Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2017-12-13
Ju2017/09598/LP (delvis)
Ju2017/08973/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Brottsförebyggande rådet.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och av förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utsatta områden

Ett område för Brå att särskilt uppmärksamma är kunskaps- och metodstöd till rättsväsendets myndigheter i det arbete som riktas mot socialt utsatta områden och miljöer. Brå ska redovisa vilket sådant stöd myndigheten har bidragit med.

Lokalt brottsförebyggande arbete

Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

Prognoser

Brå ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Brå ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Socialt utsatta områden – Brå ska med utgångspunkt i den nationella trygghetsundersökningen redovisa utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden. I uppdraget ingår att belysa den övergripande utvecklingen i dessa områden i jämförelse med andra urbana områden. I uppdraget ingår även att belysa kvinnors och mäns utsatthet och trygghet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott – Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. Under de senaste fyra åren har även utsattheten för sexualbrott ökat enligt Nationella trygghetsundersökningen. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av de anmälda respektive självrapporterade brotten, som benägenheten att anmäla och rapportera om sexualbrott, lagstiftningens utformning och den faktiska utsattheten. Brå ska belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005. I uppdraget ingår att i möjligaste mån uppskatta sexualbrottslighetens faktiska utveckling, och hur den självrapporterade utsattheten förhåller sig till de polisanmälda brotten och den faktiska brottsligheten. I uppdraget ingår också att utifrån data om upplevd utsatthet och anmälda brott analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer eller utsatta personer, och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019.

Våldtäkter från anmälan till dom – Våldtäkter är integritetskränkande brott som kan få stora konsekvenser för den drabbade. Samtidigt är det brott som kan vara svåra att utreda, då det inte är ovanligt att ord står mot ord och övrig bevisning saknas. Det är centralt att rättsväsendet ständigt utvecklar sina arbetsmetoder för att stärka sin förmåga att klara upp dessa brott. Brå får därför i uppdrag att belysa rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom. Brå ska inom ramen för uppdraget analysera vad som utmärker de ärenden som i olika faser inte går vidare i rättskedjan. Brå ska även göra en bedömning av vilka förutsättningar som finns att klara upp de anmälda brotten, utifrån faktorer som tillgång till stödbevisning. Vidare ska Brå identifiera svårigheter och framgångsfaktorer i utrednings- och lagföringsarbetet, samt ge förslag på hur rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott skulle kunna förbättras. I genomförandet av uppdraget ska Brå beakta slutsatserna avseende rättsväsendets hantering av sexualbrott i betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60). Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2019.

Tystnadskulturer – Att allmänheten samarbetar med rättsväsendet, lämnar upplysningar och vittnar är en förutsättning för en väl fungerande rättsprocess. Rättsväsendet lyfter fram att det har blivit svårare att få personer att vittna och det talas om tystnadskulturer i delar av befolkningen. Brå har i tidigare studier också visat att tystnadskulturer hos målsäganden och vittnen är en större utmaning för rättsväsendet än otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Brå får därför i uppdrag att studera fenomenet tystnadskultur och brottet övergrepp i rättssak. Brå ska belysa mekanismerna bakom att tystnadskulturer uppstår och upprätthålls i exempelvis socialt utsatta områden och inom organiserad brottslighet, samt vid relations- och hedersvåld. Brå ska även, utifrån nationell och internationell kunskap, lämna förslag på hur tystnadskulturer och övergrepp i rättssak skulle kunna motverkas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Kränkande fotografering – Brottet kränkande fotografering infördes genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2013.  Straffbestämmelsen innebär att det är förbjudet att olovligen och i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö, såsom inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. I propositionen som föregick lagändringen (prop. 2012/13:69) anges att en uppföljning av bestämmelsen och hur praxis utvecklats ska göras inom några år från ikraftträdandet (jfr även tillkännagivande bet. 2016/17:JuU16 punkt 9, rskr. 2016/17:211). Brå får därför i uppdrag att följa upp implementeringen av bestämmelsen om kränkande fotografering. Studien ska belysa inflödet av anmälningar och vilken typ av gärningar som blivit anmälda och utredda som kränkande fotografering, samt den vidare hanteringen av ärendena genom rättskedjan fram till domslut. I uppdraget ingår att redovisa polis, åklagares och domares erfarenheter av att tillämpa lagstiftningen. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Sammanställning över polisforskning – Brå ska göra en sammanställning över polisforskningen i Sverige sedan 2010 samt tillgängliggöra denna sammanställning. Brå får även i uppdrag att kontinuerligt uppdatera sammanställningen med tillkommande polisforskning. Brå ska senast den 1 oktober 2018 lämna en redogörelse för uppdragets genomförande.

Fördjupad studie om hatbrott – Regeringen angav i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2017/02629/DISK) att det fanns behov av att se över om delar av de resurser som används för att producera hatbrottsstatistiken skulle kunna användas för att på andra sätt fördjupa kunskapen om hatbrott. Det finns begränsade möjligheter att dra slutsatser utifrån statistiken om hatbrott. Att även genomföra fördjupade studier innebär att kunskapen om hatbrott och om relevanta åtgärder mot sådana brott förstärks. Brå får därför i uppdrag att genomföra en studie om hatbrott. Studien ska fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott. Studien ska komplettera hatbrottsstatistiken, som regeringen avser att ge Brå i uppdrag att publicera vartannat år fr.o.m. 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) – Brottsförebyggande rådet ska

  • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen,
  • i samverkan med övriga RIF-myndigheter, i den utsträckning det är relevant för myndigheten, delta i en förstudie avseende digital bevisning.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsaker till dessa redovisas. Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Moderna beredskapsjobb – Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020 (Ju2016/08896/LP (delvis)). För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Brå ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet – Brå ska stödja Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med budgetunderlagen. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Förundersökningsbegränsningar – Brå fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att analysera de förundersökningsbegränsade brottens karaktär, hur polis och åklagare resonerar kring tillämpningen och om tillämpningen är enhetlig. Brå ska även analysera i vilken omfattning dessa brott hade personuppklarats, om de inte hade förundersökningsbegränsats. Vidare ingår att belysa hur möjligheten att förundersökningsbegränsa brott förhåller sig till målen om ökad uppklaring och lagföring samt hur detta påverkar rättsväsendets verksamhet, inklusive brottsofferarbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden – Brå fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att belysa kvinnors och mäns trygghet, förtroende för och relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå ska även belysa om det förekommer parallella samhällsstrukturer i sådana områden. I uppdraget ingår att visa hur dessa strukturer i så fall ser ut och fungerar, samt hur de påverkar rättsväsendets möjligheter att beivra och förebygga brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Utvecklade resultatmått och uppföljning – Brå fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att redovisa en modell för hur resultatmått och uppföljning inom rättskedjan skulle kunna utvecklas. Syftet är att ge en bild av hur en mer ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheterna skulle kunna utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2018.

Grov kvinnofridskränkning – Brå fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att studera utvecklingen av grov kvinnofridskränkning och analysera orsakerna till det minskade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott. I uppdraget ingår att belysa om utvecklingen kan ha påverkats av hur bestämmelsen tillämpas i olika delar av rättskedjan, användningen av andra närliggande brottsrubriceringar eller förändringar i anmälningsbenägenheten eller den faktiska utsattheten för dessa brott. Brå ska även i möjligaste mån analysera om den observerade utvecklingen och orsakerna till utvecklingen även gäller grov fridskränkning. Brå ska därutöver analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats, mot bakgrund av den straffskärpning som trädde i kraft 2013. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål – Brå ska följa och utvärdera försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål och göra en bedömning av om syftena med verksamheten har uppnåtts. Utvärderingen ska utgöra underlag för regeringens överväganden om hur en fortsatt ordning för snabbare lagföring bör vara utformad. Brå ska delredovisa uppdraget senast den 1 april 2019 och lämna en slutredovisning senast den 1 april 2020 (Ju2017/08090/DOM).

Antisemitiska hatbrott – Brå ska göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2019 (Ku2017/02333/DISK).

Stöd och samordning för brottsförebyggande arbete – Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå ska inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området, utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete, stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete samt årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats (Ju2017/01526/KRIM).

Jämställdhetsintegrering – Brå har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2017–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

ANDT-strategin – Brå har i uppdrag att medverka i den nationella samordningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt i uppföljningen av ANDT-strategin. Myndigheten ska årligen lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger inom myndighetens ansvar samt en bedömning av verksamhetens resultat (S2016/01028/FST).

Praktik för nyanlända arbetssökande – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA).

Praktik för personer med funktionsnedsättning – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik (A2016/00216/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet148 270
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)113 270
ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism (ram)35 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget får användas för Brottsförebyggande rådets förvaltningsutgifter.

ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet22 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)22 157
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2Regional samordning av brottsförebyggande arbete (ram)25 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete genom att:

- utveckla, samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete,  

- stimulera, analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta, samt

- bidra till att behovet av utbildning om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

ap.2 Regional samordning av brottsförebyggande arbete

Medlen får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av regional samordning i enlighet med förordningen (2016:1258) om regional samordning av brottsförebyggande arbete.

Av dessa medel får högst 2 333 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.13 3983 %0
ap.21 050Allt0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1664Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2512 356
2018-02-2512 356
2018-03-2512 356
2018-04-2512 356
2018-05-2512 356
2018-06-2512 356
2018-07-2512 356
2018-08-2512 356
2018-09-2512 356
2018-10-2512 356
2018-11-2512 356
2018-12-2512 354
Summa148 270
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet
1:7 ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Emma Ekström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsoffermyndigheten
Delegationen mot segregation
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Skatteverket
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting