Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2017-11-23
M2017/02867/Ke
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 20, bet. 2016/17:MJU1, rskr. 2016/17:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering för handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av sitt arbete med genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa har haft.

Mål för prövning av bekämpningsmedel

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna och med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Återrapportering för prövning av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa

  • ärendebalansen för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter uppdelat per år
  • kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde
  • analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel.

Återrapportering substitution av farliga kemiska ämnen

Redovisa viktigare aktiviteter och styrmedel som bedöms stimulera utvecklingen av miljöteknik och miljöinnovationer inom myndighetens viktigaste sakområden. För Kemikalieinspektionens del handlar det främst om substitution av farliga kemiska ämnen i produkter, produktionsprocesser och tjänster. I redovisningen ska även översiktligt framgå hur dessa bidrar eller kan bidra till stärkt konkurrenskraft för ett svenskt hållbart näringsliv samt därmed relevanta delar av regeringens nyindustrialiseringsstrategi, samverkansprogrammen, plattformen för hållbar stadsutveckling, exportstrategi och Regeringskansliets främjandearbete.

Återrapportering 3R-frågor

Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur. Kemikalieinspektionen ska redogöra för hur arbetet med strategin fortlöper.

Återrapportering antibiotikaresistens

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 18 januari

- den 17 februari

- den 3 maj

- den 31 juli

- den 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön. Barn och unga prioriteras och ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Framför allt ska förekomsten i konsumenttillgängliga varor och produkter kartläggas.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 2018 och slutredovisas senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Nationell begränsning av plastpartiklar i kosmetiska produkter

Kemikalieinspektionen ska undersöka och i lämpliga fall föreslå nationella begränsningar för utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar där syftet med tillsatsen är en annan än att uppnå en exfolierande och rengörande effekt. Syftet är att skydda den svenska vattenmiljön för de skadliga effekter på vattenlevande organismer som orsakas av s.k. mikroplaster. Myndigheten ska i samma syfte också undersöka och i lämpliga fall föreslå begränsningar eller andra åtgärder för att minska utsläppen till avloppssystemen av plastpartiklar i andra kemiska produkter. Utredningen bör utgå från slutsatserna i myndighetens redovisning av tidigare uppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter (KemI rapport 2/16), EU-kommissionens rapport om åtgärder för att motverka marin nedskräpning (Eunomia, januari 2016) samt UNEP:s rapport UNEP (2015) Plastic in Cosmetics. Uppdraget ska utföras i samarbete med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och i dialog med berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

FN:s havskonferens den 5-9 juni 2017

Kemikalieinspektionen ska bistå regeringen i förberedelser, genomförande och uppföljning av FN:s högnivåkonferens den 5-9 juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (SDG 14). Sverige är tillsammans med Fiji ordförande för konferensen. Arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Kemikalieinspektionen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Uppdrag om handlingsplan för genomförandet av en strategi om en giftfri vardag 2015–2017. Regeringsbeslut den 8 januari 2015. dnr M2015/00375/Ke. Redovisas den 1 september 2017.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 18 december 2014. dnr M2015/00214/Mm. Redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Regeringsbeslut den 25 juni 2015. dnr M2015/02633/Mm. Redovisas den 10 mars 2016 samt redovisas i årsredovisningen 2016–2019.

Uppdrag om indikatorer för miljömålen och Generationsmålet dnr M2016/01592/Mm. Regeringsbeslut den 9 juni. Uppdraget redovisas senast den 17 mars 2017.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Regeringsbeslut den 14 januari 2016. dnr M2016/00089/Nm. Delredovisning 2016-03-31. Årlig redovisning senast den 31 januari 2017–2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018. Regeringsbeslut den 4 februari 2016. dnr Fi2016/00386/ESA. Redovisas till Statskontoret senast 2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01 samt 2019-01-15.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018. Regeringsbeslut den 4 februari 2016. dnr A2016/00216/A. Redovisas till Statskontoret senast 2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01 samt 2019-01-15.

Uppdrag att analysera behovet och möjligheten att begränsa icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Regeringsbeslut den 1 september 2016. dnr M2016/02092/Ke. Redovisas senast den 30 juni 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen257 589
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)174 415
ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel (ram)83 174

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 7 000 000 kronor får användas för bidrag till Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox) för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 2 000 000 kronor ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska utbetala 5 000 000 kronor till Research Institutes of Sweden (RISE) för att etablera ett substitutionscentrum.

 

ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska från anslaget betala ut sammantaget högst 6 000 000 kronor till Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Medlen betalas ut mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.15 3283 %0
ap.22 4003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2521 466
2017-02-2521 466
2017-03-2521 466
2017-04-2521 466
2017-05-2521 466
2017-06-2521 466
2017-07-2521 466
2017-08-2521 466
2017-09-2521 466
2017-10-2521 466
2017-11-2521 466
2017-12-2521 463
Summa257 589
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen
1:6 ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP0015 56815 56800
varuprover0020020000
Summa0015 76815 76800
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0015 44815 44800
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943358 948-30546 00046 200-20058 443
Bekämpningsmedel9437-82 228-1 00074 00072 0002 000-81 228
Dispensavgifter2811-1 088-602080-60-1 208
Summa-24 368-1 365120 020118 2801 740-23 993
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Conny Hägg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Finansdepartementet, konsumentenheten
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet
Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper