Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2017-12-07
U2017/04859/UF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Ungdomspolitik

Myndigheten ska särskilt prioritera

 • frågor som rör ungas etablering i arbets- och samhällslivet, ungas makt och delaktighet samt ungas fritid, organisering och välmående
 • att stärka myndighetens arbete med att integrera ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet och stödja en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik
 • att stärka ungdomars och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljning av ungdomspolitiken.

Myndigheten ska redovisa

 • en samlad bedömning av i vilken utsträckning myndigheten når sina målgrupper samt hur målgrupperna bedömer myndighetens insatser
 • effekter av sina insater där så är möjligt.

Politiken för det civila samhället

Myndigheten ska särskilt prioritera att inhämta erfarenheter från och sprida kunskaper till strategiskt utvalda målgrupper inom offentlig sektor om metoder för dialog och samverkan med organisationer i civilsamhället. 

Jämställdhet

Myndigheten ska redovisa hur resurser tillfaller unga kvinnor respektive unga män och i vilken grad unga kvinnor och unga män tar del av myndighetens olika verksamheter.

Bidragshantering

Myndighetens bidragshantering ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Återrapportering

Myndigheten ska särskilt redovisa och analysera kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som myndigheten ansvarar för. Vidare ska myndigheten redovisa omfattningen och resultatet av kontrollinsatserna för att säkerställa att statsbidraget används enligt regelverket.

Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar, såväl inom utgiftsområde 17 som inom övriga utgiftsområden, redovisa prognoser vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Myndigheten ska utveckla kvaliteten i analyser och förklaringar särskilt i prognoser på längre sikt. Prognoserna lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober för 2017–2020.

3

Uppdrag

UNGDOMSPOLITIK

 1. Myndigheten ska vara nationellt kontor för EU-programmet Erasmus+ Ung och aktiv.
 2. Myndigheten ska delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY).
 3. Myndigheten ska representera Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK).
 4. Regeringsbeslut den 12 mars 2015 (U2015/01496/UC) med uppdrag under 2015–2017 att redovisa en sammanställning och en kortare redogörelse för väsentliga förändringar i ungas levnadsvillkor utifrån indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 april 2017.
 5. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Etablering i arbets- och samhällslivet

 1. Myndigheten ska genomföra en tematisk analys av ungas etablering i arbets- och samhällslivet där myndigheten bl.a. ska beskriva nationella och lokala verksamheter som arbetar för att främja ungas etablering. Utifrån analyserna ska förslag lämnas avseende de områden som behöver förbättras. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget inhämta underlag från relevanta myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2017.
 2. Myndigheten ska sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa och unga som varken arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas i samverkan mellan olika aktörer. Myndigheten ska sprida kunskapen till aktörer som arbetar med frågan, i enlighet med vad som anges i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017 och slutredovisas senast den 31 oktober 2018.
 3. Myndigheten ska analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Analysen ska bidra till fördjupad kunskap om unga kvinnors och unga mäns olika förutsättningar och om villkoren för unga nyanlända och unga med funktionsnedsättning, i enlighet med vad som framkommer i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som underlättar ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017 och slutredovisas senast den 31 oktober 2018.
 4. Myndigheten ska i samarbete med Boverket ta fram förslag till hur ungdomars möjlighet att ordna egen bostad ska förbättras, särskilt i de områden där ungdomar har svårt att etablera ett eget boende och för målgruppen unga nyanlända. I uppdraget ingår att inhämta erfarenheter och kunskaper från de nordiska länderna. Myndigheten ska senast den 28 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa en plan för arbetet och beräknad kostnad för detta. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Fritid, organisering och välmående

 1. Myndigheten ska sprida goda exempel om hur det unga civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända kvinnor och män och andra unga kvinnor och män. Myndigheten ska också tillgängliggöra information för det unga civilsamhället kring möjligheterna att erhålla finansiering för sådan verksamhet. Verksamheter som inriktar sig på svenskainlärning, långsiktigt mentorskap samt verksamheter riktade till unga ensamkommande ska särskilt lyftas fram. Myndigheten ska också inkludera unga nyanländas perspektiv i genomförandet av uppdraget. Myndigheten ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2017. I delredovisningen ska myndigheten också lämna förslag till hur denna typ av verksamheter kan stödjas genom ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.
 2. Myndigheten ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Stödet bör ta sin utgångspunkt i olika verksamheters behov av stöd och utveckling för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan.
 3. Regeringsbeslut den 21 januari 2016 (2016/00439/FST) samt rättelsebeslut daterat den 18 februari 2016 med uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter 2016–2019. För uppdragets genomförande 2017 får myndigheten disponera högst 200 000 000 kronor varav högst 1 300 000 kronor får användas för egna kostnader för hanteringen av statsbidraget. Kostnaderna ska belasta anslag 4:7 bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ap.14 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Makt och delaktighet

 1. Myndigheten ska sprida kunskap om olika påverkansmodeller, stimulera deltagande i den lokala demokratin och utveckla jämlika och tillgängliga informationskanaler. Myndigheten ska rikta sig till alla unga, men särskilt till unga nyanlända, unga med funktionsnedsättning och unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Myndigheten ska lämna en delredovisning av vilka insatser som planeras samt beräknad kostnad för dem senast den 28 februari 2017. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 april 2018.
 2. Regeringsbeslut den 8 maj 2014 (U2014/03352/UC) med uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna. Uppdraget ändras på så sätt att myndigheten ska lämna en delredovisning av vilka insatser som planeras samt beräknad kostnad för dem senast den 24 februari 2017. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2018.
 3. Regeringsbeslut den 5 juni 2014 (U2014/03843/UC) med uppdrag till myndigheten och Barnombudsmannen att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär och hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män. Uppdraget ändras såtillvida att myndigheterna ska lämna en gemensam delredovisning av vilka insatser som geomförts senast den 15 mars 2017 och vid samma tillfälle dessutom redovisa hur det fortsatta arbetet planeras och beräknad kostnad för det. Myndigheterna ska lämna en gemensam slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018.

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

 1. Myndigheten ska fördela bidrag för studier om det civila samhället på samma sätt som tidigare år i samarbete med bland annat myndighetens referensgrupp och vetenskapliga beredningsgrupp. Myndigheten ska 2017 anordna ett nationellt kunskapsseminarium och presentera aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället samt redovisa de studier som erhållit medel från myndigheten. Myndigheten disponerar högst 4 058 000 kronor från anslag 13:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2017.
 2. Myndigheten ska betala ut högst 5 500 000 kronor för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/02397/UF). Följande två punkter har lagts till riktlinjerna för uppföljningen av överenskommelsen inom det sociala området: ansvara för att erbjuda mötesplats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan idéburna organisationer och offentliga företrädare inom det sociala området, samla kunskap om lokala överenskommelser och processer som har ett syfte att utveckla relationen mellan idéburna organisationer och det offentliga lokalt. Myndigheten ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Av de totala medlen disponeras 4 200 000 kronor enligt regleringsbrev för 2017 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, ap.5 Uppföljning av överenskommelse med det civila samhällets villkor. 650 000 kronor ska belasta anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, ap.18 God vård och folkhälsa inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och 650 000 kronor ska belasta anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., ap.5 Övriga utvecklingsmedel inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medel inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel får rekvireras senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
 3. Myndigheten ska redovisa resultatet av arbetet med Partsgemensamt forum, det årliga nationella kunskapsseminariet samt den kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good Practice on Civil Participation) som antagits av Europarådets samverkansorgan för det civila samhället. 
 4. Myndigheten ska ta fram en rapport som ska utgöra ett underlag för uppföljningen av politiken för det civila samhället. Rapporten ska spegla det civila samhällets organisationers villkor utifrån de sex principer som beslutats i En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). Rapporten ska utarbetas i samråd med organisationer som deltar i Partsgemensamt forum. Det ska framgå inom vilka konkreta områden som civilsamhälleorganisationer anser att det behövs mer kunskap hos offentliga aktörer när det gäller civila samhällets villkor och förutsättningar. Uppföljningsrapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 22 maj 2017.
 5. Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna och har i uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska bl.a. fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska särskilt främja deltagande från aktörer som hittills inte sökt stöd inom programmet. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera högst 350 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, ap.23 Ett Europa för medborgarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2018.

Demokrati

 1. Myndigheten ska ta fram och sprida en vägledning för samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Myndigheten ska samverka med den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Kostnaderna ska belasta anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.20 Värna demokratin – del till Kammarkollegiet, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 29 september 2017. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartmentet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2017.
 2. Myndigheten ska betala ut 1 000 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Kostnaden ska belasta anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 3. Myndigheten ska lämna en redovisning av vilka omständigheter myndigheten fäster vikt vid och vilken prövning som görs för att bedöma om organisationer uppfyller i förordning ställda villkor om demokratisk uppbyggnad och respekt för demokratins idéer inför myndighetens beslut i fråga om bidrag. Av redovisningen ska även framgå vilken kontroll och uppföljning av organisationernas verksamhet myndigheten genomför efter beslut om utbetalning av bidrag för att bedöma om grund för återkrav kan föreligga. Där det är relevant bör också civilsamhällets organisationers perspektiv inhämtas. Myndigheten ska också göra en bedömning av behovet av utveckling av verksamheten när det gäller prövning och kontroll av demokrativillkor i samband med bidragsgivning samt redovisa eventuella åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av sin bedömning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2017.

Mänskliga rättigheter

 1. Myndigheten ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheten ska redovisa resultatet av vidtagna åtgärder samt den samverkan som skett med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Socialstyrelsen och organisationer som företräder unga hbtq-personers rättigheter. Redovisningen ska utgå från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2018.
 2. Regeringsbeslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669/DISK) med uppdrag att utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera högst 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.10 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. 
 3. Regeringsbeslut den 12 maj 2016 (Ku2016/01243/DISK) med uppdrag att 2016–2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, däribland arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingår även att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. För uppdraget får myndigheten disponera totalt 2 400 000 kronor, varav minst 1 800 000 kronor ska fördelas i bidrag. Kostnaden ska belasta anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ap.10 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Jämställdhet

 1. Myndigheten ska, i enlighet med redovisad plan för jämställdhetsintegrering, arbeta med jämställdhetsintegrering för att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat i årsredovisningarna 2016–2018. Myndigheten ska lämna en redovisning med beskrivning och analys av resultatet av genomfört arbete 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2018.
 2. Regeringsbeslut den 10 september 2015 (S2015/05768/JÄM) med uppdrag att främja användning av effektiva våldsförebyggande program. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera högst 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Uppdraget ska, med ändring av tidigare beslut, redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 3 april 2018.
 3. Regeringsbeslut den 14 april 2016 (S2016/02759/JÄM) med uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. För uppdragets genomförande under 2017 får myndigheten använda högst 8 000 000 kronor, varav 4 500 000 kronor ska utbetalas till Stockholms läns landsting. Uppdraget förlängs och utöver vad som angivits i regeringsbeslutet ska myndigheten, bland andra samverka med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO vid Stockholms läns landsting, och genomföra utbildningsinsatser med koppling till en digital plattform. Kostnaderna ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Myndigheten ska lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 3 april 2018.

UPPDRAG ENLIGT FÖRORDNING

Ungdomspolitik

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar se vidare under anslag 12:3, ap.3 MUCF - unga som varken arbetar eller studerar.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer se vidare under anslag 12:2, ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Redovisningen av fördelningen av bidrag ska utöver vad som anges i 29 § i förordningen innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Demokrati

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering får myndigheten disponera högst 28 163 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 13:3 Bidrag för kvinnors organisering, ap.1 Bidrag för kvinnors organisering, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund får myndigheten disponera högst 18 905 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder, ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 3. För utgifter med anledning av förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin får myndigheten disponera högst 15 000 000 kronor, varav högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.15 Värna demokratin, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
 4. För utgifter med anledning av förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter får myndigheten disponera högst 4 500 000 kronor, varav högst 350 000 kronor får användas för administration och uppföljning, enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Mänskliga rättigheter

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering får myndigheten disponera högst 14 000 000 kronor, varav högst 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Myndigheten ska senast den 1 juni 2018 lämna en redovisning av hur bidraget använts samt om möjligt redovisa bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans får myndigheten disponera högst 14 320 000 kronor, varav högst 320 000 kronor får användas för administration, enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.1 Stöd för verksamheter som motverkar rasism och liknande former av intolerans, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 3. För utgifter med anledning av förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck får myndigheten disponera högst 9 298 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Jämställdhet

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt får myndigheten disponera högst 9 000 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.9 Jämställdhetsprojekt, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Av bidraget får högst 2 000 000 kronor beviljas till projekt som stödjer pojkars och mäns arbete för jämställdhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor41 786
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)41 786

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 300
ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ram)3 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor239 140
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 431
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)163 749

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2017 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa internrevision av ungdomsdelarna i EU-programmet Erasmus+.

ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter med anledning av nationell och internationell verksamhet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 3 800 000 kronor till LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer. För 2017 får LSU använda högst 700 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2017. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet. LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer ska senast den 31 mars 2018 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av vad medlen använts till och redovisa effekter i förhållande till syftet med stödet.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medel under anslagsposten får användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). 

ap.8 Forskning om ungdom

Medel under anslagsposten ska användas för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd (FORTE). Rådet ska under 2017 genomföra en kartläggning av den ungdomsforskning som bedrivits sedan 2008. I kartläggningen ska ingå redovisning av inriktningen på avslutad och pågående forskning och, för avslutad forskning, en sammanfattning av forskningens resultat. Rådet ska senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa satsningar som 2016 har genomförts på ungdomsforskningens område. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade medel under 2017 ska redovisas mot anslag.

Myndigheten ska fördela 140 865 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del.

Myndigheten ska utlysa och fördela 22 884 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokal nivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor30 250
ap.1Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)8 250
ap.3MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)22 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 750
ap.2Särskilda insatser - till Kammarkollegiet (ram)1 750
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)3 000

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för regeringens prioriterade ungdomspolitiska åtgärder.

Medel på posten ska användas för följande redan givna uppdrag

 • i samarbete med Boverket ta fram förslag till hur ungdomars möjlighet att ordna egen bostad ska förbättras
 • genomföra satsningar med koppling till EU-kommissionens prioritering vad gäller unga migranter och flyktingar
 • förstärka insatserna att verka för att ett ungdomsperspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet samt att stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting
 • sprida goda exempel om hur det unga civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända kvinnor och män och andra unga kvinnor och män
 • fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser
 • sprida kunskap om olika påverkansmodeller, stimulera deltagande i den lokala demokratin och utveckla jämlika och tillgängliga informationskanaler
 • stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna
 • tillsammans med Barnombudsmannen stärka och sprida kunskap om ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

ap.2 Särskilda insatser - till Kammarkollegiet

Medel under anslagsposten ska användas för regeringens prioriterade ungdomspolitiska åtgärder.

 • För utgifter med anledning av uppdrag om uppföljning av unga utan gymnasieutbildning (U2014/05385/UC) får Statistiska centralbyrån disponera högst 250 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018.
 • För utgifter med anledning av uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv (U2014/03843/UC) får Barnombudsmannen disponera högst 500 000 kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018.
 • För utgifter för samordning och utbildning av ungdomsorganisationer samt för att förmedla kontakter mellan organisationerna när det gäller insatser i mottagandet av asylsökande och unga nyanlända får LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer disponera högst 1 000 000 kronor. Utbildningsinsatserna bör särskilt inriktas på att främja mötesplatser, nätverk och mentorskap mellan unga nyanlända och andra ungdomar. LSU ska i genomförandet av uppdraget samråda med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. LSU ska senast den 31 januari 2018 lämna en ekonomisk redovisning och en redovisning av resultaten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.3 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar

Medel under anslagsposten ska användas för åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

 • För att fördela statsbidrag enligt förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar får myndigheten disponera högst 18 500 000 kronor, varav högst 850 000 kronor får användas för administrativa kostnader.
 • För utgifter med anledning av uppdrag att sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas i samverkan mellan olika aktörer får myndigheten disponera högst 2 000 000 kronor.
 • För utgifter med anledning av uppdrag att analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv får myndigheten disponera högst 1 500 000 kronor.

ap.4 Unga som varken arbetar eller studerar

Medel under anslagsposten ska användas för åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan får Statens skolverk disponera högst 3 000 000 kronor. Medlen rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 2563 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.120Inget0
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.4ram
ap.9ram
ap.10ram
ap.11ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.199 00099 000

2018
ap.12140 000140 000

2018
Belopp angivna i tkr

Villkor

27 000 000 kronor av bemyndigandet för ap.1 får endast användas efter beslut av regeringen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 482
2017-02-253 482
2017-03-253 482
2017-04-253 482
2017-05-253 482
2017-06-253 482
2017-07-253 482
2017-08-253 482
2017-09-253 482
2017-10-253 482
2017-11-253 482
2017-12-253 484
Summa41 786
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta ut avgifter för deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer, utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Avgifterna ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/KRIM
Justitiedepartementet/SIM
Utrikesdepartementet/EC
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA K
Finansdepartementet/OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/S
Kulturdepartementet/D
Kulturdepartementet/DISK
Kulturdepartementet/KI
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/I
Förvaltningsavdelningen/RK EKOL
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Landsting