Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2017-12-21
M2017/03180/S (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:18 Investeringsstöd för gröna städer
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedanstående anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Investeringsstöd för gröna städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket100 000
ap.1Investeringsstöd för gröna städer (ram)100 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Investeringsstöd för gröna städer

Villkor för anslag 1:18

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till kommuner för investeringar i åtgärder för att främja stadsgrönska och ekosystem-
tjänster i urbana miljöer. Av anslaget får högst 6 000 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget, inklusive kostnader för kommunikations- och informationsinsatser riktade till kommuner. Av dessa är 2 000 000 kr avsedda för uppstartskostnader. 

Villkoren för anslaget regleras i förordningen om bidrag för grönare städer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:18 Investeringsstöd för gröna städer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Investeringsstöd för gröna städer
ap.1150 00050 00050 00050 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Lars Lennwall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikverket
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret