Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2017-12-13
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20488/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten15 000
ap.22Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke-spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina och Vitryssland. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke-spridningsområdet i Georgien samt inom icke-spridningsområdet och strålskydd i Moldavien.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien, Moldavien och Vitryssland.

Av anslagsposten får högst 3 750 000 kronor användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.225 0002 5002 0005002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet EU, NIS, PLAN, RS, IU
Finansdepartementet Ba
Miljö- och energidepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret