Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2017-12-13
2017/2544/LS (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
102 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Valmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion till Valmyndighteten och andra tillämpliga författningar. 

Prognoser

Skatteverket ska efter samråd med Valmyndigheten redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november. 

3

Uppdrag

Erfarenhetsrapport från 2018 års val

Senast den 1 mars 2019 ska erfarenhetsrapport från 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:4

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket19 936
ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket (ram)19 936

Villkor för anslag 6:4

ap.2 Valmyndigheten - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
6:4 Valmyndigheten
ap.25993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 661
2018-02-251 661
2018-03-251 661
2018-04-251 661
2018-05-251 661
2018-06-251 661
2018-07-251 661
2018-08-251 661
2018-09-251 661
2018-10-251 661
2018-11-251 661
2018-12-251 665
Summa19 936
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:4 ap.2Valmyndigheten - till Skatteverket

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras3 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skatteverket får för Valmyndighetens räkning disponera inkomster från avgifter som Valmyndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket