Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2017-12-18
M2017/03180/S(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:17 Elbusspremie
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:17

Elbusspremie (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet100 000
ap.1Elbusspremie (ram)100 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Elbusspremie

Anslagsposten får användas för att främja introduktionen av elbussar på marknaden. Energimyndigheten får använda högst 625 000 kronor för sina administrativa kostnader samt kostnader för kommunikation kopplade till premien.

Villkoren för anslaget regleras i förordningen (2016:836) om elbusspremie för att främja introduktionen av elbussar på marknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:17 Elbusspremie
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:17 Elbusspremie
ap.180 00020 00020 00040 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Johan Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Miljö- och jordbruksutskottet