Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2017-12-18
A2017/02439/A
A2017/02382/SV
(delvis)
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:13 Lån till körkort
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Lån till körkort (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:13

Lån till körkort (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden151 466
ap.1Lån till körkort (ram)151 466

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Lån till körkort

Anslagsbeloppet får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:13 Lån till körkort
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johanssson
Kurt Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet, GV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret