Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2017-12-13
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20489/EC
Riksgäldskontoret
Jakobsbergsgatan 13
103 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap 3 Garantiavgifter
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret2 719
ap.3Garantiavgifter (ram)2 719
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)1 449
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)1 270

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.103 %0
ap.3.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, RS
Finansdepartementet Ba
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen