Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2017-11-23
UD2017/19186/IU
UD2017/19219/IU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84, prop. 2016/17:1 utg.omr. 7, bet. 2016/17:UU2, rskr. 2016/17:95, prop. 2016/17:99 utg.omr. 5, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350, prop. 2016/17:99 utg.omr. 7, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350, prop. 2017/18:2 utg.omr. 7, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet för internationellt utvecklingssamarbete att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen lämna en sammanfattande redovisning och analys av biståndsverksamheten uppdelat på följande tematiska områden:

 • miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser,
 • global jämställdhet,
 • fredliga och inkluderande samhällen,
 • mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer,
 • inkluderande ekonomisk utveckling, inklusive handel och investeringar samt sysselsättning, anständiga arbetsvillkor och Global Deal,
 • jämlik hälsa,
 • utbildning och forskning,
 • humanitärt bistånd,
 • migration och utveckling.

Sida ska därutöver:

 • göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndigheters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, samt en bedömning av verksamhetens resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar,

 • ge en samlad redovisning av genomförande och resultat av myndighetens bidrag till Power Africa och andra insatser för att öka tillgången på förnybar energi och särskilt avseende hur myndigheten säkerställer en hög ambitionsnivå vad gäller miljö- och klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet samt ett jämställdhetsperspektiv. Sida ska redogöra för geografiskt fokus, relevanta biståndsinstrument samt huvudsaklig inriktning på insatser, inklusive uppdelat per energislag och energieffektivisering,
 • i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (UF2014/80440/UD/USTYR) redovisa åtgärder och resultat i genomförandet av myndighetens plan för arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska under perioden 2016-2018 ske årligen i myndighetens årsredovisning. Vidare ska en särskild redovisning där resultatet av genomfört arbete för perioden 2015-2017 beskrivs och analyseras, lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018,

 • redovisa hur myndigheten arbetar mot målet i Addis Tax Initiative om att från 2015 till 2020 dubblera medlen till kapacitetsutveckling inom skatteområdet.

Redovisning av vissa kostnader, bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:   

 • förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • utfall per strategi redovisat per region och land,
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse för antalet garantier liksom storleken på garantiåtagandena per strategistyrd verksamhet,
 • en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT); rapporteringen ska ske senast före utgången av februari 2017,
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)  senast den 1 mars respektive den 15 september 2017. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare rapportera om lärdomar från tidigare insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd,
 • prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2018) av handelsrelaterade insatser ska ges in till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 mars respektive den 30 september 2017,
 • genomförandet av myndighetens plan för att verka för att relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås (M2015/2633/Mm),
 • myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster under 2016 i enlighet med beslut CBD XII/3 om resursmobilisering inom konventionen för biologisk mångfald som rör myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 15 september 2017, 
 • administrativa kontrollmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för bidrag från de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om,
 • utifrån Nationell Upphandlingsstrategi (bilaga till beslut Fi2016/00833/OU) hur myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp.

 

Utgiftsprognoser 2017-2021

Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

17 februari

3 maj 

31 juli  

25 oktober

Beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget

Sida ska i det budgetunderlag som redovisas under 2017 lämna en fördjupad redogörelse för bemyndiganden för anslag och anslagsposter i enlighet med den struktur som Ekonomistyrningsverket föreskriver. Undantaget redovisningen är de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. 

3

Uppdrag

Förlängningar och villkor för vissa strategier

Strategin för biståndsinsatser i Zimbabwe (januari 2011 – december 2012) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2017. Sida medges att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga beslutat årligt strategibelopp för Zimbabwe med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Samarbetet med Burkina Faso ska ta sin utgångspunkt i den tidigare strategin för svenskt utvecklingssamarbetet med Burkina Faso (2004-2006). Volymen på det svenska stödet till Burkina Faso år 2017 ska vara högst 130 miljoner kronor. Minst 50 respektive 75 procent av dessa volymer ska vara ointecknade vid år 2018 respektive år 2019 års utgång. Volymerna ska i sin helhet vara ointecknade vid 2020 års utgång.

Resultatstrategierna för Sveriges internationella bistånd i Sudan respektive Sydsudan (2014 – 2016) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2017. Inom ramen för utvecklingssamarbetet med Sydsudan ges Sida i uppdrag att utvidga verksamheten till att också innefatta stöd till genomförande av fredsprocessen, med särskild betoning på kvinnors deltagande i fredsprocessen. Volymen för det svenska stödet till Sudan ska år 2017 vara högst 90 miljoner kronor och till Sydsudan högst 120 miljoner kronor. Utfasningsplanen för Irak förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2017.

Resultatstrategierna för Sveriges internationella bistånd till Zambia (2013 - 2017) och Somalia (2013 - 2017) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2018, eller till dess regeringen fattar beslut om ny strategi.

Strategin för humanitärt bistånd genom Sida (2011-2014) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2017.

Resultatstrategierna för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (2014 - 2017), socialt hållbar utveckling (2014 - 2017), miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (2014-2017) och kapacitetsutveckling och utbyten (2014 - 2017) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2018, eller till dess regeringen fattar beslut om nya strategier.

Sida ges i uppdrag att ansvara för genomförandet av utvecklingssamarbetet i enlighet med ovannämnda strategier under angiven tid.

Integrerat konflikt-, miljö- och klimatperspektiv

Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet utgår från och genomsyras av ett integrerat konfliktperspektiv och ett integrerat miljö- och klimatperspektiv i utvecklingssamarbetet. Redovisningen ska också innefatta perspektivens ömsesidiga relation. Myndigheten ska härtill analysera hur detta har påverkat och förändrat myndighetens arbete.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i juli 2017, ska Sida lämna underlag.

Utgångspunkt är den redovisning som lämnades i augusti 2016 (Fi2016/01355/SFÖ). Sida ska kortfattat redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling som verktyg.

Myndigheten ska redovisa hur man med utgångspunkt i sin kärnuppgift arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, sociala och miljömässiga).

Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhället

Sida ges i uppdrag att föreslå hur svenskt utvecklingssamarbete mer effektivt kan bidra till att specifikt motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme genom att stärka civilsamhället. Det kan handla om att stödja civilsamhällets organisationer, men också i en bredare bemärkelse främja en gynnsam miljö för civilsamhället att verka i. Redovisningen ska vara framåtblickande och bör utgå från befintlig svensk och internationell kunskap om och erfarenheter av verksamhet och specifika insatser som i detta avseende visat sig fungera och ge goda resultat. Uppdraget förutsätts vidare genomföras med bred ansats och integrerad analys. Hänsyn bör tas till de snabbt förändrade förutsättningarna för denna typ av insatser samt att stödets politiska karaktär gör att erfarenheterna ofta är kontextspecifika. Utifrån denna analys bör förslag lämnas om eventuella förändringar av stödet vad gäller styrning och andra förutsättningar, metoder, samverkan med olika relevanta aktörer, inklusive multilaterala organisationer. Sida bör också lämna förslag kring hur myndigheten kan bidra till att kommunikationen om den för uppdraget relevanta verksamheten förstärks, samt ge förslag på områden som kräver ytterligare analys för att mer effektivt kunna vidga det demokratiska utrymmet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2017.

Åtgärder för kapacitetsutveckling

Sida ges i uppdrag att redovisa myndighetens arbete med anpassning till ett förändrat klimat och åtgärder för att minska klimatpåverkan. Sida ska därutöver, efter konsultation med olika svenska aktörer inklusive myndigheter kartlägga svenskt stöd till kapacitetsuppbyggnad som bidrar till utvecklingsländers stärkta genomförande av målen i Parisavtalet. En redovisning av förslag på hur detta arbete kan förstärkas ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 30 september 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Sida ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FN:s havskonferens

Sida ska bistå Regeringskansliet i förberedelser, genomförande och uppföljning av FN:s högnivåkonferens den 5-9 juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (SDG 14). Sverige är tillsammans med Fiji ordförande för konferensen. Arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Stöd inom miljö- och klimatområdet

Sida ges i uppdrag, i sin roll som expertmyndighet, att under 2017 stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med expertstöd inom policyutveckling på miljö- och klimatområdet. Sida ska därtill stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med bedömning av klimatfinansieringsprojekt inom ramen för styrelsearbetet i multilaterala klimatfonder, främst den Gröna klimatfonden och den Nordiska utvecklingsfonden.

Multilateralt samarbete

Sida ges i uppdrag att uppdatera analys och slutsatser i den återrapportering om multilateralt samarbete som redovisades till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) den 15 september 2015. Sida ska bedöma om slutsatserna från 2015 fortfarande är relevanta och sammanställa uppdaterade slutsatser av myndighetens multilaterala samarbete (s.k. multi-bi stöd). Analysen ska inkludera en bedömning av relevansen av det multilaterala systemet för genomförandet av Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete och lyfta fram förändringar samt trender i detta samarbete under rapporteringsperioden. Uppdraget ska härtill inkludera en statistisk sammanställning av Sidas multilaterala stöd under 2015 och 2016 fördelat på organisation, region, land och tematik, samt i förhållande till de globala hållbarhetsmålen (SDG 1, 5, 13 och 16) där så är möjligt. Uppdraget ska återredovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 29 september 2017.

Skattefrihet

Sida ges i uppdrag att beskriva och analysera förutsättningarna för och effekterna av borttagande av skattefrihet för biståndsmedel, såväl inom ramen för proceduravtal som i länder där proceduravtal saknas. Uppdraget innefattar en analys av hur biståndet till olika samarbetsländer påverkas, hur andra aktörer påverkas, kostnadsimplikationer och vilka olika skatter som bör omfattas. Analysen ska inkludera tänkbara konsekvenser, inklusive eventuella för- och nackdelar, för såväl det multilaterala som det bilaterala biståndet. Underlaget ska vidare beakta andra givarländers åtgärder och politik på området och hur ett borttagande av skattefrihet skulle påverkas av svensk respektive lokal tolkning av Wienkonventionen. Uppdraget ska även innefatta möjliga steg för att upphöra med skattefriheten inom utvecklingssamarbetet, inklusive en tentativ tidsplan. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter och utlandsmyndigheter samt i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 december 2017.

Garantiinstrumentet

Sida ges i uppdrag att redovisa förslag till hur myndigheten genom garantiinstrumentet, i enlighet Sidas instruktion, kan bidra till det biståndspolitiska målet genom att komplettera och underlätta mobilisering av additionella finansiella resurser som bidrar till fattigdomsbekämpning och en långsiktig utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, och hur myndigheten därmed kan bidra till genomförandet av Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och klimatavtalet från Paris. Myndigheten ska särskilt redovisa en analys av portföljens sammansättning och riskprofil och möjliga konsekvenser av en ökande garantiram. I förslaget bör ingå en bedömning av möjligheter till samarbete med andra givare som har garantiinstrument. Redovisningen ska även innehålla en översikt av den utveckling av kapacitet, kompetens och processer för en effektiv hantering av garantiverksamheten som har genomförts inom myndigheten, samt förslag på eventuella ytterligare förändringar för ett kostnadseffektivt och strukturerat utnyttjande av Sidas garantiram inom ramen för bilaterala, regionala och tematiska strategier. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten bl.a. beakta internationella principer för ansvarsfulla investeringar, i enlighet med 4 § i Sidas instruktion, samt redovisa hur dessa principer omhändertas i garantiverksamheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 mars 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete34 150 326
ap.1Humanitära insatser (ram)3 775 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)137 500
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 825 000
ap.6Asien (ram)1 820 000
ap.7Latinamerika (ram)620 000
ap.9Afrika (ram)5 700 000
ap.13Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ram)785 000
ap.14Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ram)830 000
ap.15Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ram)1 320 000
ap.16Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ram)590 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 200 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 290 000
ap.26Globala insatser för mänsklig säkerhet (ram)280 000
ap.28Kapacitetsutveckling och utbyten (ram)492 500
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)2 817 966
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)8 862 427
ap.32Forskningssamarbete (ram)835 000
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)969 933

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen på respektive anslagspost ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande styrdokument.

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7
ap.9ap.13ap.14ap.15ap.16
ap.17ap.23ap.26ap.28ap.32

 

 • För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad, undantaget strategin för kapacitetsutveckling och utbyten avseende avtal som ingås under budgetåret 2017. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.
 • Sida får under 2017 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 12 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).
 • I de fall garantitagaren bedöms sakna förutsättningar att betala avgifter för garantin kan medel från anslaget användas för att subventionera premier för garantier i enlighet med förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete, i syfte att uppnå full kostnadstäckning.
 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

 

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. 

ap.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering

Medel om högst 75 000 000 kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-2020 (UF2015/6529/UD/FMR).

ap.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet

Medlen ska från och med 24 augusti 2017 användas i enlighet med gällande strategi för hållbar fred.

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Av medlen får följande stöd för 2017 utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 14 december 2016 (UD2016/21878/IU) och beslut den 22 juni (UD2017/10658/IU).

Organisation
Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet
Internationella utvecklingsfonden (IDA)1 622 410 000UD2016/20833/GA
Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI187 340 000UD2016/20832/GA
Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI111 211 145UD2016/20827/GA
Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)613 814 506UD2016/20830/GA
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)111 348 056

UD2016/20831/GA

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)100 000 000

UD2016/20836/GA 

 

Av medlen får högst 5 061 250 Unit of Accounts (UA) av bidraget för 2017 till Afrikanska utvecklingsbanken  (AfDB) GCI-VI utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärendet för organisationsstödet UD2016/20826/GA.

Av medlen får högst 208 000 Unit of Accounts (UA) av kapitalhöjningen för 2017 till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) med anledning av Sydsudans medlemskap utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för ärendet UD2016/20855/UD/GA.

Av medlen får högst 1 973 814,40 US-dollar av bidraget för 2017 till Interamerikanska Investeringsbolaget (IIC) utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärendet för organisationsstödet UD2016/20837/GA. 

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Av medlen får följande stöd för 2017 utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 14 december 2016 (UD2016/21878/IU), 2 mars 2017 (UD2017/03722/IU), 4 maj 2017 (UD2017/07698/IU), 22 juni (UD2017/10658/IU) och 31 augusti (UD2017/14031/IU.

Organisation
Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet
Gavi vaccinalliansen (GAVI)300 000 000UD2016/19699/FN
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)105 000 000UD2016/20413/KH
Internationella Rödakorsfederationen (IFRC)50 000 000UD2016/20421/KH
FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)140 000 000UD2016/19705/FN
FN:s samlade program mot hiv och aids (UNAIDS)260 000 000UD2016/19707/FN
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)30 000 000UD2016/19709/FN
FN:s befolkningsfond (UNFPA)575 000 000UD2016/19713/FN
FN:s barnfond (UNICEF)744 000 000UD2016/19714/FN
FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)59 600 000UD2016/19715/FN
FN:s fredsbyggande fond (PBF)90 000 000UD2016/19704/FN
FN:s organ för katastrofriskreducering (UNISDR)15 000 000UD2016/20455/KH
FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)125 000 000UD2016/20416/KH
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)620 000 000UD2016/19710/FN
FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)470 000 000UD2016/20420/KH
FN:s avdelning för politiska frågor (UNDPA)14 000 000UD2016/19716/FN
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)750 000 000UD2016/20414/KH
FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)675 000 000UD2016/20412/KH
Världslivsmedelsprogrammet (WFP)645 000 000UD2016/20419/KH
Gröna klimatfonden (GCF)560 000 000UD2016/20851/GA
Anpassningsfonden (AF)150 000 000UD2016/20849/GA
Globala miljöfaciliteten (GEF)150 000 000UD2016/20850/GA
Globala Fonden (GFATM)800 000 000UD2016/19703/FN
Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)18 410 000UD2016/19700/FN
Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)150 000 000UD2016/20852/GA
Sustainable Energy for All (SEFORALL)20 000 000UD2016/20856/GA
Montrealprotokollet (MLF)13 000 000UD2016/20853/GA
Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)45 000 000UD2016/13900/FMR
Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR)55 000 000UD2016/13901/FMR
Advisory Centre on WTO Law (ACWL)3 500 000UD2016/20251/HI
Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)11 000 000UD2016/21000/IU
WTO Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)16 000 000UD2016/14833/HI
United World College7 000 000

UD2017/02305/FN

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)5 000 000UF2015/00538/IU
European Endowment for Democracy10 000 000UD2017/01994/FMR
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)7 600 000UD2017/01389/KH
ICG International Crisis Group7 000 000UD2017/01390/KH
Centre for Humanitarian Dialog (CHD)10 000 000UD2017/01388/KH
Interpeace10 000 000UD2017/01391/KH
Dag Hammarskjölds minnesfond16 000 000UD2017/02306/FN
UN Global Pulse8 000 000UD2017/00565/FN

 

Av medlen får högst 114 153 199,2 euro av bidraget för 2017 till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2016/20202/AF.

Av medlen får högst 72 904 euro av bidraget till ökenkonventionen (UNCCD) utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2016/20857/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Av medlen får följande stöd för 2017 utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 22 juni 2017 (UD2017/10658/IU) och 31 augusti (UD2017/14031/IU).

Organisation
Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet
Internationella organisationen för Migration (IOM)50 000 000UD2017/08829/IU
Blue Action Fund (BAF)50 000 000

UD2017/08397/GA

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

50 000 000

UD2017/08963/GA

Internationella energibyrån (IEA)

50 000 000

UD2017/11620/GA

Internationella jordbruksutvecklingsfondens (IFADs) Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP)

50 000 000

UD2017/13544/GA

Av medlen får stöd för nedan organisation 2017 utbetalas efter rekvisition. Villkoren för stödet framgår av regeringens beslut den 4 maj 2017 (UD2017/07698/IU).

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet respektive Miljö- och energidepartementet) fattar.

Av medlen får högst 10 000 000 US-dollar utbetalas till Världsbanken/IBRD:s Global Concessional Financing Facility Trust Fund (GCFF) efter rekvisition. Diarienummer för stödet
(UD2016/19724/IU).

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 103 463
ap.1Sida (ram)1 103 463

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete68 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)68 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1327 5003 %0
ap.24 1253 %0
ap.554 7503 %0
ap.654 6003 %0
ap.718 6003 %0
ap.9285 0003 %0
ap.1323 5503 %0
ap.1424 9003 %0
ap.1536 0003 %0
ap.1617 7003 %0
ap.17112 0003 %0
ap.2387 2003 %0
ap.268 4003 %0
ap.2814 7753 %0
ap.3084 5393 %0
ap.31258 1233 %0
ap.3225 0503 %0
ap.3332 1583 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.132 8753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3164 00062 32051 27950 4002027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1425 000301 750123 25002028
ap.2140 00078 40061 60002028
ap.53 000 0001 290 000900 000810 0002028
ap.63 605 0001 708 8001 468 350427 8502028
ap.71 010 000462 082305 812242 1062028
ap.911 500 0005 175 0004 025 0002 300 0002028
ap.131 100 000567 000390 000143 0002028
ap.141 450 000830 000415 000205 0002028
ap.151 200 000540 000540 000120 0002028
ap.16800 000425 000295 00080 0002028
ap.171 900 0001 047 821598 521253 6582028
ap.232 340 000819 000819 000702 0002028
ap.26400 000260 000140 00002028
ap.281 000 000635 000245 000120 0002028
ap.3025 130 0003 614 1063 826 61917 487 8072028
ap.3115 950 0003 461 2813 420 3158 533 0952028
ap.322 820 000761 400733 2001 325 4002028
ap.3395 00027 25412 95802028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

En obegränsad kredit för infriande av garantier som ställts ut av myndigheten. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2591 321
2017-02-2591 321
2017-03-2591 321
2017-04-2591 321
2017-05-2591 321
2017-06-2591 321
2017-07-2591 321
2017-08-2591 321
2017-09-2593 225
2017-10-2593 225
2017-11-2593 225
2017-12-2593 220
Summa1 103 463
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, övriga inkomster av statens verksamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Den finansiella anläggningstillgången som uppstod vid utbetalningen av kapitaltillskott på 400 000 000 kronor till Swedfund International AB ska överföras till Kammarkollegiet, som är redovisningsansvarig för de statliga bolagen.

Sida ansvarar för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), Internationella finansbolaget (IFC), Multilaterala investeringsorganet (MIGA) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Helena Melin Hultgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-ES
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-FH
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-FN
Utrikesdepartementet-GA
Utrikesdepartementet-HI
Utrikesdepartementet-KH
Utrikesdepartementet-KOM
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-PROT
Utrikesdepartementet-RS
Försvarsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet-BA
Finansdepartementet-IA
Finansdepartementet-OFA ESA
Finansdepartementet-OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Expertgruppen för biståndsanalys
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket