Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2017-12-18
S2017/07302/RS (delvis)
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten verka för god folkhälsa.

Insatser för minskad sjukfrånvaro

Folkhälsomyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten, såsom system för att upptäcka ohälsa bland kvinnor och män vid myndigheten.

Upphandling

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för de anslag som myndigheten disponerar, med tillhörande kommentarer för 2018-2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Nationell samordning och styrning med kunskap inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten ska bygga upp och utveckla samordningen av det nationella arbetet inom psykisk hälsa-området. Uppdraget sammanförs med tidigare uppdrag att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/03986/FS). Folkhälsomyndigheten ska utveckla samordningen och samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer, utveckla kunskapssammanställning, genomföra utvecklingsarbete, utveckla uppföljningen inom psykisk hälsa- och suicidpreventionsområdet. Närliggande områden med bäring på det främjande och förebyggande arbetet ska beaktas. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2021. En årlig delredovisning om utvecklingen på området ska lämnas senast den 30 april 2019 och senast den 30 april 2020. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten.

2. Stöd till kunskapsutveckling

Folkhälsomyndigheten ska stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn inom området psykisk hälsa. Genomförandet av uppdraget ska ske i samverkan med den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09) och de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa som ska byggas upp under 2018 i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018, liksom i lämpliga delar med Socialstyrelsen t.ex. när det gäller att stärka stödet till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer, samt utvecklingen av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta och våldsutövare. Uppdraget kan omfatta att främja samverkan, stärka framtagande av ny kunskap samt stödja kunskapsspridning och uppföljning. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2021. En årlig delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2019 och senast den 30 april 2020. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 35 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten. Av beloppet ska årligen högst 15 000 000 kronor betalas ut i verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

3. Barn och unga i migration

Folkhälsomyndigheten får fördela 10 000 000 kronor till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidraget får betalas ut i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i migration. Viss del av bidraget, dock högst 3 000 000 kronor, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för barn och unga med psykisk ohälsa. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten. Därtill får Folkhälsomyndigheten använda 500 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten för myndighetens egna kostnader i samband med uppdraget.

4. Fördela medel inom området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska fördela 5 000 000 kronor till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2018 från anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten.

5. Konferens för ledare inom psykisk hälsa-området

Folkhälsomyndigheten ska anordna en internationell konferens för ledare inom psykisk hälsa-området (IIMHL:s Learning Exchange), i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Konferensen ska äga rum under våren 2018. Uppdraget ändras såtillvida att Folkhälsomyndigheten ska samverka med Myndigheten för delaktighet som samordnar IIDL-nätverket och arrangerar parallell konferens inom funktionshinderområdet. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

6. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i enlighet med vad regeringen angav i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2019. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 35 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi.

7. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem med utgångspunkt i tidigare genomförda insatser i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 2 februari 2016 (dnr S2016/00847/FST). I uppdraget ingår att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt verka för samordning på nationell nivå. I uppdraget ingår även att i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2019. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2018 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelberoende.

8. Insatser för minskat tobaksbruk

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 22 juni 2017 (dnr S2017/03738/FS). Folkhälsomyndigheten får 3 000 000 kronor för 2018 för att förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv samt att förberedaför genomförandet av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning, 3 500 000 kronor för 2018 att fördela till ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande, samt 1 500 000 kronor för 2018 för att förbereda och anordna en nationell tobakskonferens. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi. Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdragen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i anslutning till den redovisning som görs för uppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin (dnr S2016/01028/FST).

9. Nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Folkhälsomyndigheten ska fortsatt utveckla den långsiktiga dialogen med de nationella minoriteterna. Vidare ska myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan samt genomföra effektiva samråd med de nationella minoriteterna. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2018.

10. Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under 2018 är Kulturrådet sammankallande myndighet. Folkhälsomyndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Folkhälsomyndigheten ska redovisa en bedömning av myndighetens uppnådda resultat i samband med årsredovisningen för 2018.

11. Internationellt arbete inom området antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska ge stöd till Världshälsoorganisationen (WHO) i arbetet med den globala handlingsplanen om antimikrobiell resistens. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i det samarbetscenter för WHO som utsetts vid myndigheten, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten ska i genomförandet av uppdraget vid behov inhämta synpunkter från andra relevanta aktörer såsom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Uppsala universitet (ReAct). Uppdraget löper t.o.m. 2020. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång.

12. Uppföljning av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten kan följa upp mål och delmål i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Planen ska beskriva vilka indikatorer myndigheten avser mäta och följa, samt vilka aktiviteter myndigheten avser genomföra för att följa utvecklingen inom delmålens områden. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018.

13. Medel för insatser mot hiv/aids

Folkhälsomyndigheten ska redovisa en begränsad sammanställning av användning och uppnådda resultat av det bidrag som utbetalas i enlighet med villkor för anslag 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2019.

14. Medverkan i arbetet för enklare företagande

Regeringen har ingått en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett enklare företagande för perioden 2017–2019 (dnr N2017/04297/FF). De uppgiftskrav och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ansvarar för utifrån sitt ansvarsområde är centrala för att kunna driva restaurang i Sverige och Folkhälsomyndigheten ska därför fortsatt bidra utifrån sitt ansvarsområde i förenklingsarbetet.

15. Krigsplacering av personal

Folkhälsomyndigheten ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

16. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Folkhälsomyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster, samt stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap. Myndigheten ska även planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats. Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 10 december 2015 (dnr Ju2015/09669/SSK). Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 22 Totalförsvarsöverenskommelse. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten.

17. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Folkhälsomyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Miljömålen

Folkhälsomyndigheten ska verka för att nå miljömålen, i enlighet med regeringsbeslut från den 25 juni 2015 (dnr M2015/02633/Mm). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar för 2016–2019.

2. Miljömålsrådet

Folkhälsomyndigheten ska bistå Miljömålsrådet, i enlighet med regeringsbeslut från den 18 december 2014 (dnr M2015/00214/Mm). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning.

3. Styrning med kunskap på området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska bygga upp och samordna det nationella arbetet med psykisk hälsa för barn, unga, vuxna och äldre inom området psykisk hälsa på nationell nivå i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

4. Suicidförebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten ska samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/03986/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. 

5. Stöd till kunskapsutveckling

Folkhälsomyndigheten ska stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn inom området psykisk hälsa i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

6. Skolbarns hälsovanor

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag avseende skolbarns hälsovanor i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den 23 februari 2017 (dnr S2017/01227/FS [delvis]) och regeringsbeslut I:5 från den 10 oktober 2017 (dnr S2017/01227/FS [delvis]).  Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2019. Finansiering sker inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

7. Kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska i samverkan med den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa (S 2015:09) och Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) ta fram en kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 8 september 2016 (dnr S2016/05699/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2018. Finansiering sker inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition

8. Psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en fördjupningsstudie samt fördela medel rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner, i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 oktober 2017 (dnr S2017/05586/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2019.  Finansiering sker inom anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition

9. Stödja genomförande av ANDT-strategin

Folkhälsomyndigheten ska stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) i enlighet med regeringsbeslut III:5 den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST). En rapport ska lämnas årligen senast den 1 maj under åren 2017 till och med 2019. Finansiering sker inom anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi.

10. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018.

11. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem i enlighet med regeringsbeslut III:6 den 4 februari 2016 (dnr S2016/00847/FST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2018.

12. Samordnande myndighet för samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Inom ramen för Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin), i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST), ska myndigheten vara sammankallande/samordnande myndighet för de nationella myndigheter som samverkar enligt Smadit-modellen, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Arbetet ska avrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i anslutning till den redovisning som görs för uppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin (dnr S2016/01028/FST).

13. Effektiv tillsyn inom alkoholområdet

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag avseende effektiv tillsyn inom alkoholområdet, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018.

14. Insatser för minskat tobaksbruk

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 22 juni 2017 (dnr S2017/03738/FS) och regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten ska till Regeringskansliet (Socialdepartementet) delredovisa uppdraget att förbereda för genomförandet av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning senast den 1 februari 2018. Uppdraget som helhet ska därpå redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i anslutning till den redovisning som görs för uppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin (dnr S2016/01028/FST).

15. Insatser för minskad narkotikarelaterad dödlighet

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag avseende insatser för minskad narkotikarelaterad dödlighet i enligt regeringsbeslut I:4 från den 26 oktober 2017 (dnr S2017/05940/FS [delvis]). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder.

16. Uppdrag att delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska enligt uppdrag (dnr S2016/00237/EIS), med beaktande av respektive myndighets ansvarsområden, delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i dess uppdaterade form den 10 september 2010, SWD(2015)177. En årlig rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet), med kopia till Tillväxtverket, senast den 31 januari 2017–2020.

