Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2017-12-18
N2017/07671/SUN
N2017/07556/KLS(delvis)
N2017/01711/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

den 17 januari,

den 16 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 8 november.

Ekonomisk redovisning

Tillväxtanalys ska redovisa följande.

  • Totala kostnader per organisatorisk enhet.
  • Totala kostnader för köpta tjänster fördelat på kärn- respektive stödverksamhet.

Återrapportering

Tillväxtanalys ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

1. Exportstrategi, nyindustrialiseringsstrategi, digitalisering och små- och medelstora företag

Regeringens arbete är i hög grad inriktat mot att öka sysselsättningen för kvinnor och män. Regeringen har därför beslutat ett flertal strategier som ska bidra till att detta mål nås. Exportstrategin och nyindustrialiseringsstrategin Smart industri är två sådana strategier med potentiellt stor betydelse för hållbar tillväxt och näringslivets utveckling. Näringslivets digitalisering, små och medelstora företag samt hållbar regional tillväxt är andra prioriterade och centrala områden för regeringens hållbara tillväxtarbete.

Tillväxtanalys ska därför

  • genomföra analyser som ska bidra till arbetet med Exportstrategin vilket innefattar investeringsfrämjandet samt påbörja förberedande arbete för kommande utvärdering av strategin,
  • genomföra analyser som ska bidra till arbetet med nyindustrialiseringsstrategin Smart industri samt fortsätta arbetet med utvärdering av strategin och dess genomförande,
  • genomföra analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring näringslivets digitalisering, samt
  • genomföra analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring små- och medelstora företag.

Utvärderingarna ska, där relevant, beakta hur olika insatser samverkar med varandra samt hur detta påverkar måluppfyllelsen för närings-, energi- och den regionala tillväxtpolitiken.

2. Moderna beredskapsjobb

Tillväxtanalys ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Myndigheterna, och därmed även Tillväxtanalys, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Tillväxtanalys ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser59 735
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)59 735

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.11 7923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 978
2018-02-254 978
2018-03-254 978
2018-04-254 978
2018-05-254 978
2018-06-254 978
2018-07-254 978
2018-08-254 978
2018-09-254 978
2018-10-254 978
2018-11-254 978
2018-12-254 977
Summa59 735
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, BA och OFA
Miljö- och energidepartementet, MM och EE
Arbetsmarknadsdepartementet, IE
Utbildningsdepartementet, F och UH
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Länsstyrelserna
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
Nordregio
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden
V.S. VisitSweden AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 9, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

N2017/07671/SUN
N2017/07556/KLS(delvis)
N2017/01711/SUN
N2017/01001/SUN