Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2017-12-18
A2017/02436/I
A2017/02368/SV (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:4 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Hemutrustningslån för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:4

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden202 863
ap.1Hemutrustningslån (ram)202 863

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får användas för utgifter för lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Amorteringar ska redovisas mot inkomsttitel 4526 Återbetalning av övriga lån och räntor ska redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Hemutrustningslån
ap.16 085Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Utbildningsdepartmentet/GV
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/FA Ekonomi