Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2017-12-07
Ju2017/00623/KRIM (delvis)
Ju2017/09611/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och av förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utsatta områden

Ett område för Brå att särskilt uppmärksamma är kunskaps- och metodstöd till rättsväsendets myndigheter i det arbete som riktas mot socialt utsatta områden och miljöer. Brå ska redovisa vilket sådant stöd myndigheten har bidragit med.

Kunskap om hatbrott

Brå ska producera den s.k. hatbrottsstatistiken och redovisa arbetet med att ta fram denna statistik.

Lokalt brottsförebyggande arbete

1. Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

Prognoser

1. Brå ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Socialt utsatta områden – Brå ska med utgångspunkt i den nationella trygghetsundersökningen redovisa utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden. I uppdraget ingår att belysa den övergripande utvecklingen i dessa områden i jämförelse med andra urbana områden. I uppdraget ingår även att belysa kvinnors och mäns utsatthet och trygghet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Förundersökningsbegränsningar – Polis och åklagare kan under vissa förutsättningar lägga ned en pågående brottsutredning eller avstå från att inleda brottsutredning, så kallad förundersökningsbegränsning. Brå har tidigare belyst hur användningen av förundersökningsbegränsning har utvecklats över tid och i vilken mån utvecklingen har påverkat personuppklaringen. Då det finns behov av att belysa fler aspekter får Brå i uppdrag att beskriva hur förundersökningsbegränsning tillämpas av polis och åklagare. Brå ska analysera de förundersökningsbegränsade brottens karaktär, hur polis och åklagare resonerar kring tillämpningen och om tillämpningen är enhetlig. Brå ska även analysera i vilken omfattning dessa brott hade personuppklarats, om de inte hade förundersökningsbegränsats. Vidare ingår att belysa hur möjligheten att förundersökningsbegränsa brott förhåller sig till målen om ökad uppklaring och lagföring samt hur detta påverkar rättsväsendets verksamhet, inklusive brottsofferarbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

Utvecklade resultatmått och uppföljning – Brå ska redovisa en modell för hur resultatmått och uppföljning inom rättskedjan skulle kunna utvecklas. Syftet är att ge en bild av hur en mer ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheterna skulle kunna utformas. Modellen ska utgå från såväl befintlig statistik som statistik som kommer att eller skulle kunna utvecklas, bland annat inom ramen för arbetet med att digitalisera rättskedjan. Brå ska även överväga om andra kunskapskällor kan användas, exempelvis den nationella trygghetsundersökningen. Hänsyn ska tas till både behovet av en sammanhållen uppföljning i rättskedjan och de enskilda myndigheternas behov av uppföljning, liksom i möjligaste mån till både kvantitativa och kvalitativa aspekter. I uppdraget ingår att beskriva vilket utvecklingsarbete som krävs för att realisera modellen och att bedöma vilka delar av detta som är mest angelägna. Brå ska genomföra uppdraget i samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2018.

Grov kvinnofridskränkning – Lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för systematiska övergrepp och kränkningar av en partner eller f.d. partner. Under den inledande perioden ökade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott, men sedan 2008 har såväl antalet anmälningar som antalet uppklarade brott och lagföringar minskat. Brå ska mot denna bakgrund studera utvecklingen av grov kvinnofridskränkning och analysera orsakerna till det minskade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott. I uppdraget ingår att belysa om utvecklingen kan ha påverkats av hur bestämmelsen tillämpas i olika delar av rättskedjan, användningen av andra närliggande brottsrubriceringar eller förändringar i anmälningsbenägenheten eller den faktiska utsattheten för dessa brott. Brå ska även i möjligaste mån analysera om den observerade utvecklingen och orsakerna till utvecklingen även gäller grov fridskränkning. Brå ska därutöver analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats, mot bakgrund av den straffskärpning som trädde i kraft 2013 (jfr bet. 2015/16:JuU18, mom. 10, rskr. 2015/16:196). Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Rättsväsendets informationsförsörjning – Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Brå tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett. Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Moderna beredskapsjobb – Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Brå ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet – I likhet med tidigare år ska Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med stöd av Brottsförebyggande rådet i samband med budgetunderlagen för 2018 lämna en gemensam rapport avseende framtida verksamhetsvolymer.

Kartläggning av situationen i häkte – Brå ska genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder. I uppdraget ingår att utifrån kartläggningen redovisa eventuella identifierade hinder för en human, säker och effektiv häktesverksamhet samt vid behov ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 25 januari 2017 (Ju2015/05662/KRIM).

Stora brottmål – Brå fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen av förundersökningarnas och brottmålens omfång och komplexitet under de senaste tio åren. I uppdraget ingår att kartlägga karaktären på särskilt stora förundersökningar och brottmål, att uppskatta resursåtgången för dessa samt att bedöma vad som ligger bakom utvecklingen. Vidare ingår att analysera utvecklingens eventuella påverkan på resultatutvecklingen så som den kommer till uttryck i kvantitativa indikatorer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Indikatorer över organiserad brottslighet – Brå fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ta fram indikatorer som syftar till att följa utvecklingen av olika former av organiserad brottslighet och rättsväsendets insatser mot denna brottslighet, och att i den mån det är möjligt utarbeta sådana indikatorer. Syftet är att öka kunskapen om olika former av organiserad brottslighet, för att därigenom kunna förbättra möjligheterna att utforma adekvata åtgärder och att följa upp insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2017.

Politikernas trygghetsundersökning Brå ska kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016. Resultaten ska så långt som det är möjligt jämföras med resultaten från de kartläggningar som Brå tidigare har genomfört som avser 2011, 2012 och 2014 och som myndigheten har redovisat i rapporten Politikernas trygghetsundersökning. Uppdraget ska redovisas senast den 9 november 2017 (Ku2016/01675/D).

Upprepat våld i nära relationer Brå ska ta fram en kunskapssammanställning om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. I uppdraget ingår även att bedöma om och i så fall hur dessa metoder och arbetssätt, i den mån de inte redan används men ligger inom ramen för Polismyndighetens uppdrag, kan införas i svenskt polisarbete samt att uppskatta vilka kostnader det skulle medföra. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017 (Ju2014/04445/KRIM).

Utslussning inom Kriminalvården – Brå fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att kartlägga och analysera Kriminalvårdens utslussningsarbete. I uppdraget ingår att kartlägga arbetets omfattning och karaktär, att bedöma hur arbetet utvecklas i samband med regeringens satsning på utslussning samt att redovisa eventuella hinder för ett välfungerande och kunskapsbaserat utslussningsarbete. Vid behov ska Brå ge förslag på hur utslussningsarbetet kan vidareutvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare Brå ska utvärdera bestämmelserna i 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) om att en förälder som har vårdnaden om ett barn kan göras skadeståndsskyldig för vissa typer av skador som barnet orsakar. I uppdraget ingår bland annat att belysa i vilken omfattning föräldrar har dömts att betala skadestånd för skador som deras barn har orsakat genom brott och vilka konsekvenser som skadeståndsansvaret har fått för familjerna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017 (Ju2013/06695/L5, Ju2015/01403/L2).

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden – Brå fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att belysa kvinnors och mäns trygghet, förtroende för och relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå ska även belysa om det förekommer parallella samhällsstrukturer i sådana områden. I uppdraget ingår att visa hur dessa strukturer i så fall ser ut och fungerar, samt hur de påverkar rättsväsendets möjligheter att beivra och förebygga brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Jämställdhetsintegrering – Brå har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

ANDT-strategin – Brå har i uppdrag att medverka i den nationella samordningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt i uppföljningen av ANDT-strategin. Myndigheten ska årligen lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger inom myndighetens ansvar samt en bedömning av verksamhetens resultat (S2016/01028/FST).

Ungdomars levnadsvillkor – Brå ska lämna underlag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för uppföljningen av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2015–2017 med avseende på målet för ungdomspolitiken (U2015/1496/UC, U2014/1644/UC).

Praktik för nyanlända arbetssökande – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA).

Praktik för personer med funktionsnedsättning – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik (A2016/00216/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet111 476
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)111 476

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet22 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)22 157
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2Regional samordning av brottsförebyggande arbete (ram)25 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete genom att:

- utveckla, samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete,  

- stimulera, analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta, samt

- bidra till att behovet av utbildning om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

ap.2 Regional samordning av brottsförebyggande arbete

Medlen får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av regional samordning i enlighet med förordningen (2016:1258) om regional samordning av brottsförebyggande arbete.

Av dessa medel får högst 2 333 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.13 3443 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1665Inget0
ap.2750Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-259 290
2017-02-259 290
2017-03-259 290
2017-04-259 290
2017-05-259 290
2017-06-259 290
2017-07-259 290
2017-08-259 290
2017-09-259 290
2017-10-259 290
2017-11-259 290
2017-12-259 286
Summa111 476
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Emma Ekström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting