Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2017-12-18
S2017/00278/SAM
S2017/01179/SAM
S2017/01670/SAM m.fl.
Se bilaga 1
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
101 37 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. Forte ska redovisa:

a) antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

b) beviljade projektbidrag och annat forskningsstöd av större betydelse under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

c) hur årets beviljade, och om möjligt även årets utbetalda, forskningsstöd fördelats på nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

d) hur årets beviljade och årets utbetalda forskningsstöd fördelats på olika stödformer,

e) hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika lärosäten.  

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för Forte samt uppdelat på Fortes huvudområden. För forskning om barn och ungdomar, äldre, funktionshinder, socialförsäkring, alkohol, narkotika, droger, tobak och spelberoende (ANDTS) varav socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, samt internationell migration och etniska relationer ska redovisas uppdelat enligt punkt a, b och d.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

2. Forte ska redovisa hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Forte ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras.

3. Forte ska redovisa hur myndigheten arbetar för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden och inom vilka områden som kunskapsöversikter tagits fram. Forte ska vidare ge en översiktlig redovisning av vilka frågeställningar som beforskats och vilka slutsatser som kan dras av forskningen inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd samt vårdforskning och forskning om åldrande och hälsa.

4. Forte ska redovisa hur myndigheten arbetar för att öka delaktigheten i relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen av olika intressenter och målgrupper.

5. Forte ska redovisa hur forskningsresultat kommuniceras samt göra en analys av vilka målgrupper som har nåtts av kommunikationsinsatser.

6. Forte ska redovisa hur myndigheten bidrar till att främja innovativ, praktiknära forskning inom sina respektive forskningsområden inklusive implementeringsforskning samt redovisa vilket stöd som givits tvärvetenskapliga forskningsprojekt. 

7. Forte ska redovisa hur och i vilken omfattning myndigheten bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

8. Forte ska med utgångspunkt i det förslag som lämnades i samband med årsredovisningen 2014 (S2015/01269/SAM) om programmet för långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsstöd inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS) redovisa hur myndigheten arbetat med programmet.

9. Forte ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognos

Forte ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Nedanstående uppdrag är nya.

Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete

Forte ska för perioden 2018–2020 genomföra utlysning av medel för forskning för ökad kunskap om olika insatsers betydelser för återgång i arbete. Forskningen ska avse de insatser som särskilt riktats mot personer som är sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Närmare information om uppdraget finns i regeringsbeslut I:4 från den 9 november 2017 (dnr S2017/06345/SF). 

För uppdraget får Forte använda 31 000 000 kronor inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården med 5 000 000 kronor 2018, 6 000 000 kronor 2019 och 20 000 000 kronor 2020. Forte får använda högst 1 000 000 kronor årligen av medlen till sitt eget arbete med uppdraget. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas enligt Försäkringskassans anvisning. 

Satsningar i propositionen Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Forte ska rapportera i årsredovisningen för 2018 hur myndigheten arbetat med satsningarna i propositionen  Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) gällande stöd till forskning om tillämpad välfärdsforskning inklusive kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten, om välfärdens kvalitet, organisation och processer och om arbetslivsforskning. Forte ska i redovisningen visa hur myndigheten främjat verksamhetsnära forskning och implementeringsforskning i arbetet med ovan nämnda satsningar.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen som helhet uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Forte ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående inklusive ändrade uppdrag

Redovisningen nedan avser pågående uppdrag inklusive uppdrag som ändrats.

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Forte har sedan tidigare i uppdrag (regeringsbeslut III:4 från den 16 mars 2017 [dnr S2017/01706/FS]) att bidra till arbetet inom ramen för ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk att bl.a. genom en samverkansfunktion och en handlingsplan främja ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens. Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Forskning inom äldreområdet

Forte ska fortsätta att stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha samma inriktning som beskrivs i uppdraget Forskning inom äldreområdet i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2018. Uppdraget finansieras med 36 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Jämställdhetsintegrering

Forte har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Forte ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för respektive år 2017-2018. Forte ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

Forte ska, liksom under 2016 och 2017, även under 2018 fördela särskilda medel till forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer och nyttiggöra forskningsresultaten på arbetsplatserna. Forte ska samverka med Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter samt med andra relevanta myndigheter och aktörer. Forte får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2018. Finansiering sker från utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anslaget 2:5 Arbetslivspolitik, anslagsposten 3 till Fortes disposition. Forte ska i en rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2018 redovisa den huvudsakliga inriktningen av forskningen samt hur forskningsmedlen fördelats och hur Forte i samverkan med övriga aktörer planerar att arbeta för att kommande forskningsresultat ska kunna nyttiggöras på arbetsplatserna. Rapporten ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om ungas levnadsvillkor

Forte ska fortsätta arbetet inom ungdomsforskningens område. Forte ska under 2018 särskilt prioritera insatser för spridning av forskning om ungas levnadsvillkor. Närmare information om uppdraget finns i regleringsbrev 2018 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 8 Forskning om ungdom.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd34 576
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)34 576

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd606 503
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)606 503

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslaget ska finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 0373 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.118 195Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.11 280 000610 000479 000191 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Forte får förbereda utlysning av forskningsmedel även för 2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 881
2018-02-252 881
2018-03-252 881
2018-04-252 881
2018-05-252 881
2018-06-252 881
2018-07-252 881
2018-08-252 881
2018-09-252 881
2018-10-252 881
2018-11-252 881
2018-12-252 885
Summa34 576
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap A 2017:04

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:1, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

S2017/00278/SAM
S2017/01179/SAM
S2017/01670/SAM
S2017/07302/RS (delvis)