Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2017-12-21
N2017/07852/SUBT
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/04636/SUBT m.fl.
Se bilaga 1
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Transportstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

Resultatredovisning

Transportstyrelsens resultatredovisning ska vara indelad i verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning, och eventuellt andra delområden som myndigheten bedömer som relevanta ur ett uppföljningsperspektiv. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Vidare ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet.

I årsredovisningen ska Transportstyrelsen särskilt redovisa

  • de åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten,
  • hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya krav på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
  • en bedömning avseende klassificeringen av myndighetens utgifter på S-koder,
  • användningen av de 10 000 000 kronor som 2018 har avsatts på anslaget 1:12 Transportstyrelsen, anslagsposten 4, för arbetet med att genomföra det fjärde järnvägspaketet, samt
  • användningen av de 9 000 000 kronor som 2018 har tillförts myndigheten på anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 4, inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

1. Intern styrning

Transportstyrelsen ska vidta de åtgärder som krävs för att den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll vid myndigheten ska fungera tillfredsställande. Särskild vikt ska läggas vid arbete som rör informationssäkerhet. Transportstyrelsen ska senast den 2 maj 2018 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur arbetet med uppdraget framskrider. Transportstyrelsen ska senast den 31 oktober 2018 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. Om Transportstyrelsen bedömer att fortsatta åtgärder krävs för att stärka den interna styrningen och kontrollen ska myndigheten redovisa en handlingsplan för hur detta kan åstadkommas.

2. Inre vattenvägar

I syfte att utveckla inlands- och kustsjöfarten ska Transportstyrelsen undersöka om fler vattenområden skulle kunna klassas som s.k. inre vattenvägar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 december 2018.

3. Regelefterlevnad av miljözonsbestämmelser

Transportstyrelsen ska utreda hur regelefterlevnad kan säkerställas vid miljözoner som införs enligt gällande och kommande bestämmelser. I uppdraget ingår att identifiera och föreslå åtgärder mot eventuella administrativa hinder och utreda hur annan eventuell närliggande lagstiftning kan harmonisera med miljözonsbestämmelserna. Transportstyrelsen ska även informera t.ex. kommunerna och medborgare om miljözonsbestämmelserna. I dessa delar ska uppdraget pågå t.o.m. den 28 december 2018 och finansiering ska ske från anslaget 1:12 Transportstyrelsen, anslagsposten 5 Miljözoner.
 
En slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 april 2019.

4. Moderna beredskapsjobb i staten

Transportstyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Transportstyrelsen, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Transportstyrelsen ska senast den 3 april 2018 återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten hittills har lagt upp sitt arbete och hur myndigheten arbetar vidare med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen 2018. Transportstyrelsen ska även senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

5. Krigsplacering av personal

Transportstyrelsen ska senast den 31 december 2018 krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

6. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Transportstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärkta arbetsformer för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
  • Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 139 603
ap.3Avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 430 195
ap.4Skattefinansierad verksamhet (ram)704 408
ap.5Miljözoner (ram)5 000

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.

Minst 10 000 000 kronor ska användas för arbetet med att genomföra det fjärde järnvägspaketet. 

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.5 Miljözoner

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som är förknippade med införande av miljözoner för lätta fordon i kommunerna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:12 Transportstyrelsen
ap.342 9053 %0
ap.421 1323 %0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)580 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25178 301
2018-02-25178 301
2018-03-25178 301
2018-04-25178 301
2018-05-25178 301
2018-06-25178 301
2018-07-25178 301
2018-08-25178 301
2018-09-25178 301
2018-10-25178 301
2018-11-25178 301
2018-12-25178 292
Summa2 139 603
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Avgiftsbelagd verksamhet
1:12 ap.4Skattefinansierad verksamhet
1:12 ap.5Miljözoner

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn flygtrafiktjänst0026 50026 50000
Adm. GAS-systemet005 5005 50000
Adm. felparkeringsavgifter0024 00024 00000
Adm. infrastrukturavgifter007 0007 00000
Summa0063 00063 00000
Avgiftsfinansierade transfereringar
GAS-129 815-3 000898 000859 00039 000-93 815
CNS0070 00070 00000
Medlemsavgift Eurocontrol00123 000123 00000
Infrastrukturavgifter Motala0014 00014 00000
Infrastrukturavgifter Sundsvall0043 00043 00000
Försäljning personliga skyltar0015 00015 00000
Summa-129 815-3 0001 163 0001 124 00039 000-93 815
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag26 780-27 00075 00080 000-5 000-5 220
Övriga uppdrag12 285012 00012 000012 285
Summa39 065-27 00087 00092 000-5 0007 065
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534430 420-192 000980 0001 164 000-184 00054 420
Järnväg2534-4 1664 00067 00063 0004 0003 834
Sjöfart253416 352-2 00022 00027 000-5 0009 352
Luftfart253492 06326 000146 000122 00024 000142 063
Summa534 669-164 0001 215 0001 376 000-161 000209 669
Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-7 685-2 000000-9 685
Järnväg2534-10 620-9 00009 000-9 000-28 620
Sjöfart2534-5 519-9 00026 00046 000-20 000-34 519
Luftfart2534-19 986-26 00017 00044 000-27 000-72 986
Summa-43 810-46 00043 00099 000-56 000-145 810
Intäkter som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen
Överskott undervägsavgifter25340017 00017 00000
Felparkeringsavgifter26240068 00068 00000
Rest- och dröjsmålsavgifter27110078 00078 00000
Överlastavgifter2714005 0005 00000
Överträdelser kör- och vilotider27140024 00024 00000
Överträdelser cabotage27140020020000
Summa00192 200192 20000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Maria Ingelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM och internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Försvarsdepartementet, MFI
Socialdepartementet, SF
Finansdepartementet, BA, ESA och SFÖ
Miljö- och energidepartementet, EE och KL
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 8, 2017-12-21

Diarienummerförteckning

N2017/07852/SUBT
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/04636/SUBT
N2017/02836/SUBT
N2017/01623/SUBT