Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2017-12-13
Ju2017/09598/LP (delvis)
Ju2017/08689/KRIM
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen(2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden,

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden,

- Genomsnittliga handläggningstider,

- Erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen (2014:322). Antalet ärenden och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning ska särskilt framgå.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att: 

a) kunna analysera utvecklingen av handläggningstiderna, 

b) säkerställa en effektiv och skyndsam handläggning. 

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på utbetald brottsskadeersättning fördelad på olika brottstyper. Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden som bygger på domar med skadestånd, strafföreläggande respektive nedlagd förundersökning. 

Regressverksamheten

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Inkomna medel,

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa hur stor andel av de betalningsskyldiga som är över respektive under 18 år vid årets slut samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Brottsofferfonden

Vid bidragsgivningen ska minst 75 procent av fondens tillgängliga medel tilldelas ideella organisationer som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar,

- Inkomna och utbetalade medel,

- Vilka verksamheter eller projekt som har erhållit bidrag.

Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Vilka särskilda utvecklingsområden för rättsväsendet som myndigheten identifierar när det gäller arbetet gentemot brottsutsatta.

- Vad som har gjorts för att den kunskap om brottsofferfrågor som myndigheten tar fram kan komma till användning hos myndigheter och andra berörda aktörer.

Prognoser

Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast följande datum: 

17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli, 8 november 2018.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Moderna beredskapsjobb - Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska främst anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Brottsoffermyndigheten ska ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM). 

Jämställdhetsintegrering - Brottsoffermyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr.2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2017-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd - Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Arbetet ska bedrivas i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. Redovisningsdatum för uppdraget ändras i och med detta beslut till senast den 30 april 2019.

Spridning av information till barn och unga om rättigheter - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att sprida boken Liten (S2013/2348/FST) och tillhörande handledning Liten och trygg (Ju2015/07534/KRIM) till fler målgrupper såsom särskolan och grundskolans lägre årskurser vilket förbättrar förutsättningarna för att fler barn får det stöd de har rätt till. Syftet med materialet är att förse förskolepersonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra viktiga samtal om våld, känslor och rättigheter med barn. I uppdraget ingår även att boken Liten ska översättas till engelska. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018 (S2017/06350/JÄM (delvis)).

Stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat. I uppdraget ingår även att göra en framåtsyftande behovsanalys med förslag på hur det stödjandet arbetet mot hot och hat kan utvecklas och spridas ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 2 oktober 2019 (Ku2017/01674/D).

Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 - 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik (A2016/00216/A och A2017/00238/A). Redovisningarna ska lämnas till Statskontoret senast den 1 april 2018 och den 15 januari 2019.

Praktikplatser för nyanlända arbetssökande - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 - 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik(Fi2016/00386/ESA). Redovisningarna ska lämnas till Statskontoret den 1 april 2018 och den 15 januari 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten47 233
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)47 233

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten121 953
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)121 953

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 4163 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.13 6583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 936
2018-02-253 936
2018-03-253 936
2018-04-253 936
2018-05-253 936
2018-06-253 936
2018-07-253 936
2018-08-253 936
2018-09-253 936
2018-10-253 936
2018-11-253 936
2018-12-253 937
Summa47 233
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 4 000 000 kronor, varav minst 500 000 kronor ska användas för spridning av resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden.
  3. För kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2018, förskottsvis betala ut högst 1 000 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2019, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2018, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jenny von Knorring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Brottsofferjouren Sverige