Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2017-12-13
U2017/04680/BS (delvis)
U2017/04968/S
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105, prop. 2017/18:2 utg.omr. 16, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:59).
Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sameskolstyrelsen beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1  Intern styrning och kontroll

Sameskolstyrelsen ska, i årsredovisningen, redovisa åtgärder med anledning av de brister som Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen påtalat i sina rapporter till Sameskolstyrelsen. Myndigheten ska i årsredovisningen även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll.

Sameskolstyrelsen ska senast den 1 mars, den 3 juli, den 2 oktober och den 4 december 2017 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I redogörelsen ska myndighetens ekonomi särskilt analyseras och redovisas.

1.2 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar,
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare, och
 • uppnådda resultat genom det arbete som genomförs på de samiska förskolorna samt ytterligare genomförda insatser under året.

1.3 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • resultaten på de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6, och göra en jämförelse med de senaste två åren samt analysera utvecklingen,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i samiska i årskurs 9,
 • en analys av orsaker och förslag till åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i samiska i årskurs 9, och
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

All individbaserad statistik ska presenteras uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Sameskolstyrelsen ska redovisa genomförda åtgärder för undervisning i de tre språkvarieteterna. 

Sameskolstyrelsen ska redovisa hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. Utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren ska uppskattas.

1.4 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser avseende läromedel under året fördelade på de tre språkvarieteterna, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka språkvarieteter läromedelsbehovet är störst.

1.5 Utvecklingsinsatser

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen.

1.6 Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast

den 18 januari,

den 17 februari,

den 3 maj,

den 31 juli, och

den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa hur den samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän i syfte att uppnå en väl fungerande verksamhet.

 

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Redovisning ska ske genom en rapport till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 februari 2017.

Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever.  Vidare ska Sameskolstyrelsen redovisa en beräkning av kostnader för såväl den pågående som den planerade fjärrundervisningen vid myndighetens skolor. Denna redovisning ska rapporteras senast den 19 april 2017 till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska efterstäva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Sameskolstyrelsen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och utbetalas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen43 249
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)43 249

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Minst 1,5 miljoner kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel för 2017. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.12 0623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 437
2017-02-253 437
2017-03-253 437
2017-04-253 437
2017-05-253 437
2017-06-253 437
2017-07-253 437
2017-08-253 437
2017-09-253 437
2017-10-253 437
2017-11-253 437
2017-12-255 442
Summa43 249
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0036 60075 565-38 965-38 965
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Näringsdepartementet, enheten för fiske, jakt och rennäring
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk