Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2017-12-13
UD2017/19761/PLAN (delvis)
UD2017/20483/EC
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen. (prop. 2017/18:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2017/18:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande i linje med prioritetsområdena i handlingsprogrammet 2014-2018.

Länsstyrelsen ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelsen gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. En bedömning av insatsernas resultat och effekter ska ingå. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2018 den 28 juli och den 27 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, RS, IU
Socialdepartementet SFÖ
Finansdepartementet Ba
Miljö- och eneregidepartementet RT
Näringsdepartementet RT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Västerbottens län