. Katastrofmedicinsk beredskap

Socialstyrelsen ska följa upp myndighetens föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Uppföljningen ska ta sin utgångspunkt i såväl den fredstida krisberedskapen som det återupptagna arbetet med civilt försvar. Uppföljningen ska bl.a. syfta till att identifiera områden där det finns behov av ytterligare kunskapsunderlag till stöd för landstingen. Uppföljningen ska även kunna utgöra ett underlag för planering av tillsynsinsatser med stöd av föreskrifterna. Vid genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen inhämta synpunkter från Inspektionen för vård och omsorg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2018.

10. Civilt försvar

Socialstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster, samt stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap. Myndigheten ska även planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats. Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 10 december 2015 (Ju2015/09669/SSK). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 22 Totalförsvarsöverenskommelse. Dessa medel ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

11. Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera de hinder som finns för ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård där det finns en tydlig ömsesidig nytta med ökad samordning för ett effektivt omhändertagande efter behov samt lämna förslag på hur samverkan mellan de två systemen kan förbättras (prop. 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet — förbättrad information, kontroll och uppföljning). Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tandvårdsbranschen och andra relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska belysa hur tandvårdens och hälso- och sjukvårdens processer kan knytas samman där det finns beröringspunkter, t.ex. vad gäller processer, vårdkedjor och ekonomi. Även inom utbyte av e-tjänster mellan systemen, t.ex. inom journalföring och receptförskrivning finns det potential för effektivitetsvinster. Vidare ska det belysas hur hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kunskaper om orsakssamband mellan munhälsa och allmänhälsa kan öka liksom hur hälso- och sjukvården och tandvården ömsesidigt och inom respektive system kan bidra till utredning och behandling. En utgångspunkt för uppdraget är att nuvarande ansvarsfördelning och finansiering ligger fast. De förbättringsmöjligheter som identifieras bör kunna ske inom nuvarande formella ramar. Socialstyrelsen ska redovisa kostnadsberäkningar på de förslag som lämnas samt beakta såväl jämställdhets- som jämlikhetsperspektivet i uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

12. Pilotenkät till tandvårdspatienter

Socialstyrelsen ska utforma och genomföra en pilotenkät till tandvårdspatienter (prop. 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet — förbättrad information, kontroll och uppföljning). Socialstyrelsen ska inhämta synpunkter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tandvårdsbranschen och andra berörda. Syftet är att undersöka möjligheten att mäta patientbedömd kvalitet på mottagningsnivå och att ge tandvårdspatienter information om densamma. Kvalitetsindikatorerna ska framgent kunna inkluderas i prisjämförelsetjänsten för tandvård. I arbetet ska Socialstyrelsen belysa de juridiska förutsättningarna för behandling av enkätuppgifter, t.ex. avseende personuppgifter. Konsekvenser för den personliga integriteten bör analyseras i samråd med Datainspektionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

13. Medel till regionala cancercenter

Socialstyrelsen ska, efter ansökan från de landsting som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC), fördela och betala ut totalt 48 000 000 kronor för fortsatt arbete med RCC under 2018. Medlen ska fördelas lika mellan de sex RCC och Socialstyrelsen ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018. Av rapporten ska framgå RCC:s användning av tilldelade medel för 2017 och Socialstyrelsens arbete med att fördela och betala ut medel för 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 48 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

14. Prioriteringscentrum Linköpings universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2018. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum.

15. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. Socialstyrelsen får för förfarandet ange övriga villkor för statsbidraget och prioritera bland inkomna ansökningar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

16. Medel till uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar

Socialstyrelsen får använda 3 800 000 kronor under 2018 för genomförande av uppdrag som getts i särskild ordning gällande att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar (regeringsbeslut III:2 den 14 juli 2016, 2016/04832/FS). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 30 november 2017. Tiden för uppdraget förlängdes genom regeringsbeslut 1:7 från den 23 november 2017 (S2017/06717/FS) och uppdraget ska istället redovisas senast den 31 maj 2018.

17. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

I regeringsbeslut III:3 den 19 oktober 2016 (S2016/06530/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att följa upp och analysera överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Enligt beslutet ska uppdraget delredovisas senast den 31 mars 2017 och den 31 mars 2018. Uppdraget ändras på följande sätt. Tiden för delredovisning 2017 förlängs och ska istället ske genom en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2018. Delredovisning för 2018 utgår. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2019.

Regelbunden rapportering som ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

1. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för smittskyddsläkemedel. När det gäller smittskyddsläkemedel ska kostnader för läkemedel mot hepatit C särredovisas. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 oktober, inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska löpande ges möjlighet att följa prognosarbetet och lämna synpunkter. 

Socialtjänst m.m.

1. Hjälpmedel

Socialstyrelsen ska kartlägga och sprida exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet. Exempel på sådant arbete är jämställdhetsintegrering. Kartläggningen bör även fokusera på kompetenssatsningar inom jämställdhet. Arbetet ska genomföras i dialog med Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2019.

2. E-hälsa

a) Utveckla e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2019.

b) IBIC

Socialstyrelsen ska verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC), införs i samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid införandet och implementeringen av modellen i relevanta verksamheter. Uppdraget ska utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg (Famna) och Vårdföretagarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2019.

För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 4 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

3. Fallprevention

Socialstyrelsen ska utveckla och tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och sjukvården och sociala omsorgen kring fallprevention. Socialstyrelsen ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sprida kunskap om systematiskt arbete med fallprevention riktad till verksamheter inom social omsorg och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska också ta fram ett kunskapsstöd riktat till vård- och omsorgspersonal om att stödja äldres hälsosamma levnadsvanor, med syfte att komplettera den webbutbildning om fallprevention som Socialstyrelsen tagit fram i enlighet med regeringsbeslutet den 3 december 2015 (S2015/07797/FST). Socialstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget samråda med relevanta myndigheter. Vidare ska Socialstyrelsen fortsätta arbetet med att tillsammans med organisationer på äldreområdet och SKL genomföra en utbildningsinsats riktad till äldre kvinnor och män om hur äldre själva kan skydda sig mot fallolyckor. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021 och delredovisas senast den 14 september 2018, 29 maj 2019 och 21 maj 2020. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 9 500 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

4. Nationella strategin för demenssjukdom

Socialstyrelsen ska följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för demenssjukdom och i detta arbete samråda med berörda myndigheter och organisationer inom området. Socialstyrelsen ska ta initiativ till att genomföra utvärderingar av i första hand de satsningar som ingår i den nationella strategin för demenssjukdom. Vidare ska Socialstyrelsen följa utvecklingen inom området demenssjukdom och 2019 och 2021 redovisa en samlad bedömning av läget. Socialstyrelsen ska redovisa en plan för arbetet senast den 1 juni 2018. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2022. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

5. Webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter - fokus funktionsnedsättning

Socialstyrelsen ska ta fram och genomföra en webbaserad utbildning om det ansvar hälso- och sjukvården och socialtjänsten har för att arbeta med de mänskliga rättigheterna i den praktiska yrkesutövningen. Syftet är att skapa en större förståelse och bättre tillämpning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter. Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för delaktighet (MFD), Uppsala Universitet, organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och andra berörda aktörer. Utbildningen ska publiceras på kunskapsguiden.se. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2021. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 1 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

6. Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

Socialstyrelsen ska följa upp hur principen om barnets bästa tillvaratas i bedömningar, beslut och planering av insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Barnkonventionens genomslag har kartlagts av Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19) och Inspektionen för vård och omsorg 2016. Av kartläggningarna framgår att barnperspektivet inte uppfylls i tillräcklig utsträckning. Socialstyrelsen ska utifrån kartläggningarna analysera vilka eventuella hinder som finns för uppfyllandet av barnperspektivet enligt barnkonventionen. Vid avgörande om principen om barnets bästa har uppfyllts, ska Socialstyrelsen beakta om barnets rätt att få information och att uttrycka sin åsikt har tillgodosetts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2019.

7. Habiliteringsersättning

Socialstyrelsen ska fördela 350 000 000 kronor till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning under 2018. Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Socialstyrelsen ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Medel som inte har rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2019. Av rapporten ska framgå kommunernas användning av tilldelade medel för 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet, anslagsposten 11 Habiliteringsersättning.

8. Hemlöshet 

Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Fokus för satsningen ska ligga på att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Fördelningen av medel räknas utifrån störst antal av personer i akut hemlöshet i Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2017. Antalet kommuner som får ta del av medlen utgör de tio kommuner med flest antal akut hemlösa kvinnor och män. Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande enligt fördelningsnyckeln. Socialstyrelsen ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Medel som inte har rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2022, med delredovisningar senast den 1 juni 2019, 2020 och 2021 avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

9. Uppdrag om LVU

a) Öppna insatser utan samtycke

Socialstyrelsen ska redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke till unga respektive vårdnadshavare, bl.a. utifrån erfarenheterna i Danmark och Norge, samt bedöma om det som då framkommer kan motivera en lagändring inom området. I slutbetänkandet av Utredningen om tvångsvård för barn och unga — Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) — behandlas de danska och norska bestämmelserna om öppna insatser utan samtycke. I uppdraget ingår att analysera i vilka situationer som öppna insatser utan samtycke skulle kunna vara berättigade, vilka konkreta insatser som kan vara relevanta, hur de ska genomföras utan samtycke och vilka resultat som kan förväntas. Vidare måste grundläggande autonomifrågor och tänkbara risker beaktas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 februari 2020.

b) Kunskapsstödjande material om förebyggande insatser i LVU

Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstödjande material om möjligheten att besluta om förebyggande insatser enligt 22 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I slutbetänkandet av Utredningen om tvångsvård för barn och unga — Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) — anges att det finns ett betydande kunskapsbehov inom främst kommunerna om tillämpningen av 22 § LVU. Av materialet ska framgå när bestämmelsen kan och ska tillämpas samt vilka effekter som kan uppnås med hjälp av öppna insatser utan samtycke. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2019.

10. Stöd till barn vars föräldrar har frihetsberövande insatser

Socialstyrelsen ska kartlägga vilka insatser barn vars föräldrar har frihetsberövande insatser erbjuds och om dessa insatser svarar upp mot de behov barnen kan tänkas ha. Socialstyrelsen ska utifrån resultatet även analysera om socialtjänsten har behov av stöd och i så fall vad och i vilken form. Ett jämställdhetsperspektiv ska särskilt beaktas i behovsbedömningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 december 2018.

Övriga uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står längt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Socialstyrelsen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i verksamheten. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Socialstyrelsen ska fortsatt utveckla den långsiktiga dialogen med de nationella minoriteterna. Vidare ska myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan samt genomföra effektiva samråd med de nationella minoriteterna. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2018.

3. Tillämpningen av barnets rättigheter

Socialstyrelsen ingår i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017–2019. Socialstyrelsen ska utifrån identifierade utvecklingsområden fortsätta med ett systematiskt förändringsarbete för att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i verksamheten. I uppdraget ingår att redovisa de nya utvecklingsbehov som har identifierats, åtgärder som vidtagits för att möta dessa behov och de resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2019.

4. Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 1, Kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018. Socialstyrelsen ska även tillsammans med SKL fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018. Socialstyrelsen får för att genomföra detta uppdrag använda högst 16 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Medlen ska utbetalas 2019 för verksamhet som bedrivits 2018. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

5. Krigsplacering

Socialstyrelsen ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

6. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under 2018 är Kulturrådet sammankallande myndighet. Socialstyrelsen ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Socialstyrelsen ska redovisa en bedömning av myndighetens uppnådda resultat i samband med årsredovisningen för 2018.

7. Prostitution

Socialstyrelsen ska kartlägga vilka verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som har behov av kompetensinsatser för att bättre identifiera behoven hos kvinnor och män i prostitution och deras behov av skydd och stöd. Inom ramen för uppdraget ska även kompetens kring hbtq-personer som köper och säljer sexuella tjänster uppmärksammas. Utbildningsmaterial som tagits fram för vägledning till berörda yrkesgrupper ska spridas, t.ex. genom kunskapsguiden.se. Socialstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget samråda med Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2018.

8. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Socialstyrelsen får fördela medel för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i nära relation. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2019. I redovisningen ska användningen av medlen framgå. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

9. Stödtelefon för yrkesverksamma samt ej frihetsberövade personer som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående 

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor för att med utgångspunkt i Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag (Rapport 2017:6 Nationell telefonlinje för våldsutövare, en utredning av utövare), stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med en stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående. I genomförandet av uppdrag ska Socialstyrelsen samråda med Länsstyrelsen i Stockholms län. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget slutredovisas senast den 30 december 2020. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS.

10. Spårsäkring

Socialstyrelsen ska se över om det är lämpligt att genom föreskrifter ålägga hälso- och sjukvården att spara prover från spårsäkringssatserna i två år, i enlighet med förslag från 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21). Om Socialstyrelsen bedömer det lämpligt ska myndigheten ta fram föreskrifter inom området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 30 september 2018. 

11. Ändring av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

Enligt regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 (S2017/01221/JÄM) deluppdrag 8 ska Socialstyrelsen utveckla standardiserade bedömningsmetoder om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutövande. Detta ändras och Socialstyrelsen ska istället analysera och föreslå hur relevant kunskapsstöd kan utvecklas för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens arbete att upptäcka och beskriva utsatthet för våld samt att bedöma stödbehov och risken för upprepat våld i hederskontext. Med utgångspunkt i bedömningsmetoderna FREDA ska Socialstyrelsen även utreda förutsättningarna för att utveckla motsvarande metoder för socialtjänstens arbete med våldsutövare, inklusive i hederskontext. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 mars 2019.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Socialstyrelsen ska bedöma ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer

Regleringsbrev för 2015

i samband med årsredovisningen för 2017

Tandvårdsstöd

Regleringsbrev för 2016

den 31 december 2018

Sveriges kontaktpunkt i The European Observatory on Health Systems and Policies

Regleringsbrev för 2016


Utbildningen för handläggare inom LSS

Regleringsbrev för 2016

årligen lämna en lägesrapport den 31 oktober och en slutrapport senast den 15 april 2019

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Placeringsformen stödboende

Regleringsbrev för 2016

muntlig delredovisning den 31 mars 2018. Slutredovisning den 31 oktober 2019

Jämställdhetsintegrering enligt redovisad plan. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10)

Regleringsbrev för 2016

i samband med årsredovisning för 2016–2018. Delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018

Patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2017

den 30 april 2018

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2017

den 31 mars 2018

Medel för vård och behandling av spelmissbrukare

Regleringsbrev för 2017

den 31 mars 2018

Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar

Regleringsbrev för 2017

den 20 februari 2018

Följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för 2017

Delredovisningar beträffande arbetet med att möjliggöra för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning den 1 oktober 2018. Den 15 maj 2018 respektive den 15 maj 2019 redovisa samlade iakttagelser

Egenvårdsrådgivning

Regleringsbrev för 2017

den 30 april 2018

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

Regleringsbrev för 2017

den 1 december 2018

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2017

den 28 februari 2018

Utveckling och förberedelse av läkemedelsregistret

Regleringsbrev för 2017

den 28 februari 2018

Uppdrag att genomföra en förstudie om statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum

Regleringsbrev för 2017

den 1 april 2018

Uppdrag om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens

Regleringsbrev för 2017

den 30 september 2018

Uppdrag om läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi

Regleringsbrev för 2017

den 31 augusti 2018

Nationella kompetenskrav för yrket undersköterska

Regleringsbrev för 2017

den 1 december 2018

Utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

Regleringsbrev för 2017

den 1 mars 2018

E-hälsa och välfärdsteknologi

Regleringsbrev för 2017

Punkterna a och b den 31 maj 2018

Introduktion för nyanställda inom ekonomiskt bistånd

Regleringsbrev för 2017

den 15 mars 2018

Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten

Regleringsbrev för 2017

den 28 februari 2018

Informationsskrift om att utreda barns behov av stöd och skydd

Regleringsbrev för 2017

den 1 december 2018

Kunskapsstöd för samtal med barn

Regleringsbrev för 2017

den 1 december 2018

Utredning om kompetens hos personal i institutionsvård

Regleringsbrev för 2017

den 1 juni 2018

Kunskapsstöd och utbildning om gränssättande åtgärder

Regleringsbrev för 2017

den 31 maj 2019

Vägledning om ansvar för vård vid psykisk ohälsa

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Integrerad vårdform och utveckling av specialiserad och differentierad institutionsvård

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Kunskapsstöd för säkrare bedömningar i fråga om umgänge för barn placerade enligt LVU

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Lägesrapport inom hälso- och sjukvård

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 31 mars

Lägesrapport inom funktionshindersområdet

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 28 februari

Lägesrapport inom äldreomsorg och äldrevård

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 28 februari

Lägesrapport inom individ- och familjeomsorg

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 28 februari

Socialstyrelsen ska redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården.

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 28 februari

Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 30 april

Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 31 maj

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regleringsbrev för 2017

i samband med årsredovisningen för 2017

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Regleringsbrev för 2017

i samband med årsredovisningen för 2017

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrev för 2017

den 30 juni 2018

Analys av den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Regleringsbrev för 2017

den 31 mars 2018

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Regleringsbrev för 2017

den 22 februari 2018

Våldsbejakande extremism

Regleringsbrev för 2017

den 18 maj 2018

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen658 637
ap.1Förvaltningsmedel (ram)658 637

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.119 7593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav INVESTERING100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2554 886
2018-02-2554 886
2018-03-2554 886
2018-04-2554 886
2018-05-2554 886
2018-06-2554 886
2018-07-2554 886
2018-08-2554 886
2018-09-2554 886
2018-10-2554 886
2018-11-2554 886
2018-12-2554 891
Summa658 637
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-23 005-4 99520 00025 000-5 000-33 000
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition av Konsumentverket.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sametinget
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Statens kulturråd
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Uppsala universitet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Vårdföretagarna