17. Planering för det civila försvaret

Folkhälsomyndigheten ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret, i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 10 december 2015 (dnr Ju2015/09669/SSK). Folkhälsomyndigheten ska till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts. Arbetet ska redovisas årligen vid samma tidpunkt som årsredovisningen antingen som separat redovisning eller som en del i årsredovisningen.

18. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Folkhälsomyndigheten ska redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

19. Informationssäkerhet

Folkhälsomyndigheten ska enligt regeringsbeslut II:17 den 29 juni 2017 analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten (dnr  Ju2017/05787/SSK). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) samt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 1 mars 2018.

20. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

21. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

22. Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018, i enlighet mer regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

23. Mäns våld mot kvinnor

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisning för 2018.

24. Nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04991/FS). Folkhälsomyndigheten ska delredovisa uppdraget senast den 31 maj 2018. Myndigheten ska slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2019. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

25. Insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultat m.m. från insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2018.

26. Medel för insatser mot hiv/aids

Folkhälsomyndigheten ska lämna en begränsad sammanställning av användning och uppnådda resultat av bidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå som bedriver hivpreventivt arbete, i enlighet med regeringsbeslut III:21 från den 20 december 2016 (dnr S2016/07879/FS (delvis)), till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 1 oktober 2018.

27. Kunskapsläget kring smittorisker av hivinfektioner m.m.

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag om kunskapsläget kring smittorisker av hivinfektioner m.m., i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 9 mars 2017 (dnr S2017/01568/FS (delvis)). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 mars 2018.

28. Utvärdering av befintliga antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående att utvärdera befintliga antibiotika för att bevara möjligheten till effektiv behandling med antibiotika, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018.

29. Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december årligen t.o.m. 2020.

30. Incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika 

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika, i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05730/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018 och den 31 december 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

31. Lagerhållning av antivirala läkemedel

Folkhälsomyndigheten ska lagerhålla antivirala läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 3 juni 2010 (dnr S2009/01511/FH [delvis]) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/03628/FS). Vidare ska Folkhälsomyndigheten genomföra den lagringsstrategi för antivirala läkemedel som myndigheten föreslår i sin rapport Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag, fortsatt lagring av antivirala läkemedel – årlig rapport om lagrets sammansättning och resultat från kvalitetstester genomförda under 2015 (dnr S2016/02395/FS). Kostnader och mängd ska i stort överensstämma med de som framgår av rapporten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) årligen i mars. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten.

32. Upphandling och beredskapslagring av läkemedel

Folkhälsomyndigheten ska upphandla och beredskapslagra läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 18 mars 2010 (dnr S2010/02474/FS), regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/03628/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 14 januari 2016 (dnr S2016/00236/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast ett och ett halvt år innan avtalstiden löpt ut. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten.

33. Klimatets påverkan på befolkningens hälsa

Folkhälsomyndigheten ska utveckla de övervakningssystem som myndigheten ansvarar för, eller använder sig av i sina analyser, så att de kan indikera klimatets påverkan på befolkningens hälsa, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten383 014
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)379 960
ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention (ram)3 054

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 132 000 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet utbetalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.2 Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten88 500
ap.2Insatser vaccinberedskap – del till FOHM (ram)88 500

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap – del till FOHM

Folkhälsomyndigheten får använda medel för att hantera de kostnader som följer av avtal som myndigheten har slutit med vaccinproducenter avseende tillgång till vaccin vid influensapandemier. Folkhälsomyndigheten får även använda medel för förberedande åtgärder för att kunna ta emot vaccin vid en influensapandemi.

 

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten75 502
ap.2Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)75 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition

Högst 21 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.

Högst 41 000 000 kronor ska betalas ut till verksamheter som verkar på regional och lokal nivå i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 28 september 2017 om statsbidrag för hivpreventivt arbete (dnr S2017/05337/FS).

Högst 13 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.111 3983 %0
ap.203 %0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)34 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2531 918
2018-02-2531 918
2018-03-2531 918
2018-04-2531 918
2018-05-2531 918
2018-06-2531 918
2018-07-2531 918
2018-08-2531 918
2018-09-2531 918
2018-10-2531 918
2018-11-2531 918
2018-12-2531 916
Summa383 014
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsbelagd verksamhet
Speciell diagnostik2 20330028 90031 100-2 200303
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:4257001 5001 500070
Tobaksproduktdirektivet0024 00024 00000
Summa70025 50025 500070
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Henrik Melin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Diskrimineringsombudsmannen
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Tillväxtverket
Sametinget
Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting
Uppsala universitet (ReAct)