Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2017-12-13
2017/02582/LS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Forum för levande historia.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsutveckling

Forum för levande historia ska säkerställa att verksamheten når en bredare målgrupp med större spridning i landet. Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits med detta syfte, åtgärdernas effekter samt hur de följs upp.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Könsuppdelad statistik

Forum för levande historia ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, om möjligt redovisa och kommentera statistiken efter kön, samt redovisa ett resonemang om huruvida verksamheten i befogad utsträckning når flickor och pojkar repektive kvinnor och män.

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot behoven hos flickor och pojkar, kvinnor och män samt insatserna för att öka den unga publiken, och
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Prognoser 2018–2021

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 8 november

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Forum för levande historia ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Forum för levande historia ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa de samverkansinsatser som genomförts för att öka arbetets genomslag och spridning, samt en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland idella organisationer och andra delar av det civila samhället.

Internt förändringsarbete

Myndigheten ska senast den 21 juni 2018 redovisa vilka åtgärder som vidtagits sedan maj 2017 för att utveckla den interna  styrningen och organiseringen samt för att värna en god arbetsmiljö vid myndigheten.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Agenda 2030

I samband med årsredovisningen ska Forum för levande historia redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga).

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Forum för levande historia ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia45 926
ap.1Forum för levande historia (ram)45 926

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
8:4 Forum för levande historia
ap.11 3773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
8:4 Forum för levande historia
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 827
2018-02-253 827
2018-03-253 827
2018-04-253 827
2018-05-253 827
2018-06-253 827
2018-07-253 827
2018-08-253 827
2018-09-253 827
2018-10-253 827
2018-11-253 827
2018-12-253 829
Summa45 926
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Forum för levande historia
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Jesper Svarén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Finansdepartemendet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet, S
Socialdepartementet, Jäm
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksförbundet Sveriges museer