Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2017-11-23
N2017/07123/SUBT
N2017/06777/SUBT
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhet

  1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

  2. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2017–2021 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna ska, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, lämnas i informationssystemet Hermes senast
   – den 18 januari 2017,
   – den 17 februari 2017,
   – den 3 maj 2017,
   – den 31 juli 2017, och
   – den 25 oktober 2017.

  3. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2017–2021 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2021 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  4. Uppföljningen av den investeringsplan som finns i bilaga 3 och den investeringsbudget som finns i bilaga 4 till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2017 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2018–2020.
  5. Trafikverket ska, inom ramen för Sveriges exportstrategi, bidra internationellt med kunskap om sitt verksamhetsområde.

  6. Trafikverket ska redovisa vad som föranlett eventuellt utnyttjande av anslagskrediten på anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

2

Organisationsstyrning

Trafikverket ansvarar för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

Trafikverket ska den 1 januari 2018 överföra Sveriges järnvägsmuseum och de transporthistoriska samlingar i enlighet med regeringens beslut den 15 juni 2017 (N2017/04204/SUBT) till Statens maritima museer (prop. 2016/17:100, bet. 2016/17:KU26, rskr. 2016/17:305).

Avtal kopplade till uppgifter som fr.o.m. den 1 januari 2018 ska utföras av Statens maritima museer ska överföras till Statens maritima museer.

Överlåtelse till Statens maritima museer av tillgångar och skulder hänförliga till de uppgifter som överförs ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3

Uppdrag

1. Underlag gällande Norrbotniabanan inför beslut om byggstart

Trafikverket ska inkomma med underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inför beredningen av ett särskilt regeringsbeslut om att objektet Umeå–Dåva på Norrbotniabanan ska få byggstarta inom 1–3 år. Detta ska ske så snart Trafikverket bedömer att objektet uppfyller kraven om att få byggstarta inom 1–3 år, dock senast den 31 december 2017.

2. Kartläggning av statens åtagande enligt miljögarantin 

Trafikverket ska, på en övergripande nivå, kartlägga omfattningen av statens åtagande enligt miljögarantin och utöka dialogen med de berörda bolagen om hanteringen av garantin.

3. Tjänster i Trafikverkets fibernät 

Trafikverket ska i sitt fibernät erbjuda tjänster på grossistnivå på konkurrensneutrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån kapaciteten inte behövs för Trafikverkets egna behov.  

4. Kortare handläggningstider för ledningsrättsärenden 

Trafikverket ska korta handläggningstiderna för ledningsrättsärenden. 

5. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering  

Trafikverket ska, med utgångspunkt från tecknade avtal, för 2017 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2018 till 2020, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Redovisningen av medfinansiering från landstingen ska även innefatta förvaltningar och bolag som landstingen ansvarar för.
Redovisningen ska innefatta medfinansiering av såväl namngivna åtgärder med en total projektkostnad över 50 miljoner kronor som medfinansiering av åtgärder med en total projektkostnad under 50 miljoner kronor. Redovisningen ska avse åtgärder som ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och åtgärder som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Redovisningen ska även omfatta erhållen eller förväntad medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, för åtgärder som omnämns ovan. Redovisningen ska vidare i denna del omfatta under 2017 genomförda återbetalningar av förskotteringar och för åren 2018 till 2020 planerade återbetalningar av förskotteringar. Här avses även återbetalning av förskotteringar som erhölls före 2017. I fall där medfinansiering sker i form av marköverlåtelser eller motsvarande ska Trafikverket redovisa i vilka kommuner detta sker.

6. Moderna beredskapsjobb i staten

Trafikverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst sammanlagt 500 personer. Trafikverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Trafikverket ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

7. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Trafikverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

I bilaga 2 redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket24 121 533
ap.6Investeringar i regional plan (ram)3 181 042
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 835 471
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)412 718
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 422 753
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)12 952 665
ap.10.1Väginvesteringar (ram)4 177 612
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)8 319 529
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)405 000
ap.10.4Luftfartsinvesteringar (ram)50 524
ap.11Övriga investeringar (ram)3 176 530
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)2 426 530
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)750 000
ap.12Övrig verksamhet (ram)1 975 825
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 140 820
ap.12.2Forskning och innovation (ram)343 468
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)491 537
Disponeras av Kammarkollegiet2 193
ap.1Kammarkollegiet (ram)2 193

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 1 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.6 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från anslagsposten 6 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten 6 utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.1 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.2 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3–5 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Trafikverket ska från delposten 7.2 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Trafikverket ska från delposten 7.2 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Delposten 7.2 får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.10.1 Väginvesteringar

Från delposten 10.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 50 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över 50 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (dnr N2003/05566/IR) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel till utgifter för ersättning till fordonsinnehavare avseende utrustning inklusive installation som säkerställer funktionen hos tågfordonens befintliga telekommunikationssystem för talkommunikation och som säkerställer funktionen hos befintlig ombordutrustning för signalsäkerhetssystemet ERTMS. Utgifter för sådan ersättning till fordonsinnehavare får totalt uppgå till högst 120 000 000 kronor.

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Från delposten 10.3 får Trafikverket disponera medel för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 50 000 000 kronor.

ap.10.4 Luftfartsinvesteringar

Från delposten 10.4 får Trafikverket disponera medel för ett statligt investeringsbidrag för ombyggnad av Sälens flygplats. Ett statligt investeringsbidrag förutsätter ett godkännande av EU-kommissionen.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar av sjöfartsinvesteringar där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor och åtgärderna utförs i stora och strategiska farleder och slussar.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten 11.1 får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för åtgärder i Nationalstadsparken. Sammanlagt får totalt högst 75 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten 11.1 får Kommerskollegium rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Från delposten 11.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 209 000 000 kronor för infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 53 400 000 kronor till åtgärder för ett attraktivt och trafiksäkert cykelnät med god framkomlighet. Demonstrationsprojekt med nya innovativa lösningar får genomföras. Medel får användas för cykelåtgärder och demonstrationsprojekt för cykel längs hela det befintliga statliga vägnätet.

Trafikverket ska vidta åtgärder för att 2018 kunna höja takten i genomförandet av miljöinvesteringar i befintlig transportinfrastruktur.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket disponera medel upp till 139 000 000 kronor till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader som har uppstått för identitetskontroller med stöd av förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat under 2016 fram till och med den 3 november samma år.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket disponera 122 500 000 kronor till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader som har uppstått för identitetskontroller med stöd av förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat under perioden den 4 november 2016 fram till och med den 3 maj 2017 vilket även i mån av utrymme inkluderar ersättning för avvecklingskostnader från den 4 maj 2017 fram till den 4 augusti 2017. Detta får inte innebära att planerade miljöåtgärder inom delposten 11.1 nedprioriteras.

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Från delposten 11.2 får Trafikverket disponera medel för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Från delposten får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. För denna myndighetsutövning får Trafikverket disponera högst 2 000 000 kronor. Från delposten får Trafikverket även disponera medel för att utvärdera stödet. För detta ändamål får Trafikverket disponera högst 1 000 000 kronor.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska trafikantveckan.

Från delposten 12.1 ska Trafikverket efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Högst 12 600 000 kronor får rekvireras för detta ändamål.

Från delposten 12.1 ska Trafikverket finansiera kostnader som följer av regeringsbeslut som har bäring på regeringens arbete för ökad och säker cykling. Medel får betalas ut till andra myndigheter efter rekvisition eller till andra aktörer i form av bidrag i de fall där finansiering enligt regeringsbeslutet uttryckligen ska ske från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och upp till det belopp som där specificeras. Sammanlagt får totalt högst 21 600 000 kronor användas för detta ändamål.

ap.12.2 Forskning och innovation

Från delposten 12.2 får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget ska minst 55 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, för bidrag till forskning och utveckling.

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Från anslagsposten 12.3 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 141 000 000 kronor och avgift till Öresundsbrokonsortiet med 311 000 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket21 556 141
ap.1Vidmakthållande väg (ram)12 676 080
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)10 355 184
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 186 146
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 134 750
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)8 702 731
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)8 702 731
ap.4Forskning och innovation (ram)177 330

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala totalt 11 582 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Kammarkollegiet ska årligen rekvirera medlen från Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Medlen ska återföras till Viltvårdsfonden. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för kommunikationer till Holmön.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel upp till 50 000 000 kronor för slyröjning och främjande av biologisk mångfald m.m. Även manuell ogräs- och vegetationsbekämpning inklusive invasiva arter, samt inventeringar av artrika vägkanter, inventering av vägtrummor, dräneringar och uppstädning eller andra personalintensiva underhållsåtgärder längs det statliga vägnätet kan omfattas. Syftet ska vara att ge sysselsättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Från delposten 1.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 100 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Från delposten 1.2 får Trafikverket disponera medel till åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 1.3 får Trafikverket disponera medel för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala totalt 2 895 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Kammarkollegiet ska årligen rekvirera medlen från Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Medlen ska återföras till Viltvårdsfonden. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Från delposten 2.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 100 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat järnvägsunderhåll i landsbygd.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.

Från delposten 2.1 ska Trafikverket reservera 388 000 000 kronor. Regeringen har för avsikt att återkomma med besked om hur medlen får användas.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel upp till 50 000 000 kronor för slyröjning och främjande av biologisk mångfald m.m. Även manuell ogräs- och vegetationsbekämpning inklusive invasiva arter, samt inventeringar av artrika banvallar och stationsområden, dräneringar, uppstädning kring bangårdar eller andra personalintensiva underhållsåtgärder längs det statliga järnvägsnätet kan omfattas. Syftet ska vara att ge sysselsättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Från delposten 2.1 ska Trafikverket disponera medel för att delfinansiera uppstarten av ett branschsamarbete avseende utveckling av lastsäkringsmetoder för bruk vid järnvägstrafik med fordonstyper som är vanligt förekommande i Sverige. Trafikverket får efter rekvisition betala ut medel till den aktör som av den svenska tågbranschen utses till att ansvara för detta utvecklingsarbete. Sammanlagt får totalt högst 2 000 000 kronor användas för detta ändamål.

ap.4 Forskning och innovation

Från anslagsposten 4 får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, för bidrag till forskning och utveckling.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 305 021
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 305 021

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Anslagsposten får användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL). De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de två organisationerna medför får inte överskrida 4 000 000 kronor per år.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket82 513
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)63 013
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)9 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens förordning (EG) 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster eller kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Från anslagsposten 3 får Trafikverket disponera medel för utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket920 000
ap.1Trafikavtal (ram)920 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket150 000
ap.5EU-stöd, TEN (ram)150 000

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Från anslagsposten 5 får Trafikverket disponera medel motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom det äldre regelverket om finansiering på området för Transeuropeiska nätverk för transporter, TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. 

Från anslagsposten 5 får Trafikverket disponera medel för högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 632 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 632 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för sjöfartsstöd som lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.166Inget0
ap.6159 052Allt0
ap.7.112 382Allt0
ap.7.272 682Allt0
ap.10.1211 857Allt0
ap.10.2415 976Allt0
ap.10.320 250Allt0
ap.10.42 526Allt0
ap.11.1119 527Allt0
ap.11.222 500Allt0
ap.12.134 2253 %0
ap.12.210 3043 %0
ap.12.313 560Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1310 656Allt0
ap.1.235 584Allt0
ap.1.334 042Allt0
ap.2.1261 082Allt0
ap.45 3203 %0
1:3 Trafikverket
ap.239 1513 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3285Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.127 000Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.54 500Allt0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.181 600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.64 859 0002 865 0001 757 000237 0002050
ap.7.15 665 000427 000415 0004 823 0002050
ap.7.251 747 0002 583 0002 567 00046 597 0002050
ap.10.16 026 0004 067 4001 058 600500 0002050
ap.10.225 060 9007 798 0006 842 90010 420 0002050
ap.10.310 5009 0001 50002050
ap.11.11 916 0001 000 000916 00002050
ap.11.2807 000807 000002050
ap.12.116 60016 600002050
ap.12.272 00052 00020 00002050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.112 474 0002 055 2003 035 2007 187 6002021
ap.1.21 154 000230 800630 800292 4002021
ap.1.3853 000853 000002021
ap.2.112 466 0002 244 0002 504 0007 513 0002021
ap.4213 00095 00035 00083 0002021
1:7 Trafikavtal
ap.16 000 000789 000626 0004 385 0002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, landsting eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 398 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)42 800 000
- varav INVESTERING42 800 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2017 en låneram om 3 200 000 000 kronor i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 398 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 42 800 000 000 kronor under budgetåret 2017.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal–Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.


3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar samt telenätsutrustning.


4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Högst 13 800 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

6. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Övrigt

1. Trafikverket får finansiera vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 000 000 kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen beslutat om byggstart genom bidrag från kommuner, landsting eller företag. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 3 250 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom bidrag från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 2 000 000 000 kronor fram till 2025. De intäkter från medfinansiering av åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 får uppgå till högst 3 500 000 000 kronor fram till 2025.

2. Trafikverket får finansiera vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 000 000 kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen beslutat om byggstart genom förskottering (räntefria lån) från kommuner, landsting eller företag. De medel som räntefritt lånas in till staten för dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 875 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom förskottering från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärder understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 3 200 000 000 kronor fram till 2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur får uppgå till högst 5 300 000 000 kronor fram till 2025.

3. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2017.

4. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

5. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

6. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

7. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

8. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan, Övrig verksamhet och Räntor och återbetalning av lån under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

9. Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella delposter under anslaget överskrids.

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilaga 3 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 4 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.      

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 819 330
2017-02-253 819 330
2017-03-253 819 330
2017-04-253 819 330
2017-05-253 819 330
2017-06-253 819 330
2017-07-253 835 330
2017-08-253 819 330
2017-09-253 819 330
2017-10-253 819 330
2017-11-253 819 330
2017-12-253 819 315
Summa45 847 945
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.10.4Luftfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Förare154 75243 600479 400429 60049 800248 152
Banavgifter001 712 0001 712 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd001 0001 00000
Summa154 75243 6002 192 4002 142 60049 800248 152
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-7 2322 50091 30089 0002 300-2 432
Utbildning-9 338-28852 40051 900500-9 126
Materialservice15 05316 6001 026 0001 020 9005 10036 753
Elförsäljning001 128 8001 128 80000
Fastighetsförvaltning0094 50094 50000
Övriga uppdrag126 55117 80070 90051 20019 700164 051
Uthyrning av reservbroar9 9555002 0001 50050010 955
Förvaltning av järnvägsfordon114 22734 76074 60052 60022 000170 987
Teletjänster och it22 82610 00091 40076 30015 10047 926
Summa272 04281 8722 631 9002 566 70065 200419 114
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110018 00018 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för Trafikverkets ordinarie anslag.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2017 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras144 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras18 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 81 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2017 beräknas uppgå till 14 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2017 beräknas uppgå till 37 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2017 beräknas uppgå till 12 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Magnus Axelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Utrikesdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Kulturdepartementet, KL
Näringsdepartementet, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konsumentverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens maritima museer
Transportstyrelsen
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden mot diskriminering
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB