Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05040/S
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Sameskolstyrelsen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1  Intern styrning och kontroll

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av de brister Riksrevisionen påtalat i sin granskningsrapport Samisk utbildning — dags för en omstart (RiR 2017:15). En utgångspunkt ska vara den analys av Sameskolstyrelsens ekonomi som Ekonomistyrningsverket får i uppdrag i sitt regleringsbrev för 2018 att genomföra.

Vidtagna åtgärder ska redovisas i årsredovisningen. Myndigheten ska i årsredovisningen även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll.

Sameskolstyrelsen ska senast den 1 mars, den 3 juli, den 2 oktober och den 4 december 2018 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I redogörelsen ska myndighetens ekonomi särskilt analyseras och redovisas.

1.2 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar,
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare, och
 • uppnådda resultat genom det arbete som genomförs på de samiska förskolorna samt ytterligare genomförda insatser under året.

1.3 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • resultaten på de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6, och göra en jämförelse med de senaste två åren samt analysera utvecklingen,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i samiska i årskurs 9,
 • en analys av orsaker och förslag till åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i samiska i årskurs 9, och
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

Sameskolstyrelsen ska redovisa genomförda åtgärder för undervisning i de tre språkvarieteterna. 

Sameskolstyrelsen ska redovisa hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. Utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren ska uppskattas.

1.4 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser avseende läromedel under året fördelade på de tre språkvarieteterna nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka språkvarieteter läromedelsbehovet är störst.

1.5 Utvecklingsinsatser

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen.

1.6 Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes.

Prognoserna lämnas senast

den 17 januari,

den 16 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 8 november.

1.7 Offentlig upphandling

Sameskolstyrelsen ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa hur den samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän i syfte att uppnå en väl fungerande verksamhet.

3

Uppdrag

Integrerad samisk undervisning

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Redovisning ska ske genom en rapport till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 februari 2018.

Fjärrundervisning på samiska

Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever.  Vidare ska Sameskolstyrelsen redovisa en beräkning av kostnader för såväl den pågående som den planerade fjärrundervisningen vid myndighetens skolor. Denna redovisning ska rapporteras senast den 19 april 2018 till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet).

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Sameskolstyrelsen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen40 099
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)40 099

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Minst 1,5 miljoner kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel för 2018. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.12 0043 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 342
2018-02-253 342
2018-03-253 342
2018-04-253 342
2018-05-253 342
2018-06-253 342
2018-07-253 342
2018-08-253 342
2018-09-253 342
2018-10-253 342
2018-11-253 342
2018-12-253 337
Summa40 099
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0041 22586 599-45 374-45 374
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Gunnar Stenberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Näringsdepartementet, enheten för fiske, jakt och rennäring
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Riksgäldskontoret