Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2017-12-18
A2017/02429/ARM
A2017/02382/SV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:6 gällande Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:6

Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet18 800
ap.1Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (ram)18 800

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Anslaget får användas för Myndigheten för arbetsmiljökunskaps förvaltningsutgifter. Medlen får endast användas efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Angelica Kauntz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementet/ESA
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap A2017:04