Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2017-12-13
Ju2017/09598/LP (delvis)
Ju2017/09604/Å
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Ekobrottsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Ekobrottsmyndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts,

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att åtal har väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,

- antalet beslut att inte inleda respektive att lägga ned en förundersökning,

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete,

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden, och

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Förstärkta insatser mot skattebrott

Ekobrottsmyndigheten ska i årsredovisningarna för 2017-2020 redovisa hur myndigheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Skatteverket, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med Skatteverket på detta område.

Marknadsmissbruk

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndighetens samarbete med Finansinspektionen har utformats för att underlätta utredningar om marknadsmissbruk enligt 3 kap. 14 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Myndigheten ska lämna en bedömning av vilka effekter vidtagna åtgärder har fått när det gäller utredning och lagföring.

Sjukfrånvaron

Arbetsmiljön i staten ska vara god. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaron för kvinnor och män anställda i myndigheten.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli och

8 november.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar på både kort och på lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning. Av redovisningen ska även framgå hur Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

 

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Ekobrottsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

  

Jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Ekobrottsmyndigheten ska

  • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen,
  • i samverkan med övriga RIF-myndigheter bedriva en förstudie avseende digital bevisning,
  • analysera och identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden samt utreda i vilken mån tjänsten kan användas för att brottsutsatta ska kunna följa och få fortlöpande statusuppdateringar kring sitt ärende. Brottsoffermyndighetens kunskap vad gäller brottsutsattas behov ska inhämtas.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsakerna till dessa redovisas. Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten677 008
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)677 008

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.120 3103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)33 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2556 417
2018-02-2556 417
2018-03-2556 417
2018-04-2556 417
2018-05-2556 417
2018-06-2556 417
2018-07-2556 417
2018-08-2556 417
2018-09-2556 417
2018-10-2556 417
2018-11-2556 417
2018-12-2556 421
Summa677 008
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Martin Talvik
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Finansinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Polismyndigheten
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret