Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2017-12-18
N2017/07675/SUN
N2017/07556/KLS (delvis)
N2017/01706/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Bolagsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare så att företags och medborgares kontakter med myndigheten blir enklare och effektivare. Digitala tjänster ska utformas, så långt det är möjligt och där det är relevant, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket. Bolagsverket ska i budgetunderlaget redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras genomföras fram till 2020 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader och förväntad nytta med insatserna.

Prognoser

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

den 17 januari,

den 16 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och 

den 8 november.

Minskad sjukfrånvaro

Bolagsverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten arbetar med att upptäcka ohälsa.

Upphandling

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

1. Ansvara för basförvaltning avseende verksamt.se

Bolagsverket ska ansvara för förvaltning av teknisk drift, underhåll och förvaltning av ingående system i verksamt.se samt kundtjänst och support av dessa lösningar.

2. Moderna beredskapsjobb

Bolagsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Bolagsverket, ska eftersträva attt anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Bolagsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

3. Förebyggande arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar utifrån sin instruktion med att förebygga ekonomisk brottslighet. Vidare ska myndigheten lämna förslag på möjliga åtgärder inom ramen för myndighetens verksamhetsområde för att i ökad utsträckning förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 mars 2018.

4. Enklare företagande med digital förvaltning

Bolagsverket ska i samverkan med Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) verka för att syftet med överenskommelsen mellan regeringen och SKL för ett enklare företagande med hjälp av nya gemensamma nationella digitala lösningar (N2017/04297/FF) nås under perioden 2018 och 2019. I uppdraget ingår bl.a. att Bolagsverket i samverkan med andra myndigheter ska stötta kommunala anslutningar till den sammansatta bastjänsten för företagsuppgifter. Bolagsverket ska ansvara för att infrastrukturen på verksamt.se kan samspela med kommunala e-tjänster och webbplatser för att syftet med överenskommelsen ska kunna uppnås.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket53 285
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)53 285

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter för likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för förenklat uppgiftslämnande. Av anslaget ska 8 000 000 kronor användas för finansiering av insolvensregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) samt rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden. Av anslaget ska 5 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning, teknisk infrastruktur och utveckling av servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. Av anslaget ska 22 443 000 kronor användas för kostnadsfritt tillhandahållande av registerinformation inom området digital förvaltning. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bolagsverket
ap.12 664Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)145 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet189 548-87 000500 900535 900-35 00067 548
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0022 60022 60000
Summa189 548-87 000523 500558 500-35 00067 548
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar25290099 00099 00000
Stämpelskatt934100175 000175 00000
Summa00274 000274 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341 Stämpelskatt.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bolagsverket ska redovisa 109 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Marika Kurlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, DF, ESA, FMA och SKA
Justitiedepartementet, L1 och L2
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Bokföringsnämnden
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 11, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

N2017/07675/SUN
N2017/07556/KLS (delvis)
N2017/01706/SUN
N2017/00411/SUN